Biofelsefe — İletmen RNA
NFA 2020 / Aziz Yardımlı

 

Biofelsefe — İletmen RNA


DİZİN

Messenger RNA
___
___
___
___
___
SİTE İÇİ ARAMA       
 
 
   
 
 
 
 

🛑 İLETMEN RNA (mRNA)

 

🛑 mRNA

mRNA

 • mRNA 1961’de keşfedildi.
 • mRNA tek-telli bir RNA molekülüdür.
 • mRNA bir genin genetik dizisine karşılık düşer.
 • mRNA bir proteinin bireşiminde bir ribozom tarafından okunur.
 • mRNA DNAdan eşyazım süreci sırasında yaratılır (RNA polimeraz geni ilk olarak mRNAnın ön-mRNA olarak da bilinen birincil eşyazımına çevirir).
 • Ön-mRNA genellikle henüz intronlar (son amino asit dizisi için kodlanmayacak bölgeler) kapsar.
 • Intronlar RNA tutturma (splicing) sürecinde atılır ve geriye yalnızca proteini kodlayacak exonlar kalır ve bu bölgeler olgun mRNA molekülünü oluşturur.
 • Olgun mRNA ribozom tarafından okunur.
 • Aktarım RNA (tRNA) tarafından taşınan amino asitleri kullanan ribozom proteini yaratır (çeviri süreci).
 • Tüm bu süreçler moleküler biolojinin genetik bilgilerini akışını betimleyen özeksel inağını (central dogma) oluşturur.
 • Genetik bilgiler mRNAda nükleotidler dizisinde kapsanır.
 • Nükleotidler her biri üç baz çiftinden oluşan kodonlar olarak düzenlidir.
 • Her bir kodon özgül bir amino asit için kodlayıcıdır (protein bireşimini sonlandıran dur kodonları dışında).
 • Kodonların amino aside çevrilmesi süreci iki başka RNA tipini gerektirir: 1) Aktarım RNA (tRNA), ki kodonları tanır ve karşılık düşen amino asitleri aktarır; 2) ve ribozomal RNA (rRNA), ki ribozomun protein üretici düzeneğinin özeksel bileşenidir.

 🛑 mRNAnın BİREŞİMİ, İŞLENMESİ, İŞLEVİ

mRNAnın BİREŞİMİ, İŞLENMESİ, İŞLEVİ

 • mRNA molekülünün kısa ömrü eşyazım ile başlar ve bozunum ile sonlanır.
 • Yaşam süreci sırasında mRNA işlemden geçer, düzenlenir, ve çeviriden önce aktarılır.
 • Ökaryotik mRNA molekülleri önemli ölçüde işlemden geçirilir ve sitoplazmaya aktarılırken, aktarım gerektirmeyen prokaryotik mRNA molekülleri bu süreçlere girmez.


Can mRNA disrupt the drug industry?
Several biotech companies use lipid nanoparticles (top) to shuttle mRNA (orange-yellow) into cells, where the ribosome (bottom right) translates it into therapeutic proteins (bottom left).

“You could ultimately use mRNA to express any protein and perhaps treat almost any disease.”
Stephen Hoge, president, Moderna Therapeutics.
(LINK)

 🛑 EŞYAZIM

EŞYAZIM

 • DNAdan RNA üretimi eşyazımdır.
 • Eşyazım sırasında RNA polimeraz DNAdan genin bir eşlemini yapar ve bu ön mRNA molekülüdür (süreçler prokaryot ve ökaryotlarda büyük ölçüde benzerdir).
 • Ön mRNA tam olarak işlendikten sonra olgun mRNA olur.


Michelle Lynn Hall, a computational chemist at Moderna, studies how mRNA (ball-and-stick model) interacts with various proteins, such as decapping enzymes (gray) that destabilize the molecule. Models like the one shown here can help scientists optimize their mRNA. (LINK)

