Noesis Felsefe Atölyesi / 2016-17
Mantıksal Pozitivizm ve Analitik Gelenek

idea yayınevi site haritası 
 

 

 

Viyana Çevresi/Wiener Kreis (1924-1936) — Tarihsel, Kültürel, Felsefi BelirlenimlerMantıksal Pozitivizm görgücülük üzerine kuruludur. Görgücülük bilginin kaynağının deneyim olduğunu ileri sürer. Bu öncülden çıkardığı en önemli vargı tekil deneyimlerin bir sonucu olarak tümvarım yoluyla türetilen nedensellik ilkesinin gerçekte zorunlu bir mantıksal ilişki olmadığıdır. Nedenselliğin yerinde öznel bir "çağrışım" ilkesi durur. Buna göre tüm determinizm yiter, kaos evrende işlerin her zamanki durumudur. Viyana Çevresinin belgileri olan sağınlık, duruluk, pekinlik sözcükleri bu "felsefecilerin" dilinde karşıtlarını anlatırlar: Kabalık, bulanıklık ve belirsizlik. "Özgürlüğü" gülünç bir metafiziksel kurgu olarak görerek despotizmi felsefelerine soktular, demokrasiyi reddettiler, Bolşevizmi desteklediler ve "Bilimin Birliği" başlığı altında kendileri bir tür totaliter akademizm programı formüle etmeye çalıştılar.

 

Viyana Çevresi kendini görmezden gelmeyi yeğler.

 
„Der Sinn des Lebens ist die Jugend.“
Moritz Schlick
Mantıksal Pozitivizm bildirimlerin ancak sınanabilir iseler anlamlı olabileceklerini ileri sürdü. Moral, etik, estetik bildirimler sınanamayacaklarına göre mantıksal olarak bir anlamları olamazdı. Buna göre moral iyi ve kötü, estetik güzel ve çikin vb. hakkında pekin bilgi olanaksızdır. Ahlak bilişsel değildir, çünkü sınanamayan ahlaksal bildirimlerin doğru ya da yanlış olmaları olanaksızdır. Estetik de bilişsel değildir ve salt bir zevk sorunudur.

 

Mantıksal pozitivizm bir kuramdır. Kuram görgül olarak sınanamaz. Mantıksal pozitivizm görgül olarak sınanamayanın anlamsız olduğunu söyleyen görgül olarak sınanamayacak bir kuramdır.

„In der Logik gibt es

keine Moral.“
Rudolf Carnap

 1. Der „erste Wiener Kreis“ (1907–1912)
 2. Die Konstituierungsphase (1918–1924)
 3. Die nichtöffentliche Phase des Wiener Kreises – Der Schlick-Kreis (1924–1928)
 4. Öffentliche Phase – Schlick-Kreis und Verein Ernst Mach (1928–1934)
 5. Desintegration, Emigration, Internationalisierung (1934–1938)

 


 

„Das
Rätsel gibt es nicht.“

Ludwig Wittgenstein

   Üyeler, Konuklar, ve Uzak Üyeler

ÜYELER
Morizt Schlick
Hans Hahn
Philipp Frank
Otto Neurath
Rudolf Carnap,
Herbert Feigl
Richard von Mises
Karl Menger
Kurt Gödel
Friedrich Waismann
Felix Kaufmann
Viktor Kraft
Edgar Zilsel
KONUKLAR
Alfred Tarski
Hans Reichenbach
Carl Gustav Hempel
Willard Van Orman Quine
Ernest Nagel
Alfred Jules Ayer
Oskar Morgenstern
Frank P. Ramsey.

 

Ludwig Wittgenstein and Karl Popper were in close contact to the Vienna Circle, but never participated in the meetings of the Schlick Circle.

 

"Among the intellectual precursors named were Leibniz, Bolzano, Berkeley, Hume and Mill, Comte, Poincaré and Duhem, along with Frege, Russell and Whitehead, Wittgenstein, and even the American pragmatists." (The Cambridge Companion to Logical Empiricism, 2008, Friedrich Satadler'in makalesi). Adlar listesinde Niels Bohr ve John Dewey ve daha başkaları unutulmuştur.

   A priori Sentetik Önermelerin Yadsınması

"Modern görgücülüğün temel savı tam olarak a priori sentetik bilginin olanağının reddedilmesinden oluşur. Bilimsel dünya-görüşü yalnızca her türden nesne üzerine deneyim önermelerini ve mantık ve matematiğin analitik önermelerini tanır." Gerade in der Ablehnung der Möglichkeit synthetischer Erkenntnis a priori besteht die Grundthese des modernen Empirismus. Die wissenschaftliche Weltauffassung kennt nur Erfahrungssätze über Gegenstände aller Art und die analytischen Sätze der Logik und Mathematik." "It is precisely in the rejection of the possibility of' synthetic knowledge a priori that the basic thesis of modern empiricism lies. The scientific world-conception knows only empirical statements about things of all kinds, and analytic statements of logic and mathematics."
Bilimsel Dünya-Görüşü: Viyana Çevresi
Wissenschaftlihce Weltaffassung: Der Winer Kreis
The Scientific Conception of the World: The Vienna Circle

 

„Der Philosoph will immer vernebeln“, befand Ökonom Otto Neurath, und Mathematiker Hans Hahn verwies diesen auf ein enges Terrain: „Philosophie treiben heißt nur: Sätze der Fachwissenschaften kritisch danach prüfen, ob sie nicht Scheinsätze sind.“

 

Otto Neurath'ın sözleri ("Felsefe her zaman bulanıklaştırmayı ister") düşünme özürlü her insanın ortak yakınmasıdır. Hans Hahn da anlamadığı önermelere "yalancı-önermeler" diyordu. Görüngü ve deneyim dünyasının gerçekliğini yeterli buldular ve hiçbir zaman Platon, Aristoteles ve Hegel gibi felsefecilere yaklaşmadılar.

