Biofelsefe — Endomembran Dizge
NFA 2020 / Aziz Yardımlı

 

SİTELER

Biofelsefe — Endomembran Dizge


DİZİN

SİTE İÇİ ARAMA       
 
 
   
 
 

🛑 ENDOMEMBRAN DİZGE

 • Endomembran dizge protein trafiğini düzenler ve metabolik işlevler yürütür.
 • Proteinlerin bireşimi, proteinlerin membran ve örgenellere ya da hücre dışına aktarımı, lipidlerin metabolizma ve devimi, ve zehirlerin yüksüzleştirilmesi.

Endomembran Dizgenin örgenelleri arasındaki ilişki

Membran lipid ve proteinlerin çeşitli örgeneller yoluyla akışı. Membran ERdan Golgiye ve sonra başka bir yere devinirken, içeriğinin yanısıra moleküler bileşimi ve metabolik işlevleri de değişkiye uğrar.

 

Kırmızı oklar membranlar ve kuşattıkları gereç için göç patikalarının bir bölümünü gösterir.
 • Endomembran dizge ökaryotik sitoplazmada asılı değişik membran ve örgenel kümelerinden oluşur.
 • Endomembran dizgenin bileşenleri lipid ve proteinleri değiştirme, paketleme ve aktarma süreçlerinde birlikte çalışır.
 • Bu iç membranlar ökaryotik hücreyi işlevsel ve yapısal bölüntülere (örgeneller) ayırır (prokaryotlarda dizgeyi oluşturan örgenellerden yalnızca plazma membranı bulunur).
 • Endomembran dizgenin örgenelleri arasında şunlar bulunur:
 • çekirdek membranı;
 • endoplazmik retikulum;
 • Golgi aygıtı;
 • lizozomlar;
 • veziküller;
 • endozomlar;
 • plazma (hücre) membranı;
 • ve başkaları.
 • Membranlar ya doğrudan bağlanma ya da membran kesimlerinin veziküler aktarımı yoluyla gereç değiş-tokuşu yaparak işlevsel ve gelişimsel bir bütün oluşturur.
 • Endomembran dizge kloroplast ve mitokondri membranlarını kapsamaz (ama onlardan gelişmiş olabilir).
 • Çekirdek membranı çekirdek içeriğini kuşatan bir lipid çifte-katman kapsar.
 • Endoplazmik retikulum (ER) sitoplazmaya dallar veren bir bireşim ve aktarım örgenelidir.

Endoplazmik retikulum (ER) kendi aralarında bağlantılı borucukların ve sisterna denilen düzleşmiş sarnçıların membranöz bir dizgesidir. Kesimli çizgede görüldüğü gibi, ER ayrıca çekirdek zarfı ile de süreklidir. ERnin membranı ER lümeni (ya da sarnıç boşluğu) denilen sürekli bir bölüntüyü kapatır. Dış yüzeyine ribozomlar çakılı olan pürüzlü ER elektron mikrografta (TEM) düz ERden ayırdedilebilir. Bir pürüzlü ER bölgesinden tomurcuklanan aktarım veziküllerine geçici ER denir ve bunlar Golgi aygıtına ve başka hedeflere giderler.  
Endoplazmik retikulum


(LINK)

 

 • Golgi aygıtı molekülleri başka hücre bileşenlerine teslim edilmek üzere ya da hücreden salgılanmak üzere paketleyen bir bölüntüler dizisidir.

Golgi aygıtı


(LINK)
 

Golgi aygıtı biraraya gelmiş, düzleşmiş kese ya da sarnıç demetleridir. ER sarnıçlarının tersine, bu keseler kesitli çizgede görülebileceği gibi fiziksel olarak bağıntılı değildir. Bir Golgi demeti aktarım veziküllerini ve kapsadıkları ürünleri kabul eder ve dağıtır. Bir Golgi demetini yapısal ve işlevsel bir yönselliği vardır ve buna göre ER ürünlerini kapsayan vezikülleri kabul eden bir cis yüzü ve vezikülleri dağıtan bir trans yüzü bulunur. Sarnıçlı olgunlaşma modeline göre Golgi sarnıçlarının kendileri "olgunlaşarak" cis yüzünden trans yüzüne devinir ve bu arada yanlarında bir miktar protein taşırlar. Ek olarak, veziküllerin bir bölümü devinen sarnıçlarda taşınmış olan enzimleri yeniden dolaşıma katar ve bu yolla onları "geriye" işlevlerine gereksinen daha az olgun bölgeye aktarır.