 🛑 BİR 5' KEP EKLEMESİ

BİR 5' KEP EKLEMESİ

 • Bir 5' KEP (ya da: RNA kep, RNA 7-metilguanozin kep, RNA m7G kep) değişkili bir guanin nükleotidir ve  eşyazımın başlamasından kısa bir süre sonra bir ökaryotik mRNAnın “ön” ya da 5' ucuna eklenir.
 • 5' kep bir uc 7-metilguanozin artığından oluşur ve bir 5'-5' trifosfat bağ yoluyla eşyazımı yapılan ilk nükleotide bağlanır.
 • 5' kepin bulunuşu ribozom tarafından tanınma ve RNazlardan korunma için özseldir.
 • Kep eklemesi eşyazıma katılır ve eşyazım ile birlikte olur ve dolayısıyla ikisi birbirini etkiler.
 • Eşyazımın başlamasından kısa bir süre sonra, bireşim sürecinde olan mRNAnın 5' ucu RNA polimeraz ile birlikte olan bir kep-bireşimi karmaşası tarafından sınırlanır.
 • Bu enzimatik karmaşa mRNA keplemesi için gerekli olan kimyasal tepkimeleri katalize eder.
 • Bireşim çok-adımlı bir biokimyasal tepkime olarak ilerler.


Scientists are learning how to modify and control mRNA to make it more druglike for predictable protein production.

📌 TERİMLER

5' cap: The endcap offers a foothold to initiate the process of translating the mRNA into a protein. Decapping enzymes also bind here to break down mRNA. In humans, the cap is normally a molecule called 7-methylguanosine linked to the mRNA via a triphosphate bridge, but chemists are creating new caps to maximize protein translation and ward off decapping enzymes.

5' UTR: This untranslated region is key for determining how efficiently the mRNA is translated into a protein. It can also affect the mRNA’s stability.

Coding region: The ribosome, the cell’s protein-making machinery, reads this sequence and translates it to produce a protein. Because there are many different ways to write an mRNA code that will lead to the creation of the same protein, scientists look for variants that produce their desired amount of protein.

3' UTR: Modifying this untranslated region can increase or decrease the mRNA’s stability. Scientists can also add a code here called a microRNA target sequence that limits which cells use the mRNA.

Poly(A) tail: A long sequence of adenosines (A), usually more than 100 of them, protects this end of the mRNA from degradation.

Whole mRNA: Using modified nucleosides, such as pseudouridine in place of the normal uridine, helps the mRNA evade immune cell and intracellular sensors that detect foreign RNA. Changing the sequence also alters how the lengthy mRNA strand interacts with itself, a way of controlling the speed of protein production.

(LINK)

  🛑 POLİADENİLASYON

POLİADENİLASYON


Bir olgun ökaryotik mRNA molekülünün tipik yapısı.


 • Poliadenilasyon bir poliadenilil parçasının (polyadenylyl moiety) parçasının (bir poli(A) kuyruk) bir iletmen RNA molekülüne kovalent bağ ile bağlanmasıdır.
 • Ökaryotik örgenliklerde mRNA moleküllerinin çoğu 3' ucunda poliadenilate edilir.
 • Poli(A) kuyruk ve ona bağlı protein mRNA molekülünün exonükleazlar tarafından bozundurulmaya karşı korunmasına yardım eder.
 • (3' poli(A) kuyruğu sık sık sayıları yüzlere varan uzun adenin nükleotidler dizisidir ve ön-mRNA molekülünün 3' ucuna eklenir; kuyruk çekirdekten salınma ve çeviri işlemlerinde işlevseldir ve mRNAyı bozunmadan korur).
 • Poliadenilasyon eşyazımın sonlanması, mRNAnın çekirdekten dışa salınması ve çeviri için de önemlidir.
 • Poliadenilasyon DNAnın RNAya eşyazımı sırasında ya da hemen sonrasında olur.
 • Eşyazım sonlanınca, mRNA zinciri RNA polimeraz ile birlikte olan endonükleaz karmaşasının eylemi yoluyla yarılır.
 • mRNA yarıldıktan sonra, yaklaşık 250 adenozin artığı yarılma sitesinde serbest 3' ucuna eklenir (bu tepkimeyi poliadenilat polimeraz katalize eder).
 • Poliadenilasyon site mutasyonları da olur.
 

 🛑 AKTARIM

AKTARIM

 • Prokaryotların tersine, ökaryotlarda çekirdekten sitoplazmaya mRNA aktarımı olur.
 • Aktarım süreci değişim imleşim yolakları tarafından düzenlenebilir.
 • Olgun mRNAlar işlemde uğradıkları değişkileri yoluyla tanınır ve sonra kepe-bağlı CBP20 ve CBP80  proteinleri ve eşyazım/dışaatım karmaşası (TREX, transcription/export complex) yoluyla çekirdek gözeneklerinden dışa aktarılır.
 