   Genel Çizgiler ve Adlar

 

Mantıksal Görgücülüğün Viyana Çevresi (Wiener Kreis) doğal ve toplumsal bilimler, mantık ve matematik alanlarından gelen bir felsefeciler ve bilimciler grubu idi. 1924'ten 1936'ya dek düzenli olarak Viyana Üniversitesinde Moritz Schlick başkanlığında toplandılar.

 

    
   

Grubun üyeleri arasında Moritz Schlick, Hans Hahn, Philipp Frank, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Richard von Mises, Karl Menger, Kurt Gödel, Friedrich Waismann, Felix Kaufmann, Viktor Kraft ve Edgar Zilsel bulunuyordu.

Ek olarak, Viyana Çevresi zaman zaman Alfred Tarski, Hans Reichenbach, Carl Gustav Hempel, Willard Van Orman Quine, Ernest Nagel, Alfred Jules Ayer, Oskar Morgenstern ve Frank P. Ramsey tarafından ziyaret ediliyordu. Ludwig Wittgenstein ve Karl Popper Viyana Çevresi ile yakın ilişki içinde olmalarına karşın, Schlick Çevresinin toplantılarına katılmadılar.

“Positivism in Germany is thought to have risen in response to Hegelian and neo-Hegelian metaphysics, which was the dominant philosophical view in Germany.” (W)
   Felsefi Koordinatlar

 

Viyana Çevresinin felsefi konumu Mantıksal Görgücülük (Logischer Empirismus), Mantıksal Pozitivizm ya da Neopozitivizm olarak adlandırıldı. Ernst Mach, David Hilbert, Fransız Uylaşımcılığı (Henri Poincaré ve Pierre Duhem), Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein ve Albert Einstein tarafından etkilendi. Viyana çevresi çoğulcu ve Aydınlanma ideallerine bağlı idi. Simgesel mantığın yardımı ile felsefeyi bilimsel kılma gibi bir amaç tarafından birleştiriliyordu. Ana konular doğa ve toplum bilimlerinde, mantık ve matematikte temel tartışmaları, görgücülüğün simgesel mantık yoluyla yenilenmesi, görgül bir anlam ölçütü için arayış, metafiziğin eleştirisi ve bilimlerin "bilimin birliği" deviminde birleştirilmesi idi.

 

Çevrede ‘devrimci bir devim’ olmak için gereken tüm bileşenler vardır. Kurucular inançlı Marxistler idiler, ve pozitivizmin ne olduğunu ve paradoksal doğasını henüz anlamasalar da 'tarihsel materyalistler' olarak yeterli formasyonları vardı; ve felsefi olmasa da kültürel-toplumsal bir programları vardı. Çevre bir enternasyonal dünya devriminde kendine 'bilimsel' bir yer belirlemeyi ve ciddi bir sorumluluk üstlenmeyi istiyordu. Giderek bütün bir Avrupa kültürünü şekillendirme gibi bir planları bile vardı. Çevre ‘yükselmekte olduğunu’ düşündüğü metafiziğe ve tanrıbilime karşı üstüne düşen görevi yerine getirecek, pozitivistik güçlerine dayanarak idealizm ile kararlı bir savaşıma girişecekti.

 

Viyana Çevresi bir devim olarak ortaya çıktı — bir okul olarak değil. Manifestosu ile, bir ‘Bilimlerin Birliği’ programı ile, enternasyonal ilkesi ile, bildirilen amacı görgül bilimleri metafiziğin ve tanrıbilimin elinden kurtarmak, sonuçta Birleşik Görgül Bilimler Cumhuriyeti gibi birşey kurmaktı. ‘Bilimin Birliği’ tezi bir süre sonra Çevrenin içinde ve dışında totaliter bir girişim olarak algılanmaya başladı.

 

Avrupa Nazizmin eline geçince kavgayı ABD'de sürdürmek zorunda kaldı. Nazizmden kaçmasına karşın Soğuk Savaştan kaçamadı. Amerikan kültürü içinde depolitize oldu ve Bilim Felsefeciliğine başkalaştı.

George A. Reisch, Soğuk Savaş Bilim Felsefesini Nasıl Dönüştürdü

 

" ... 1950’lerde ve ’60’larda mantıksal görgücülük bilim ve bilgikuramı üzerine bir yanlışlıklar, yanlış yargılar ve aşırı yalınlaştırmalar kataloğu olarak ortaya çıktı."

 

"... in the 1950s and ’60s logical empiricism was revealed to be a catalog of mistakes, misjudgments, and oversimplifications about science and epistemology."

  Viyana Çevresinin Tarihi (4 evre)

 

The history of the Vienna Circle can usually be divided into four phases:


 1. The discussion-circle formed by Frank, Hahn, Neurath, and Richard von Mises from 1907 until World War I; at the same time, Richard von Mises organized his discussion-circle in Vienna.
 2. The constitutive phase after the war, extending to the start of the Thursday-evening meetings led by Moritz Schlick (1924) during which Hans Hahn played an important role, prompting Frank to name him the “real founder” of the Vienna Circle.
 3. The non-public phase from 1924 to 1928, marked by personal contacts with Ludwig Wittgenstein and Carnap’s move to Vienna.
 4. The public phase inaugurated in 1929 with the publication of the Circle’s manifesto, the founding of the “Ernst Mach Society,” and the fi rst international appearance of the group in the “First Conference on Epistemology in the Exact Sciences” in Prague. This is the period of regular contacts with Karl Popper. In 1930, the Circle’s public role was confirmed with the publication of the journal Erkenntnis, edited jointly by Carnap and Reichenbach.