 

 • Vakuoller (hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunurlar) hücre şekil ve yapısının sürdürülmesinden ve atık depolanmasından sorumludur.
 • Vezikül tözleri depolayan ya da aktaran küçük ve membran-kuşatılı bir keseciktir.
 • Hücre membranı hücreye giriş ve çıkışı düzenleyen koruyucu bir engeldir.
 • Spitzenkörper yalnızca funguslarda bulunur ve dallanma ile bağıntılıdır.
 
Lyzozomlar
(a) Fagositosis


Fagositosiste lizozomlar hücre içine alına gereci sindirir (hidrolize eder).
Üstte: Fareden alınan bu makrofajda (bir tür akyuvar hücresi) lizozomlar içlerindeki sindirim ürünlerinden biri ile tepkimeye giren bir boya nedeniyle çok koyudur (TEM). Makrofajlar bakteri ve viruslara bulaşır ve lizozomları kullanarak onları yok eder.
Altta: Bu çizge bir tek-hücreli ökaryot tarafından fagositosis süreci sırasında bir besin vakuolü ile kaynaşırken gösterir.

 


(LINK)


Lyzozomlar
(b) Otofagi


(b) Otofagide lizozomlar hücre-içi gereci yeniden dolaşıma verirler.
Üstte: Bu fare karaciğer hücresinin sitoplazmasınde işlemeyen iki örgenel kapsayan bir vezikül vardır (TEM). Vezikül otofagi sürecinde hücre-içi gereci yeniden dolaşıma veen bir lizozom ile kaynaşacaktır
Altta: Bu çizge böyle bir vezikülün bir lizozom ile kaynaşmasını gösterir. Bu tip vezikülün kökeni bilinmeyen bir çifte membranı vardır. Dış membran lizozom ile kaynaşır ve iç membran hazar gören örgeneller ile birlikte bozundurulur.

 


(LINK)


 
 
 
 
 • Membran proteinleri ve salgılama proteinleri pürüzlü endoplazmik reikulumda (RER) üretilir ve değişimden geçirilir (zaman zaman RER de proteinleri değiştirir).

 

 • Bu figürde ERdeki bütünleyici bir membran proteini (yeşil) bir karbohidratın (mor) bağlanması ile değişkiye uğratılır.
 • Bütünleyici protein ile veziküller ERden tomurcuklanır ve Golgi aygıtının cis yüzü ile kaynaşır.
 • Protein Golginin sarnıcı boyunca geçerken, ek karhohidratların eklenmesi ile daha öte değişkiye uğrar.
 • Bireşimi tamamlandıktan sonra, protein Golginin trans yüzünden tomurcuklanan vezikülün bütünleyici membran proteini olarak dışarı çıkar ve vezükül hücre membranı ile kaynaşınca protein o hücre membranının bütünleyici bölümü olur.
 

(LINK)
 

 📹📹📹 ENDOMEMBRANE SYSTEM (VİDEO)

📹 The Endomembrane System / RicochetScience (VİDEO)

📹 The Endomembrane System / RicochetScience (LINK)

This short animation gives a brief overview of the endomembrane system. The nuclear membrane, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, and Golgi apparatus are discussed.

 📹 Endomembrane system (protein production) / Bleier Biology (VİDEO)

📹 Endomembrane system (protein production) / Bleier Biology (LINK)

How the endomembrane system in eukaryotic cells produces, modifies, and delivers proteins to the correct place - brief discussion of transcription and translation, but focus on post-translational modifications that occur in the rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus

 📹 The Endomembrane System — Moving Proteins inside a Cell / MooMooMath and Science (VİDEO)

📹 The Endomembrane System — Moving Proteins inside a Cell / MooMooMath and Science (LINK)

The endomembrane system of eukaryotic cells is a transportation system inside plant and animal cells.

It consists of the nuclear membrane, rough and smooth ER the Golgi apparatus, and vesicles. Ribosomes which are protein factories of the cell can be found on the rough er these ribosomes create proteins and then transfer these proteins into the ER where they undergo modifications, such as folding. These modified proteins may be absorbed into the membrane of the Er or packaged into a vesicle that may travel to the Golgi apparatus.