 🛑 ÇEVİRİ

ÇEVİRİ

 • Prokaryotik mRNA işlemden geçmeye ve aktarıma gereksinmediği için, ribozomlar tarafından çeviri eşyazımın sonunda hemen başlayabilir.
 • Prokaryotik çeviri  eşyazım ile birlikte olur.
 • Ökaryotik ön-mRNA işlemden geçer ve olgun-mRNA sitoplazmaya aktarılır.
 • Çeviri sitoplazmada serbest-yüzen ribozomlarda olabilir ya da sinyal tanıma parçacığı tarafından endoplazmik retikuluma yöneltilebilir.
 

 🛑 YAPI

YAPI

 • mRNA molekülünde kodlama bölgeleri kodonlardan oluşur.
 • Kodonlar ribozom tarafından dekode edilir ve proteinlere çevrilir.
 • Kodlama bölgeleri başla kodunu ile başlar ve bir dur kodonu ile sonlanır.
 • Genel olarak, başla kodonu bir AUG üçlüsü ve dur kodonu bir UAG, UAA ya da UGA üçlüsüdür.
 • Kodlama bölgeleri iç baz çiftleri tarafından sağlamlaştırılır ve bu bozunmayı engeller.
 • Kodlama bölgeleri protein kodlamanın yanısıra ön-mRN molekülünde exonik tutturma arttırıcılar ya da exonik tutturma susturucular olarak düzenleyici diziler olarak hizmet edebilir.
 

 🛑 ÇEVRİLMEYEN BÖLGELER (UTRler)

ÇEVRİLMEYEN BÖLGELER (UTRler)

 • mRNA molekülünün çevrilmeyen bölgeleri başla kodonundan önce ve dur kodonundan sonra gelen kesimleridir ve sırasıyla beş asal çevrilmemiş bölge (5' UTR) ve üç asal çevrilmemiş bölge (3' UTR) olarak adlandırılır.
 • Gen anlatımında bu bölgelere çeşitli roller yüklenmiştir: mRNA kararlılığı (bozunmaya karşı), mRNA yerelliği (sitoplazmada saptanma olanağı) ve çeviride etkililik.
 

  📥 The Race Is On: What mRNA Product Will Reach the Market First? | Genetic Engineering & Biotechnology News

 
📹📹📹 RNA TO PROTEIN (VİDEO)

📹 Transcription / ndsuvirtualcell (VİDEO)

📹 Transcription / ndsuvirtualcell (LINK)

NDSU Virtual Cell Animations Project animation 'Transcription'. For more information please see http://vcell.ndsu.edu/animations

Transcription is a vital process in biological lifeforms. It is through this process that the biological roadmap encoded in a strand of DNA is used to produce a complementary RNA copy. The RNA can then go on to help produce the proteins and enzymes that power living organisms.

 📹 mRNA Processing / ndsuvirtualcell (VİDEO)

📹 mRNA Processing / ndsuvirtualcell (LINK)

NDSU Virtual Cell Animations Project animation 'mRNA Processing'. For more information please see http://vcell.ndsu.edu/animations

After being transcribed, mRNA is processed. Before mRNA can be spliced, certain features must be added. These alterations are made during mRNA processing.

 📹 mRNA Splicing / ndsuvirtualcell (VİDEO)

📹 mRNA Splicing / ndsuvirtualcell (LINK)

NDSU Virtual Cell Animations Project animation 'mRNA Splicing'. For more information please see http://vcell.ndsu.edu/animations

Before being used in translation, mRNA must be spliced. During splicing, introns are removed and the translatable exons that remain are spliced into a single strand of mRNA.

 📹 Translation / ndsuvirtualcell (VİDEO)

📹 Translation / ndsuvirtualcell (LINK)

NDSU Virtual Cell Animations project animation "Translation". For more information, see http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations

Translation is a key process in biological lifeforms. It is this set of events that transforms the code contained in DNA and later mRNA into the proteins necessary for cellular life.

 📹 Regulated Transcription / ndsuvirtualcell (VİDEO)

📹 Regulated Transcription / ndsuvirtualcell (LINK)

NDSU Virtual Cell Animations Project animation "Regulated Transcription". For more information please see http://vcell.ndsu.edu/animations.