Wiener Kreis olarak bilinen çevre 1928'de Moritz Schlick başkanlığında Verein Ernst Mach (Ernst Mach Toplumu) adı altında kuruldu. Kümenin felsefesi için temeli Wittgenstein'ın Tractatus Logico-Philosophicus başlıklı çalışmasının esini ile türetilen mantıksal pozitivizm oluşturdu. 1929'da Viyana Çevresi Manifestosu Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis (Bilimsel Dünya Görüşü. Viyana Çevresi) yayımlandı. Broşür Schlick'e adandı ve önsözü Hahn, Neurath ve Carnap tarafından imzalandı.

   Viyana Çevresi ve Dinsel Bir Etmen

 

Viyana Çevresinin 14 kurucu üyesinden ikisi (Moritz Schlick ve Rudolf Carnap) Almanya'dan gelmiş, ve iki üye (Kurt Gödel ve Karl Menger) listede olmayı kabul etmemiştir.

 

Geri kalan 10 addan sekizi Yahudi kökenlidir (Wittgenstein gibi). Bu "bilimsel birlik" ya da "çevre" kurma tutkusunun sonuçlarının başka iki ünlü örneği Frankfurt Okulu ve Freud çevresinde oluşan ruhçözümlemeciler grubudur. Frankfrut Okulu üyelerinden genç Habermas dışındakilerin tümü Yahudi idi, ve Freud'un çevresi durumunda Yahudi olmayan tek üye daha sonra Freud'dan bütünüyle kopan Karl Jung idi.

 

Doğuya özgü bu "birlik" ruhu özellikle Marxist Otto Neurath'ta önce felsefeyi ve bilimi, sonra tüm felsefecileri ve tüm bilimcileri kapsayacak enternasyonal bir birlik ideali biçimini aldı. Bilimin Birliği devimi sık sık totaliter bir karakter taşımakla suçlandı. Marxist olmasına karşın, Neurath suçlamalara karşı her zaman sanki onları anlamıyormuş gibi davrandı, çoğulculuktan, demokrasiden vb. yana olduğu yanıtını verdi. Kolayca yalan söyleyebiliyordu.

Moritz Schlick / Törebilim Soruları
İstenç Özgürlüğü Yalancı-Problemi

VII. İnsan Ne Zaman Sorumludur?

1. İstenç Özgürlüğü Yalancı-Problemi


[Bu] sözde İstenç-Özgürlüğü problemi[dir]. Dahası bu yalancı-problem kimi daha aklı başında kafalar tarafından çoktandır bir çözüme bağlanmıştır. Herşeyden önce işlerin hemen yukarıda betimlenen durumu Hume tarafından çok özel bir duruluk ile sık sık açığa serilmiştir, ve gerçekten de bu sorun üzerine hiç durmadan bu kadar çok kağıt ve matbaa mürekkebinin harcanmış olması felsefenin en büyük skandallarından biridir – ki burada daha önemli sorulara uygulanmış olabilecek düşünce çabasının sözünü bile etmiyoruz (düşüncenin bunlar için yeterli olacağını kabul ederek). Böylece "özgürlük" üzerine törel bir bölüm yazmak zorunda kalmış olmaktan gerçekten utanç duyuyorum.Fragen der Ethik / "Das Scheinproblem
der Willensfreiheit"

VII. Wann ist der Mensch verantwortlich?

1. Das Scheinproblem der Willensfreiheit
   

... das sogenannte Problem der Willensfreiheit. Dabei ist diese Scheinfrage durch die Bemühungen einiger gescheiter Köpfe längst erledigt worden; die soeben angedeutete Sachlage vor allem ist oft aufgedeckt worden, ganz besonders klar durch Hume, und es ist wirklich einer der größten Skandale der Philosophie, daß immer noch soviel Papier und Druckerschwärze an diese Sache verschwendet werden – gar nicht zu reden von dem Denkaufwand, der wichtigeren Fragen hätte zugewandt werden können (vorausgesetzt, daß er für solche ausgereicht hätte). Ich würde mich daher wahrhaft schämen, ein ethisches Kapitel über ”Freiheit“ zu schreiben. 
   Anlağın ‘anlama’ Sorunları

 

Mantıksal pozitivizmin başlıca sorunu mantıksal değil, semantiktir.

 

Mantıksal pozitivistlerin kavramsal bağıntıları anlatan önermeleri anlamsız bulmaları nedensiz değildir. Bir abartma da değildir. Bunda içtendirler. Çünkü önerme özne ve yüklem bağıntısı olduğuna göre, kavramsal bir önerme eğer bir totoloji olmayacaksa karşıtlar arasındaki bir bağıntıyı ileri sürecektir. Bir bakıma sentetik olacaktır, analitik değil. Pozitivist bilinç yalnızca analitik olanı, ya da, Wittgenstein'ın yeğlediği gibi, yalnızca totolojik olanı anlamaya yeteneklidir. Bu anlaşılır çünkü yükleme onunla bir olan özneyi yükler. Yalnızca burada belki de anlamlı olmanın görgül doğrulamaya nasıl gireceği konusunda bir sorun doğabilir, çünkü her analitik önerme duyusal-algı konusu olmayabilir.