 📹 The Endomembrane System / Medic Tutorials (VİDEO)

📹 The Endomembrane System / Medic Tutorials (LINK)

The endomembrane system consists of many of the organelles within eukaryotic cells. All of these organelles work together in some way to make sure the cell is functioning correctly. In this tutorial we will briefly discuss the system and how each part contributes.

 📹 The Golgi Apparatus Structure and Function — The Endomembrane System / 2 Minute Classroom (VİDEO)

📹 The Golgi Apparatus Structure and Function — The Endomembrane System / 2 Minute Classroom (LINK)

  📹📹📹 PROTEIN MODIFICATION, TRAFFICING, SECRETION (VİDEO)

📹 Protein Modification (Golgi) / ndsuvirtualcell (VİDEO)

📹 Protein Modification (Golgi) / ndsuvirtualcell (LINK)

NDSU Virtual Cell Animations Project animation 'Protein Modification (Golgi)'.

 📹 Protein Trafficking / ndsuvirtualcell (VİDEO)

📹 Protein Trafficking / ndsuvirtualcell (LINK)

NDSU Virtual Cell Animations Project animation 'Protein Trafficking'.

 📹 Regulated Secretion / ndsuvirtualcell (VİDEO)

📹 Regulated Secretion / ndsuvirtualcell (LINK)

 

    Endomembrane system (W)

Endomembrane system (W)

Endomembrane system (W)

 
   

The endomembrane system is composed of the different membranes that are suspended in the cytoplasm within a eukaryotic cell. These membranes divide the cell into functional and structural compartments, or organelles. In eukaryotes the organelles of the endomembrane system include: the nuclear membrane, the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus, lysosomes, vesicles, endosomes, and plasma (cell) membrane among others. The system is defined more accurately as the set of membranes that form a single functional and developmental unit, either being connected directly, or exchanging material through vesicle transport. Importantly, the endomembrane system does not include the membranes of chloroplasts or mitochondria, but might have evolved from the latter (see below: Evolution).

The nuclear membrane contains a lipid bilayer that encompass the contents of the nucleus. The endoplasmic reticulum (ER) is a synthesis and transport organelle that branches into the cytoplasm in plant and animal cells. The Golgi apparatus is a series of multiple compartments where molecules are packaged for delivery to other cell components or for secretion from the cell. Vacuoles, which are found in both plant and animal cells (though much bigger in plant cells), are responsible for maintaining the shape and structure of the cell as well as storing waste products. A vesicle is a relatively small, membrane-enclosed sac that stores or transports substances. The cell membrane is a protective barrier that regulates what enters and leaves the cell. There is also an organelle known as the Spitzenkörper that is only found in fungi, and is connected with hyphal tip growth.

In prokaryotes endomembranes are rare, although in many photosynthetic bacteria the plasma membrane is highly folded and most of the cell cytoplasm is filled with layers of light-gathering membrane. These light-gathering membranes may even form enclosed structures called chlorosomes in green sulfur bacteria.

The organelles of the endomembrane system are related through direct contact or by the transfer of membrane segments as vesicles. Despite these relationships, the various membranes are not identical in structure and function. The thickness, molecular composition, and metabolic behavior of a membrane are not fixed, they may be modified several times during the membrane's life. One unifying characteristic the membranes share is a lipid bilayer, with proteins attached to either side or traversing them.

 
 
History of the concept

History of the concept

History of the concept (W)

Most lipids are synthesized in yeast either in the endoplasmic reticulum, lipid particles, or the mitochondrion, with little or no lipid synthesis occurring in the plasma membrane or nuclear membrane. Sphingolipid biosynthesis begins in the endoplasmic reticulum, but is completed in the Golgi apparatus. The situation is similar in mammals, with the exception of the first few steps in ether lipid biosynthesis, which occur in peroxisomes. The various membranes that enclose the other subcellular organelles must therefore be constructed by transfer of lipids from these sites of synthesis. However, although it is clear that lipid transport is a central process in organelle biogenesis, the mechanisms by which lipids are transported through cells remain poorly understood.