Gene expression is controlled in many different ways. When proteins from outside a cell signal for a specific gene to be transcribed, it is known as regulated transcription. This animation illustrates how a protein like insulin can trigger a regulated transcription event, in addition to setting off the signal pathway illustrated in our Insulin Signaling video.

  📹📹📹 RNA (VİDEO)

📹 RNA processing — 5' cap, 3' polyA tail, and Splicing / Peter Cavnar (VİDEO)

📹 RNA processing — 5' cap, 3' polyA tail, and Splicing / Peter Cavnar (LINK)

In this video we'll review the three main events involved in turning pre-mRNA into mRNA. From Topic 14.

 📹 Transcription / Peter Cavnar (VİDEO)

📹 Transcription / Peter Cavnar (LINK)

In this video we'll review transcription in prokaryotes and eukaryotes from Topic 14.

 📹 Protein synthesis (Translation) / Designmate Pvt. Ltd Official (VİDEO)

📹 Protein synthesis (Translation) / Designmate Pvt. Ltd Official (LINK)

Learn about the translation process for protein synthesis.

 📹 mRNA Translation (Advanced) / DNA Learning Center (VİDEO)

📹 mRNA Translation (Advanced) / DNA Learning Center (LINK)

The job of the mRNA is to carry the gene's message from the DNA out of the nucleus to a ribosome for production of the particular protein that this gene codes for. Originally created for DNA Interactive ( http://www.dnai.org ).

📘 TRANSCRIPT

TRANSCRIPT: The job of this mRNA is to carry the genes message from the DNA out of the nuceus to a ribosome for production of the particular protein that this gene codes for. There can be several million ribosomes in a typical eukaryotic cell these complex catalytic machines use the mrna copy of the genetic information to assemble amino acid building blokes into the three dimensional proteins that are essential for life. Lets see how it works. The ribosome is composed of one large and one small sub-unit that assemble around the messenger RNA, which then passes through the ribosome like a computer tape. The amino acid building blocks (that's the small glowing red molecules) are carried into the ribosome attached to specific transfer RNAs. That's the larger green molecules also referred to as tRNA. The small sub-unit of the ribosome positions the mRNA so that it can be read in groups of three letters known as a codon. Each codon on the mRNA matches a corresponding anti-codon on the base of a transfer RNA molecule.The larger sub-unit of the ribosome removes each amino acid and join it onto the growing protein chain. As the mRNA is ratcheted through the ribosome, the mRNA sequence is translated into an amino acid sequence. There are three locations inside the ribosome, designated the A-site, the P-site and the E-site. The addition of each amino acid is a three step cycle: First, the tRNA enters the ribosome at the A-site and is tested for a codon/anti-codon match with the mRNA. Next, provided there is a correct match, the tRNA is shifted to the P-site and the amino acid it carries is added to the end of the amino acid chain. The mRNA is also ratcheted on three nucleotides or one codon. Thirdly, the spent tRNA is moved to the E-site and then ejected from the ribosome to be recycled. As the protein synthesis proceeds, the finished chain emerges from the ribosome. It folds up into a precise shape, determined by the exact order of amino acids. Thus the Central Dogma explains how the four letter DNA code is - quite literally - turned into flesh and blood.
 

     Messenger RNA

Messenger RNA

Messenger RNA (W)

In molecular biology, messenger RNA (mRNA) is a single-stranded molecule of RNA that corresponds to the genetic sequence of a gene and is read by a ribosome in the process of synthesizing a protein.

mRNA is created during the process of transcription, where an enzyme (RNA polymerase) converts the gene into primary transcript mRNA (also known as pre-mRNA). This pre-mRNA usually still contains introns, regions that will not go on to code for the final amino acid sequence. These are removed in the process of RNA splicing, leaving only exons, regions that will encode the protein. This exon sequence constitutes mature mRNA. Mature mRNA is then read by the ribosome, and, utilising amino acids carried by transfer RNA (tRNA), the ribosome creates the protein. This process is known as translation. All of these processes form part of the central dogma of molecular biology, which describes the flow of genetic information in a biological system.