 

Hegel'in diyalektiği (örneğin bir ve çokun birliği, neden ve etkinin birliği, öz ve görüngünün birliği vb.) Hegel'in kendisinin sık sık vurguladığı gibi ANLAK düzleminde, yani özdeşlik ilkesine göre düşünen düşüncenin düzleminde anlamsızdır çünkü çelişkilidir. Anlak çelişkiyi anlar, ve hemen önünden geri çekilir. Ama çelişki vardır, ve diyalektiğin yadsınması ve ondan kaçış çözüm değildir. Kaçan kaçtığı tarafından koşullandırılır. Pozitivistlerin ve özellikle analistlerin sık sık paradokslar tarafından rahatsız edilmelerinin nedeni anlak düzleminde kaldıkları sürece varlıklarını doğrulamak zorunda iken aynı zamanda onları yadsımak zorunda kalmalarıdır.

   Viyana Çevresinin Karakteristikleri

 

The Vienna Circle /
Studies in the Origins, Development, and Influence of Logical Empiricism

Friedrich Stadler (2001; 2015)

 

"For the members of the ‘proto-circle’ the hour had come for ‘neo-positivism.’ Frank presented this new synthesis in his short article about the “Law of Causality and Experience” (1907) and received considerable response. In it he adapted Poincaré’s notion of law—as an arbitrary convention concerning propositions—to a Humean concept of causality. ... Albert Einstein agreed in principle but objected that the law of causality was not completely reducible to a convention or definition, as the principle of simplicity in terminology (and, finally, nature) showed.

 

To summarize these two theories in a single sentence, one might say: According to Mach the general principles of science are abbreviated economical descriptions of observed facts; according to Poincaré they are free creations of the human mind which do not tell anything about observed facts. The attempt to integrate the two concepts into one coherent system was the origin of what was later called logical empiricism. (P. Frank1949a, 11 f.)

 

David Hilbert’s conception of the axiomatics of geometry as a conventional system of “implicit definitions,” by means of which geometrical expressions (point, line) could be interpreted.

 

In the form of a description of structure independent of concrete observation the discussions thus began to involve the ‘formal’ mode of expression, later introduced into the new scientific logic of science by Carnap and Schlick and in contrast to the ‘material mode’ concerned with ‘content.’ Yet first of all the connection had to be established between this analytical symbolism and the level of observation data:

 

The axiomatic system, the set of relations between symbols, is a product of our free imagination, it is arbitrary. But if the concepts occurring in it are interpreted or identified with some observational conceptions, our axiomatic system, if well chosen, becomes an economical description of observational facts. Now the presentation of the law of causality as an arbitrary convention … can be freed of its paradoxical appearance. The law of causality, as part of an axiomatic system, is an arbitrary convention about the use of the terms like ‘therecurrence of a state of a system,' but if . (The Vienna Circle: Studies in the Origins, Development, and Influence of )

   Viyana Çevresi ve Değersiz Olgular

 

Viyana Çevresi tuhaf bir yaratıktı. Bir tür Marxist mantıksal görgücü olan Otto Neurath 1934 Şubatında Moskova’da I. Beş Yıllık Plan için propaganda çalışmasına yardım etti. Stalin ile birlikte çalışmada bir sorun görmedi çünkü istenç ve duyunç ve özgürlük kavramları ile bir ilgisi yoktu. Daha önce Bavyera Sosyalist hükümetinde ekonomi işleri ile ilgilenmiş ve bir takas ekonomisi yürürlüğe koymuştu. Avrupa’yı yeniden kuracak, bütün bir Avrupa’da eğitimin hedeflerini ve ders programını belirleyecektir. Bilimde kollektif planlama uygulanacak, bilim bir parti sorunu olarak işleyecekti. Bütün bu önemli ve zorlu işlerde Neurath başlıca kendisi tarafından geliştirilen görsel ikonografiden yararlanacaktı. Mağara adamı olarak tanınan Neurath Marxizmi bilimsel tutumun taşıyıcısı, ve proleteryayı metafiziksiz bilimin taşıyıcısı olarak görüyordu. Marxizm bireyin nasıl yaşayacağını belirlemelidir. Her iki dünya savaşının nedeni metafiziktir. Platonizm Nazizm gibidir. Gene de, kendisi totaliter bir karakter taşımasına, aşağı yukarı herşeyde Birliği savunmasına karşın, çoğulcu olduğunu söylemeyi çok severdi.

   Görev

 

(REICH, s. 17) Viyana Çevresi özel olarak geleneksel felsefeyi eleştirisini tanıtmak ve onun yerine Wissenschaftliche Weltauffassungu ya da "bilimsel dünya-­görüşü"nü geçirmek için daha geniş kamuya ulaşmaya çalıştı. Bunu Viyana’da Ernst Mach Toplumu ve bunun kamuya açık dersleri yoluyla ve Avrupa ve Amerika’da Otto Neurath’ın Bilimin Birliği devimi yoluyla yaptı. Devim bilimleri birleştirme ve eşgüdümleme görevini yürüttü ve bunda amaç bilimlerin modern yaşamın bilinçli olarak şekillendirilmesi ve planlanması için aletler olarak daha iyi kullanılmasını sağlamaktı.

 

(REICH, s. 17) "Mantıksal görgücülük ve Neurath’ın Bilimin Birliği devimi birlikte Aufklärung işine girişti. Amaçları on sekizinci yüzyıl Fransız Aydınlanmasının verdiği sözü daha öte belirlemekten ve yerine getirmekten daha azı değildi."