The first proposal that the membranes within cells form a single system that exchanges material between its components was by Morré and Mollenhauer in 1974. This proposal was made as a way of explaining how the various lipid membranes are assembled in the cell, with these membranes being assembled through lipid flow from the sites of lipid synthesis. The idea of lipid flow through a continuous system of membranes and vesicles was an alternative to the various membranes being independent entities that are formed from transport of free lipid components, such as fatty acids and sterols, through the cytosol. Importantly, the transport of lipids through the cytosol and lipid flow through a continuous endomembrane system are not mutually exclusive processes and both may occur in cells.

  
Components of the system

Components of the system

Components of the system (W)

No text.

 Nuclear envelope

Nuclear envelope (W)

 
   
Main article: Nuclear envelope

The nuclear envelope surrounds the nucleus, separating its contents from the cytoplasm. It has two membranes, each a lipid bilayer with associated proteins. The outer nuclear membrane is continuous with the rough endoplasmic reticulum membrane, and like that structure, features ribosomes attached to the surface. The outer membrane is also continuous with the inner nuclear membrane since the two layers are fused together at numerous tiny holes called nuclear pores that perforate the nuclear envelope. These pores are about 120 nm in diameter and regulate the passage of molecules between the nucleus and cytoplasm, permitting some to pass through the membrane, but not others. Since the nuclear pores are located in an area of high traffic, they play an important role in the physiology of cells. The space between the outer and inner membranes is called the perinuclear space and is joined with the lumen of the rough ER.

The nuclear envelope's structure is determined by a network of intermediate filaments (protein filaments). This network is organized into lining similar to mesh called the nuclear lamina, which binds to chromatin, integral membrane proteins, and other nuclear components along the inner surface of the nucleus. The nuclear lamina is thought to help materials inside the nucleus reach the nuclear pores and in the disintegration of the nuclear envelope during mitosis and its reassembly at the end of the process.

The nuclear pores are highly efficient at selectively allowing the passage of materials to and from the nucleus, because the nuclear envelope has a considerable amount of traffic. RNA and ribosomal subunits must be continually transferred from the nucleus to the cytoplasm. Histones, gene regulatory proteins, DNA and RNA polymerases, and other substances essential for nuclear activities must be imported from the cytoplasm. The nuclear envelope of a typical mammalian cell contains 3000–4000 pore complexes. If the cell is synthesizing DNA each pore complex needs to transport about 100 histone molecules per minute. If the cell is growing rapidly, each complex also needs to transport about 6 newly assembled large and small ribosomal subunits per minute from the nucleus to the cytosol, where they are used to synthesize proteins.

 Endoplasmic reticulum

Endoplasmic reticulum (W)1 Nucleus 2 Nuclear pore 3 Rough endoplasmic reticulum (RER) 4 Smooth endoplasmic reticulum (SER) 5 Ribosome on the rough ER 6 Proteins that are transported 7 Transport vesicle 8 Golgi apparatus 9 Cis face of the Golgi apparatus 10 Trans face of the Golgi apparatus 11 Cisternae of the Golgi apparatus
 
   
Main article: Endoplasmic reticulum

The endoplasmic reticulum (ER) is a membranous synthesis and transport organelle that is an extension of the nuclear envelope. More than half the total membrane in eukaryotic cells is accounted for by the ER. The ER is made up of flattened sacs and branching tubules that are thought to interconnect, so that the ER membrane forms a continuous sheet enclosing a single internal space. This highly convoluted space is called the ER lumen and is also referred to as the ER cisternal space. The lumen takes up about ten percent of the entire cell volume. The endoplasmic reticulum membrane allows molecules to be selectively transferred between the lumen and the cytoplasm, and since it is connected to the nuclear envelope, it provides a channel between the nucleus and the cytoplasm.

The ER has a central role in producing, processing, and transporting biochemical compounds for use inside and outside of the cell. Its membrane is the site of production of all the transmembrane proteins and lipids for most of the cell's organelles, including the ER itself, the Golgi apparatus, lysosomes, endosomes, mitochondria, peroxisomes, secretory vesicles, and the plasma membrane. Furthermore, almost all of the proteins that will exit the cell, plus those destined for the lumen of the ER, Golgi apparatus, or lysosomes, are originally delivered to the ER lumen. Consequently, many of the proteins found in the cisternal space of the endoplasmic reticulum lumen are there only temporarily as they pass on their way to other locations. Other proteins, however, constantly remain in the lumen and are known as endoplasmic reticulum resident proteins. These special proteins contain a specialized retention signal made up of a specific sequence of amino acids that enables them to be retained by the organelle. An example of an important endoplasmic reticulum resident protein is the chaperone protein known as BiP which identifies other proteins that have been improperly built or processed and keeps them from being sent to their final destinations.