As in DNA, genetic information in mRNA is contained in the sequence of nucleotides, which are arranged into codons consisting of three base pairs each. Each codon codes for a specific amino acid, except the stop codons, which terminate protein synthesis. This process of translation of codons into amino acids requires two other types of RNA: transfer RNA, which recognises the codon and provides the corresponding amino acid, and ribosomal RNA (rRNA), the central component of the ribosome's protein-manufacturing machinery.

The existence of mRNA was first suggested by Jacques Monod and François Jacob, and was subsequently discovered by Jacob, Sydney Brenner and Matthew Meselson at the California Institute of Technology in 1961.

 


The "life cycle" of an mRNA in a eukaryotic cell. RNA is transcribed in the nucleus; after processing, it is transported to the cytoplasm and translated by the ribosome. Finally, the mRNA is degraded.
 
 
Synthesis, processing and function

Synthesis, processing and function

Synthesis, processing and function (W)

The brief existence of an mRNA molecule begins with transcription, and ultimately ends in degradation. During its life, an mRNA molecule may also be processed, edited, and transported prior to translation. Eukaryotic mRNA molecules often require extensive processing and transport, while prokaryotic mRNA molecules do not. A molecule of eukaryotic mRNA and the proteins surrounding it are together called a messenger RNP.

 Transcription

Transcription (W)

Transcription is when RNA is made from DNA. During transcription, RNA polymerase makes a copy of a gene from the DNA to mRNA as needed. This process is similar in eukaryotes and prokaryotes. One notable difference, however, is that eukaryotic RNA polymerase associates with mRNA-processing enzymes during transcription so that processing can proceed quickly after the start of transcription. The short-lived, unprocessed or partially processed product is termed precursor mRNA, or pre-mRNA; once completely processed, it is termed mature mRNA.

 Eukaryotic pre-mRNA processing

Eukaryotic pre-mRNA processing (W)

Processing of mRNA differs greatly among eukaryotes, bacteria, and archaea. Non-eukaryotic mRNA is, in essence, mature upon transcription and requires no processing, except in rare cases. Eukaryotic pre-mRNA, however, requires several processing steps before its transport to the cytoplasm and its translation by the ribosome

 Splicing

Splicing (W)

Main article: RNA splicing

The extensive processing of eukaryotic pre-mRNA that leads to the mature mRNA is the RNA splicing, a mechanism by which introns or outrons (non-coding regions) are removed and exons (coding regions) are joined together.

 5' cap addition

5' cap addition (W)

Main article: 5' cap

A 5' cap (also termed an RNA cap, an RNA 7-methylguanosine cap, or an RNA m7G cap) is a modified guanine nucleotide that has been added to the "front" or 5' end of a eukaryotic messenger RNA shortly after the start of transcription. The 5' cap consists of a terminal 7-methylguanosine residue that is linked through a 5'-5'-triphosphate bond to the first transcribed nucleotide. Its presence is critical for recognition by the ribosome and protection from RNases.

Cap addition is coupled to transcription, and occurs co-transcriptionally, such that each influences the other. Shortly after the start of transcription, the 5' end of the mRNA being synthesized is bound by a cap-synthesizing complex associated with RNA polymerase. This enzymatic complex catalyzes the chemical reactions that are required for mRNA capping. Synthesis proceeds as a multi-step biochemical reaction.

 Editing

Editing (W)

In some instances, an mRNA will be edited, changing the nucleotide composition of that mRNA. An example in humans is the apolipoprotein B mRNA, which is edited in some tissues, but not others. The editing creates an early stop codon, which, upon translation, produces a shorter protein.

 Polyadenylation

Polyadenylation (W)

Main article: Polyadenylation

Polyadenylation is the covalent linkage of a polyadenylyl moiety to a messenger RNA molecule. In eukaryotic organisms most messenger RNA (mRNA) molecules are polyadenylated at the 3' end, but recent studies have shown that short stretches of uridine (oligouridylation) are also common. The poly(A) tail and the protein bound to it aid in protecting mRNA from degradation by exonucleases. Polyadenylation is also important for transcription termination, export of the mRNA from the nucleus, and translation. mRNA can also be polyadenylated in prokaryotic organisms, where poly(A) tails act to facilitate, rather than impede, exonucleolytic degradation.