“In 1926, with Carnap as the driving force, the Schlick Circle would begin a systematic exegesis of the Tractatus” (Stadler, xxi)
   The Vienna Circle, the Verification Principle and the problems (LINK)

 

Overview

 

 • They believed that any statement that was not cognitive is pointless.
 • Also known as logical positivists as their aim was to analyse language, particularly that of science.
 • They came up with the verification principle, statements are only meaningful if they can be emprically verified by the senses or if it is a tautology, a statement that is true by definition e.g. a bachelor is an un-married man (classic Martin)
 • Locke and Hume were empiricists and thought that anything that was not scientific should be avoided e.g. Ethics, religion.
 • We cannot verify God through empirical experience and so discussing it in any way is meaningless, even saying that it is meaningless is meaningless.

 

The Verification principle problems:

 

 • Strong verification means that you cannot make statements about history as we cannot sense them empirically even though we know that they happened.
 • Scientific laws would also be meaningless, you cannot verify that gravity is constant all over the Earth as you can only be in one place at once.
 • Swinburne pointed out that no universal statement can be verified e.g. All ravens are black, as we cannot empirically observe all ravens at once.
 • There is no room for opinion e.g. Saying something is beautiful is pointless as it may not be beautiful to all people.
 
   Viyana Çevresinin Popülerliği

 

Mantıksal pozitivistler yalnızca gerçekten anlamsız olanı, geçersiz ve yanlış olanı ileri sürmekle kalmadılar, ama bütün bu değersizlik uğruna felsefe tarihinin kendisini boş metafizik olarak yadsıdılar. Düşüncelerinin, kuramlarının, görüşlerinin vb. hiçbir doğruluğu, hiçbir gerçekliği yoktu, ve çevrenin kendi ölçütü ile, baştan sona "anlamsız," baştan sona "kötü metafizik" idi. Viyana Çevresi popülerliğini bu popüler karakterine borçludur.

Bilimselcilik ya da Fizikselcilik

1900'lerin başında Philipp Frank:
"I would say that Vienna was a big school of physics. ... All the physicists in Vienna were interested in the philosophy of science."

    Pozitivizm ve Usun Usdışı Çıkarsamaları

 

Viyana Çevresi felsefe tarihinde bir "gelişimi" değil, usun usdışı çıkarsamalarını üretme külfetini temsil eder. Felsefe Tarihinde dokunulmamış yanlışlıkları çıkarsama işini yerine getirir.

 

Doğallıkla karşı-felsefi bir karakter taşır ve kültür alanında boş kalan uslamalama boyutların doldurulmasını temsil eder. Bunu şu ya da bu birey yapmamış olsaydı, başka herhangi bir birey yapacaktı. Viyana Çevresi aptallığı yükselterek popüler oldu.

 

Pozitivistlerin kafalarında bir "gelişim" kavramını aramak başından haksız ve gereksiz olacaktır, çünkü Aydınlanmaya tüm duygudaşlıklarına karşın, ve tıpkı Aydınlanma düşünürlerinin kendileri gibi, gelişimin ilkesi olan bir erek kavramını tanımaları olanaksızdı. Ve yine Aydınlanma gibi, ve yine aynı görgücü-kuşkucu umutsuzluk içinde, insanlığı kurtarmayı düşlüyorlar, insanlığın kendini kurtarabileceğini, özsel olarak özgür ve ussal olduğunu düşünmüyorlardı.

 

Viyana Çevresi gerçekte o güne dek aşağı yukarı hiçbir felsefecinin ne göze aldığı ne de onurlu gördüğü bir işi, usdışını çıplak vargılarına dek açındırmayı üstlendi. Bunun için sofizmi açıkça kabul etmede bile duraksamadı ve Manifesto'sunda Protagoras'ın "İnsan herşeyin ölçüsüdür" sloganını bir kez daha öne çıkardı. Carnap "mantıkta hiçbir ahlak yoktur" diyordu ve "doğruluk" dediği şeyin ölçütü olarak "uylaşım" gibi bir terimi öneriyor ve sonra "bilimsellik" ve "sağınlık" gibi kavramlardan yana çıkarak "yalancı-bilim" ve "metafizik" dediği şeye saldırıyordu.

 

Pozitivizm postmodernizm denilen bir başka irrasyonalizm türünden yalnızca sözde "bilim" dediği şeyi savunmasında ayrılır. Bunun dışında tam olarak aynı nihilizmi paylaşır. Değerler bilişsel değildir, görelidir, yani yoktur.

 

   Erkenntnis (1930-1938)

 

(W.) When Hans Reichenbach and Rudolf Carnap took charge of Annales der Philosophie in 1930 they renamed it Erkenntnis, under which name it was published 1930-1938. The journal was published by the Gesellschaft für Empirische Philosophie, or the Berlin Circle and the Verein Ernst Mach, Vienna. In the first issue Reichenbach noted that the editors hoped to gain a better understanding of the nature of all human knowledge through consideration of the procedures and results of a variety of scientific disciplines, whilst also hoping that philosophy need not remain a series of "systems" but could reach the state of being objective knowledge. The final issue of the first series, Volume 8, No. 1 was published in 1939 and retitled The Journal of Unified Science (Erkenntnis) (1939-1940) and included as associate editors Philipp Frank, Jörgen Jörgensen, Charles W. Morris, Otto Neurath and Louis Rougier. The advent of World War II led to the cessation of publication.

 

SECOND SERIES
In 1975 the journal was "refounded" by Wilhelm K. Essler, Carl G. Hempel and Wolfgang Stegmüller. The current editors are Hannes Leitgeb, Hans Rott, Patrick Suppes and Wolfgang Spohn.

 
   Kant: Bilgiyi Yok Etme Gereği

"Bu nedenle inanca yer açabilmek için bilgiyi ortadan kaldırmak zorunda kaldım. Metafiziğin inakçılığı, e.d. arı usun Eleştirisi olmaksızın metafizikte ilerlenebileceği önyargısı ahlaka ters düşen ve her zaman inakçı olan tüm inançsızlığın gerçek kaynağıdır."