The ER is involved in cotranslational sorting of proteins. A polypeptide which contains an ER signal sequence is recognised by a signal recognition protein which halts the production of the protein. The SRP transports the polypeptide to the ER membrane where its released in through a membrane pore and translation resumes.

There are two distinct, though connected, regions of ER that differ in structure and function: smooth ER and rough ER. The rough endoplasmic reticulum is so named because the cytoplasmic surface is covered with ribosomes, giving it a bumpy appearance when viewed through an electron microscope. The smooth ER appears smooth since its cytoplasmic surface lacks ribosomes.

 


By using electron microscope, ribosomes ("particles") on the rough endoplasmic reticulum can be observed.

 Functions of the smooth ER

Functions of the smooth ER (W)

In the great majority of cells, smooth ER regions are scarce and are often partly smooth and partly rough. They are sometimes called transitional ER because they contain ER exit sites from which transport vesicles carrying newly synthesized proteins and lipids bud off for transport to the Golgi apparatus. In certain specialized cells, however, the smooth ER is abundant and has additional functions. The smooth ER of these specialized cells functions in diverse metabolic processes, including synthesis of lipids, metabolism of carbohydrates, and detoxification of drugs and poisons.

Enzymes of the smooth ER are vital to the synthesis of lipids, including oils, phospholipids, and steroids. Sex hormones of vertebrates and the steroid hormones secreted by the adrenal glands are among the steroids produced by the smooth ER in animal cells. The cells that synthesize these hormones are rich in smooth ER.

Liver cells are another example of specialized cells that contain an abundance of smooth ER. These cells provide an example of the role of smooth ER in carbohydrate metabolism. Liver cells store carbohydrates in the form of glycogen. The breakdown of glycogen eventually leads to the release of glucose from the liver cells, which is important in the regulation of sugar concentration in the blood. However, the primary product of glycogen breakdown is glucose-1-phosphate. This is converted to glucose-6-phosphate and then an enzyme of the liver cell's smooth ER removes the phosphate from the glucose, so that it can then leave the cell.

Enzymes of the smooth ER can also help detoxify drugs and poisons. Detoxification usually involves the addition of a hydroxyl group to a drug, making the drug more soluble and thus easier to purge from the body. One extensively studied detoxification reaction is carried out by the cytochrome P450 family of enzymes, which catalyze water-insoluble drugs or metabolites that would otherwise accumulate to toxic levels in cell membrane.

Muscle cells have another specialized function of smooth ER. The ER membrane pumps calcium ions from the cytosol into the cisternal space. When a muscle cell becomes stimulated by a nerve impulse, calcium goes back across the ER membrane into the cytosol and generates the contraction of the muscle cell.

 Functions of the rough ER

Functions of the rough ER (W)

Many types of cells export proteins produced by ribosomes attached to the rough ER. The ribosomes assemble amino acids into protein units, which are carried into the rough ER for further adjustments. These proteins may be either transmembrane proteins, which become embedded in the membrane of the endoplasmic reticulum, or water-soluble proteins, which are able to pass through the membrane into the lumen. Those that reach the inside of the endoplasmic reticulum are folded into the correct three-dimensional conformation. Chemicals, such as carbohydrates or sugars, are added, then the endoplasmic reticulum either transports the completed proteins, called secretory proteins, to areas of the cell where they are needed, or they are sent to the Golgi apparatus for further processing and modification.

Once secretory proteins are formed, the ER membrane separates them from the proteins that will remain in the cytosol. Secretory proteins depart from the ER enfolded in the membranes of vesicles that bud like bubbles from the transitional ER. These vesicles in transit to another part of the cell are called transport vesicles. An alternative mechanism for transport of lipids and proteins out of the ER are through lipid transfer proteins at regions called membrane contact sites where the ER becomes closely and stably associated with the membranes of other organelles, such as the plasma membrane, Golgi or lysosomes.