(Arı Usun Eleştirisi'nde)

"Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen, und der Dogmatismus der Metaphysik, d. i. das Vorurteil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist."
 

This is what Einstein had to say in 1929, on the fifth anniversary of Lenin’s death:

 

“In Lenin I admire a man who has thrown all his energy into making social justice real, at the sacrifice of his own person. I do not consider his method practicable. But one thing is sure: Men like him are the guardians and reformers of the conscience of mankind” (quoted in Grundmann 2005, 253).

 

Eminent Lives in Twentieth-century Science & ReligionCafé Josephinum, Wien IX, Währingerstraße 33–35. (Picture taken around 1932. The most important meeting place of the Vienna Circle besides Boltzmanngasse.

Avusturya'nın olguları ve adları


 

Ünlü Avusturyalılar
Mozart, Haydn, Freud, Schubert, Strauss ailesi gibi starların ve "Avusturya (Ekonomi) Okulu" ve "Vienna Philharmonic" gibi kurumların yanısıra —

 

Anton Bruckner, Herbert von Karajan, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Carl Menger, Ludwig von Misses, Frederich Hayek, Ferdinand Porsche, Franz Brentano, Martin Buber, Paul Feyerabend, Edmund Husserl, Karl Popper, Ludwig Wittgenstein, Ludwig Boltzmann, Fritjof Capra, Christian Andreas Doppler, Paul Ehrenfest, Felix Ehrenhaft, Kurt Gödel, Ernst Mach, John von Neumann, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, Alfred Adler, Josef Breuer, Wilhelm Reich, Gregor Mendel de Avusturyalıdır.

 

Dahası, Avusturyalı Adolf Hitler başta olmak üzere, Nazi Partisi kurucu, destekleyici ve yöneticilerinin hemen hemen tümü Avusturyalı ya da Bavyeralı Katolik ailelerden geliyordu: Josef Göbbels, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Reinhard Gehlen, Klaus Barbie, Ernst Kaltenbrunner, Julius Streicher, Heinrich Müller, Hermann Göring (Katolik-Protestan karışık), Arthur Seyss-Inquart, Fritz Thyssen (iş adamı), Franz Stangl, Rudolf Höß.

 

Avusturya Almanya'dan ayrı bir Gesinnung ya da duygu birliğidir, çünkü ulusal türdeşliği tanımlayan şey dil, din, etnik köken değil ama kültürel duygudur. Katolik Avusturya yalnızca Protestanlığın daha güçlü olduğu Almanya ile dinsel karşıtlık içinde durmakla kalmaz, ama Rönesansın yurdu ile, İtalya ile komşuluğu ona derin bir güzel sanat tini kazandırır. Avusturya İtalyan Almanya'dır, moral ve törel geriliğin ve estetik inceliğin birliğidir. Katolik Kilise bilim ile çarpışsa da güzel sanata izin verir, giderek onu destekler, çünkü boşinanç duyusal olanda herhangi bir gözdağı görmez. 'Modern' Avusturya'da bugün bile bir kemiği taşıyan Katolik geçit törenleri kent trafiğini durdurur, ve bugün bile otoyol kenarları kutsal birer kimlik olmuş olan azizlerin türbeleri ile süslüdür.

Avusturya'da Din
Avusturya'nın 2014'te nüfusu 8,5 milyondur.


 

Avusturya Cumhuriyeti 1918'de I. Dünya Savaşında yenilen Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun dağılmasından sonra kuruldu. Almanya'nın Reformasyonun doğum yeri olmasına karşın, Avusturya (ve Bavyera) karşı-Reformasyonun özeği idi. Habsburg saltık monarşisi Avusturya'da Katolik Hıristiyanlığı bir tür devlet dini olarak gördü ve duyunç ve inanç özgürlüğünü bastırdı.

 

1951'de nüfusun %90'ı Katolik iken 2012'te ateizmin artışı ile oran %63,5'e düştü. Güney Avrupa'da Reformasyonun başlangıç dönemlerinde Protestanlığın aşağı yukarı tam olarak bastırıldığı ve yok edildiği Fransa, İtalya, Avusturya gibi ülkelerde Protestanlık bir daha kendini toparlayamadı. Güney Avrupa'da boşinanç olarak görülen Katolikliğe karşı tepki kendini bir kural olarak ateist, deist, materyalist, kuşkucu vb. Aydınlanma tininde, genel olarak ereksiz ve özgürlüksüz modernist kültür biçimlerinde anlatır.

VİYANA ÇEVRESİ ÜYELER VE BAĞLANTILAR


 

A.J. Ayer (1910–1989)
An English philosopher in the tradition of British empiricism, Ayer visited the Vienna Circle in 1932–33. His book Language, Truth, and Logic (1936) was a best seller after World War II and represents logical positivism to many English speakers

 

Rudolf Carnap (1891–1970)
German by birth, he taught in Vienna, Prague, Chicago, and Los Angeles. He was one of the leaders of the Vienna Circle and of logical empiricism, especially of those within the movement whose formulations were more liberal, e.g., with respect to the criterion of verification. He defended logical and methodological pluralism and worked to develop an epistemic approach to probability.

 

Walter Dubislav (1895–1937)
A German logician and philosopher of science, Dubislav was one of the founders, with Reichenbach and Grelling, of the Berlin Society of Empirical (later Scientific) Philosophy.

 

Herbert Feigl (1902–1988)
Born in what is now the Czech Republic, Feigl studied in Vienna with Schlick and Hahn. He emigrated to the U.S. before most other logical empiricists would do so. He taught at the Universities of Iowa and Minnesota and founded both Philosophical Studies, with Wilfrid Sellars, and the Minnesota Center for the Philosophy of Science. He is best known for his work on the mind-body problem.

 

Philipp Frank (1884–1966)
This Viennese physicist and philosopher of science taught at Vienna, Prague, and Harvard. He was part of a discussion group with Hahn, Neurath, and others that preceded the Vienna Circle. At Harvard he founded the Inter-Scientific Discussion Group that developed into the Institute for the Unity of Science. He was also one of the founders of the Boston Colloquium in the Philosophy of Science.

 

Kurt Gödel (1906–1978)
Born in what is now Slovakia, Gödel took his doctorate under Hahn in Vienna, studying with Carnap and Schlick as well. He also regularly attended Vienna Circle meetings and taught in Vienna. The bulk of his career was spent at the Institute for Advanced Study at Princeton. He is best known for his spectacular incompleteness theorems, and his Platonist orientation toward mathematics. Though a participant in the logical empiricist movement during the Vienna years, Gödel thought that Carnap's approach to mathematics could be refuted. The alleged proof (Gödel 1995) was not published in Gödel's lifetime and remains controversial.

 

Kurt Grelling (1886–1942)
Grelling was born in Berlin and took his doctorate in Göttingen under Hilbert. With Leonard Nelson he developed a famous semantic paradox that bears their names. He was one of the founders of the Berlin Society for Empirical (later Scientific) Philosophy. Grelling died in the Holocaust because for bureaucratic and political reasons news of an academic appointment in the U.S. reached him too late.

 

Adolf Grünbaum (1923–)
Grünbaum moved from his native Germany as a teenager, studied under Hempel at Yale, and spent the bulk of his career at the University of Pittsburgh, where he founded the Center for Philosophy of Science. The major themes of his work have been philosophy of space and time, rationality, and psychoanalysis.

 

Hans Hahn (1879–1934)
Hahn, a distinguished mathematician, took his doctorate in his native Vienna in 1902 and began teaching there in 1905. He was part of a group with Frank, Neurath and others that discussed logical and methodological issues prior to World War I. After teaching at Czernowitz (now in the Ukraine) and Bonn he was given a chair in mathematics at Vienna in 1921. He was instrumental in bringing Schlick there in 1922 and so was called by Frank “the actual founder of the Vienna Circle” (Stadler 1997/2001, 642). His most famous student was Gödel.

 

Olaf Helmer (1910–)
Helmer took a doctorate in his native Berlin under Reichenbach and a second doctorate under Susan Stebbing in London. He collaborated with other logically minded philosophers. Indeed, the team of Hempel, Helmer, and Oppenheim became known as “H2O”. The bulk of his career was spent at the Rand Corporation.

 

Carl G. Hempel (1905–1997)
Born just north of Berlin, Hempel studied at both Göttingen and Berlin. Most of his doctoral work was completed under Reichenbach when the latter was forced to leave Germany. Hempel taught at a number of American universities, most famously at Princeton and the University of Pittsburgh. He was the doctor father of many prominent philosophers of science, and his work focused on confirmation, explanation, and concept formation.

 

Richard Jeffrey (1926–2002)
This American logician and philosopher of science earned an MA with Carnap (with whom he later collaborated) and a PhD with Hempel (with whom he was for many years a colleague and close friend at Princeton). He developed Jeffrey conditionalization (see below) and defended probabilism.

 

Kurt Lewin (1890–1947)
Born in what is now Poland, Lewin took his doctorate in Berlin in 1916. He lectured there in both philosophy and psychology until 1933 when he emigrated to the U.S. via England. Thereafter he taught at a number of American universities including Cornell, Iowa, MIT, and Duke. Credited with founding modern social psychology, he laid the foundations for what is now called sensitivity training as a way to combat religious and racial prejudices.

 

Richard von Mises (1883–1953)
Born in what is now the Ukraine, Richard von Mises is the brother of the economic and political theorist Ludwig von Mises. Richard was a polymath who ranged over fields as diverse as mathematics, aerodynamics, philosophy, and Rilke's poetry. He finished his doctorate in Vienna. He was simultaneously active in Berlin, where he was one of the developers of the frequency theory of probability along with Reichenbach, and in Vienna, where he participated in various discussion groups that constituted the Vienna Circle. Eventually it was necessary to escape, first to Turkey, and eventually to MIT and Harvard.

 

Charles W. Morris (1901–1979)
Morris was an American pragmatist and philosopher of language at the University of Chicago when Carnap arrived there. These two, together with Neurath until the latter's death, were the chief editors of the Encyclopedia of Unified Science. After Carnap left Chicago, Morris moved to the University of Florida.

 

Otto Neurath (1882–1945)
This Austrian philosopher of science and sociologist took his doctorate in political science in Berlin. A member of the First Vienna Circle and a leader of the “left” wing of the Vienna Circle, he was also politically active. He was a significant museum director, and as part of this developed the ISOTYPE picture language. His main philosophic themes were physicalism, anti-metaphysics, and the unity of science. He was the Editor-in-Chief of the Encyclopedia of Unified Science until his death. Eventually he fled to the Netherlands and from there to England.

 

Paul Oppenheim (1885–1977)
A successful industrialist and heir to a substantial fortune, Oppenheim was trained in his native Germany in chemistry and philosophy. He was a close friend of Einstein, and he helped to initiate the Berlin Society for Empirical Philosophy. He collaborated with many important logicians and philosophers of science both in Europe and the U.S. He helped many to escape Nazi oppression, and continued to help in a variety of ways even after he settled in Princeton in 1939.