In addition to making secretory proteins, the rough ER makes membranes that grows in place from the addition of proteins and phospholipids. As polypeptides intended to be membrane proteins grow from the ribosomes, they are inserted into the ER membrane itself and are kept there by their hydrophobic portions. The rough ER also produces its own membrane phospholipids; enzymes built into the ER membrane assemble phospholipids. The ER membrane expands and can be transferred by transport vesicles to other components of the endomembrane system.

 Golgi apparatus

Golgi apparatus (W)

Main article: Golgi apparatus

The Golgi apparatus (also known as the Golgi body and the Golgi complex) is composed of separate sacs called cisternae. Its shape is similar to a stack of pancakes. The number of these stacks varies with the specific function of the cell. The Golgi apparatus is used by the cell for further protein modification. The section of the Golgi apparatus that receives the vesicles from the ER is known as the cis face, and is usually near the ER. The opposite end of the Golgi apparatus is called the trans face, this is where the modified compounds leave. The trans face is usually facing the plasma membrane, which is where most of the substances the Golgi apparatus modifies are sent.

Vesicles sent off by the ER containing proteins are further altered at the Golgi apparatus and then prepared for secretion from the cell or transport to other parts of the cell. Various things can happen to the proteins on their journey through the enzyme covered space of the Golgi apparatus. The modification and synthesis of the carbohydrate portions of glycoproteins is common in protein processing. The Golgi apparatus removes and substitutes sugar monomers, producing a large variety of oligosaccharides. In addition to modifying proteins, the Golgi also manufactures macromolecules itself. In plant cells, the Golgi produces pectins and other polysaccharides needed by the plant structure.

Once the modification process is completed, the Golgi apparatus sorts the products of its processing and sends them to various parts of the cell. Molecular identification labels or tags are added by the Golgi enzymes to help with this. After everything is organized, the Golgi apparatus sends off its products by budding vesicles from its trans face.

 


Micrograph of Golgi apparatus, visible as a stack of semicircular black rings near the bottom. Numerous circular vesicles can be seen in proximity to the organelle.

 Vacuoles

Vacuoles (W)

Main article: Vacuole

Vacuoles, like vesicles, are membrane-bound sacs within the cell. They are larger than vesicles and their specific function varies. The operations of vacuoles are different for plant and animal vacuoles.

In plant cells, vacuoles cover anywhere from 30% to 90% of the total cell volume. Most mature plant cells contain one large central vacuole encompassed by a membrane called the tonoplast. Vacuoles of plant cells act as storage compartments for the nutrients and waste of a cell. The solution that these molecules are stored in is called the cell sap. Pigments that color the cell are sometime located in the cell sap. Vacuoles can also increase the size of the cell, which elongates as water is added, and they control the turgor pressure (the osmotic pressure that keeps the cell wall from caving in). Like lysosomes of animal cells, vacuoles have an acidic pH and contain hydrolytic enzymes. The pH of vacuoles enables them to perform homeostatic procedures in the cell. For example, when the pH in the cells environment drops, the H+ ions surging into the cytosol can be transferred to a vacuole in order to keep the cytosol's pH constant.

In animals, vacuoles serve in exocytosis and endocytosis processes. Endocytosis refers to when substances are taken into the cell, whereas for exocytosis substances are moved from the cell into the extracellular space. Material to be taken-in is surrounded by the plasma membrane, and then transferred to a vacuole. There are two types of endocytosis, phagocytosis (cell eating) and pinocytosis (cell drinking). In phagocytosis, cells engulf large particles such as bacteria. Pinocytosis is the same process, except the substances being ingested are in the fluid form.

 Vesicles

Vesicles (W)

Main article: Vesicle (biology)

Vesicles are small membrane-enclosed transport units that can transfer molecules between different compartments. Most vesicles transfer the membranes assembled in the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus, and then from the Golgi apparatus to various locations.

There are various types of vesicles each with a different protein configuration. Most are formed from specific regions of membranes. When a vesicle buds off from a membrane it contains specific proteins on its cytosolic surface. Each membrane a vesicle travels to contains a marker on its cytosolic surface. This marker corresponds with the proteins on the vesicle traveling to the membrane. Once the vesicle finds the membrane, they fuse.

There are three well known types of vesicles. They are clathrin-coated, COPI-coated, and COPII-coated vesicles. Each performs different functions in the cell. For example, clathrin-coated vesicles transport substances between the Golgi apparatus and the plasma membrane. COPI- and COPII-coated vesicles are frequently used for transportation between the ER and the Golgi apparatus.

 Lysosomes

Lysosomes (W)

Main article: Lysosomes

Lysosomes are organelles that contain hydrolytic enzymes that are used for intracellular digestion. The main functions of a lysosome are to process molecules taken in by the cell and to recycle worn out cell parts. The enzymes inside of lysosomes are acid hydrolases which require an acidic environment for optimal performance. Lysosomes provide such an environment by maintaining a pH of 5.0 inside of the organelle. If a lysosome were to rupture, the enzymes released would not be very active because of the cytosol's neutral pH. However, if numerous lysosomes leaked the cell could be destroyed from autodigestion.

Lysosomes carry out intracellular digestion, in a process called phagocytosis (from the Greek phagein, to eat and kytos, vessel, referring here to the cell), by fusing with a vacuole and releasing their enzymes into the vacuole. Through this process, sugars, amino acids, and other monomers pass into the cytosol and become nutrients for the cell. Lysosomes also use their hydrolytic enzymes to recycle the cell's obsolete organelles in a process called autophagy. The lysosome engulfs another organelle and uses its enzymes to take apart the ingested material. The resulting organic monomers are then returned to the cytosol for reuse. The last function of a lysosome is to digest the cell itself through autolysis.

 Spitzenkörper

Spitzenkörper (W)

Main article: Spitzenkörper

The spitzenkörper is a component of the endomembrane system found only in fungi, and is associated with hyphal tip growth. It is a phase-dark body that is composed of an aggregation of membrane-bound vesicles containing cell wall components, serving as a point of assemblage and release of such components intermediate between the Golgi and the cell membrane. The spitzenkörper is motile and generates new hyphal tip growth as it moves forward.

 Plasma membrane

Plasma membrane (W)

Main article: Plasma membrane

The plasma membrane is a phospholipid bilayer membrane that separates the cell from its environment and regulates the transport of molecules and signals into and out of the cell. Embedded in the membrane are proteins that perform the functions of the plasma membrane. The plasma membrane is not a fixed or rigid structure, the molecules that compose the membrane are capable of lateral movement. This movement and the multiple components of the membrane are why it is referred to as a fluid mosaic. Smaller molecules such as carbon dioxide, water, and oxygen can pass through the plasma membrane freely by diffusion or osmosis. Larger molecules needed by the cell are assisted by proteins through active transport.

The plasma membrane of a cell has multiple functions. These include transporting nutrients into the cell, allowing waste to leave, preventing materials from entering the cell, averting needed materials from leaving the cell, maintaining the pH of the cytosol, and preserving the osmotic pressure of the cytosol. Transport proteins which allow some materials to pass through but not others are used for these functions. These proteins use ATP hydrolysis to pump materials against their concentration gradients.

In addition to these universal functions, the plasma membrane has a more specific role in multicellular organisms. Glycoproteins on the membrane assist the cell in recognizing other cells, in order to exchange metabolites and form tissues. Other proteins on the plasma membrane allow attachment to the cytoskeleton and extracellular matrix; a function that maintains cell shape and fixes the location of membrane proteins. Enzymes that catalyze reactions are also found on the plasma membrane. Receptor proteins on the membrane have a shape that matches with a chemical messenger, resulting in various cellular responses

 


Detailed illustration of the plasma membrane. Including the structure of a phospholipid.

  
Evolution

Evolution

Evolution (W)

The origin of the endomembrane system is linked to the origin of eukaryotes themselves and the origin of eukaryoties to the endosymbiotic origin of mitochondria. Many models have been put forward to explain the origin of the endomembrane system (reviewed in). The most recent concept suggests that the endomembrane system evolved from outer membrane vesicles the endosymbiotic mitochondrion secreted. This OMV-based model for the origin of the endomembrane system is currently the one that requires the fewest novel inventions at eukaryote origin and explains the many connections of mitochondria with other compartments of the cell.

   
 
 
 

 


İdea Yayınevi Site Haritası | İdea Yayınevi Tüm Yayınlar
Türkçe metinler ve çeviriler için © Aziz Yardımlı 2020 | aziz@ideayayınevi.com