 

Karl Popper (1902–1994)
Born in Vienna and with a doctorate there, Popper was intensely engaged in discussions with members of the Vienna Circle. His main philosophical work, The Logic of Scientific Discovery (1935/1959), appeared in a series edited by Schlick and P. Frank. He did not however, regularly attend meetings of the Vienna Circle and generally considered himself an outsider. Later he claimed to have “killed” logical positivism. From Austria Popper escaped to New Zealand and eventually to the London School of Economics, where he was knighted for his political writings.


Hilary Putnam (1926–)
This American philosopher of science, mathematics, mind and language earned his doctorate under Reichenbach at UCLA and subsequently taught at Princeton, MIT, and Harvard. He was originally a metaphysical realist, but then argued forcefully against it. He has continued the pragmatist tradition and been politically active, especially in the 1960s and 70s.

 

W.V.O. Quine (1908–2000)
Born in the U.S., Quine took his doctorate and spent his entire career at Harvard. In 1932–33 he visited the Vienna Circle and then Carnap and Warsaw. For the next six years, he said, he was a disciple of Carnap's and even after they began to disagree, Carnap set the agenda. Eventually they clashed over analyticity, modality, and intensional contexts generally. Many similarities of view with Neurath are apparent, especially on the issues of holism, underdetermination, and naturalism in epistemology.

 

Hans Reichenbach (1891–1953)
Reichenbach was born in Hamburg and, after immersing himself in mathematics, physics, and philosophy, took his doctorate in Erlangen, Germany. He was a founder and the leader for the Berlin Society for Empirical (later Scientific) Philosophy. In 1933 he was forced to leave Berlin. He went to Turkey and then in 1938 to UCLA. Among his many students were Hempel, Putnam, and W. Salmon, and so almost all philosophy of science in the U.S. can trace its academic lineage to Reichenbach. Though interested in social and educational reform, he worked primarily in philosophy of physics. He developed and defended a frequency theory of probability, and emphasized both scientific realism and the importance of causality and causal laws.

Wesley Salmon (1925–2001)
Salmon was born in Detroit and, after an initial interest in theology, earned his PhD under Reichenbach at UCLA. He taught at a number of universities including Brown, Indiana, Arizona, and Pittsburgh. His interests centered on causality and explanation, and his statistical relevance model of explanation can be thought of as addressing and in large measure resolving the problem of the single case in frequency theories of probability.

 

Moritz Schlick (1882–1936)
Schlick was born in Berlin and eventually took his doctorate there in mathematical physics under Max Planck. He taught at a number of German universities before he was, at the instigation of Hans Hahn, called to the Chair in the Philosophy of the Inductive Sciences at Vienna, a chair that was previously held by Boltzmann and Mach. Schlick was one of the first philosophers to write about Einstein's relativity theory. He was close to Wittgenstein and one of the conduits for the latter's strict verificationism. His work ranges from space and time to general epistemology and ethics. In 1936 he was assassinated on the steps of the university by a deranged student.

 

Wilfrid Sellars (1912–1989)
Wilfrid Sellars was the son of well-known philosopher, Roy Wood Sellars. Wilfrid studied at Buffalo, Oxford, and Harvard before teaching at Iowa, Minnesota, Yale, and Pittsburgh. He was a close associate and collaborator with Feigl at Minnesota. (He once said that he and Feigl were for years discrete parts of a single entity.) He defended scientific realism, pragmatism, and naturalism, and his philosophy of language drew heavily on Carnap's Logical Syntax (1934/1937)

 

Alfred Tarski (1901–1983)
Born and educated in Warsaw, Tarski earned his doctorate under Lesniewski. He happened to be visiting the U.S. when Poland was invaded and so avoided the fate of so many of his colleagues. He taught at the University of California at Berkeley for more than 30 years. While it is unclear whether he should be counted as a logical empiricist, he visited the Vienna Circle and hosted its members in Warsaw, and his “The Concept of Truth in Formalized Languages” (1936/1956) was very influential on Carnap and on the development of semantics among the logical empiricists generally.

 

Friedrich Waismann (1896–1959)
Waismann was born in Vienna and earned his doctorate there under the direction of Schlick in 1936. From 1926 to 1933 he held discussions with Wittgenstein, generally in the company of Schlick, but also sometimes Carnap or Feigl. Waismann kept detailed minutes of these conversations. At one point he and Wittgenstein contemplated a joint book, but Wittgenstein later changed his mind. Besides the printed text of the Tractatus these conversations were the main conduit of Wittgenstein's ideas into the Vienna Circle. In 1937 Waismann was able to emigrate to England. After a couple of years at Cambridge, where he was shunned by Wittgenstein, he moved to Oxford, where he taught until his death.

 

Ludwig Wittgenstein (1889–1951)
Born into an immensely wealthy Viennese family, Wittgenstein studied at Cambridge from 1911, where he formed friendships with Russell, Keynes, and Moore. His Tractatus Logico-Philosophicus (1921/1922), which among other things tries to show that logic has no content, was enormously influential on many logical empiricists. Wittgenstein continued to spend much of his time in Austria working variously as an elementary school teacher, a gardener, and as an architect of a house for his sister in Vienna. While there he held influential discussions with Schlick, Waismann, and others. From 1930 he held teaching posts at Cambridge and increasingly distanced himself from the logical empiricists. His later work focused on ordinary language and inspired many other philosophers as well.

 

İdea Yayınevi Site Haritası | İdea Yayınevi Tüm Yayınlar
© Aziz Yardımlı 2017 | aziz@ideayayinevi.com