Polyadenylation occurs during and/or immediately after transcription of DNA into RNA. After transcription has been terminated, the mRNA chain is cleaved through the action of an endonuclease complex associated with RNA polymerase. After the mRNA has been cleaved, around 250 adenosine residues are added to the free 3' end at the cleavage site. This reaction is catalyzed by polyadenylate polymerase. Just as in alternative splicing, there can be more than one polyadenylation variant of an mRNA.

Polyadenylation site mutations also occur. The primary RNA transcript of a gene is cleaved at the poly-A addition site, and 100–200 A's are added to the 3’ end of the RNA. If this site is altered, an abnormally long and unstable mRNA construct will be formed.

 Transport

Transport (W)

Another difference between eukaryotes and prokaryotes is mRNA transport. Because eukaryotic transcription and translation is compartmentally separated, eukaryotic mRNAs must be exported from the nucleus to the cytoplasm—a process that may be regulated by different signaling pathways. Mature mRNAs are recognized by their processed modifications and then exported through the nuclear pore by binding to the cap-binding proteins CBP20 and CBP80, as well as the transcription/export complex (TREX). Multiple mRNA export pathways have been identified in eukaryotes.

In spatially complex cells, some mRNAs are transported to particular subcellular destinations. In mature neurons, certain mRNA are transported from the soma to dendrites. One site of mRNA translation is at polyribosomes selectively localized beneath synapses. The mRNA for Arc/Arg3.1 is induced by synaptic activity and localizes selectively near active synapses based on signals generated by NMDA receptors. Other mRNAs also move into dendrites in response to external stimuli, such as β-actin mRNA. Upon export from the nucleus, actin mRNA associates with ZBP1 and the 40S subunit. The complex is bound by a motor protein and is transported to the target location (neurite extension) along the cytoskeleton. Eventually ZBP1 is phosphorylated by Src in order for translation to be initiated. In developing neurons, mRNAs are also transported into growing axons and especially growth cones. Many mRNAs are marked with so-called "zip codes," which target their transport to a specific location.

 Translation

Translation (W)

Because prokaryotic mRNA does not need to be processed or transported, translation by the ribosome can begin immediately after the end of transcription. Therefore, it can be said that prokaryotic translation is coupled to transcription and occurs co-transcriptionally.

Eukaryotic mRNA that has been processed and transported to the cytoplasm (i.e., mature mRNA) can then be translated by the ribosome. Translation may occur at ribosomes free-floating in the cytoplasm, or directed to the endoplasmic reticulum by the signal recognition particle. Therefore, unlike in prokaryotes, eukaryotic translation is not directly coupled to transcription. It is even possible in some contexts that reduced mRNA levels are accompanied by increased protein levels, as has been observed for mRNA/protein levels of EEF1A1 in breast cancer.

  
Structure

Structure

Structure (W)

 Coding regions

Coding regions (W)

Main article: Coding region

Coding regions are composed of codons, which are decoded and translated (in eukaryotes usually into one and in prokaryotes usually into several) into proteins by the ribosome. Coding regions begin with the start codon and end with a stop codon. In general, the start codon is an AUG triplet and the stop codon is UAG ("amber"), UAA ("ochre"), or UGA ("opal"). The coding regions tend to be stabilised by internal base pairs, this impedes degradation. In addition to being protein-coding, portions of coding regions may serve as regulatory sequences in the pre-mRNA as exonic splicing enhancers or exonic splicing silencers

 Untranslated regions

Untranslated regions (W)

Main articles: 5' UTR and 3' UTR

Untranslated regions (UTRs) are sections of the mRNA before the start codon and after the stop codon that are not translated, termed the five prime untranslated region (5' UTR) and three prime untranslated region (3' UTR), respectively. These regions are transcribed with the coding region and thus are exonic as they are present in the mature mRNA. Several roles in gene expression have been attributed to the untranslated regions, including mRNA stability, mRNA localization, and translational efficiency. The ability of a UTR to perform these functions depends on the sequence of the UTR and can differ between mRNAs. Genetic variants in 3' UTR have also been implicated in disease susceptibility because of the change in RNA structure and protein translation.

The stability of mRNAs may be controlled by the 5' UTR and/or 3' UTR due to varying affinity for RNA degrading enzymes called ribonucleases and for ancillary proteins that can promote or inhibit RNA degradation. (See also, C-rich stability element.)

Translational efficiency, including sometimes the complete inhibition of translation, can be controlled by UTRs. Proteins that bind to either the 3' or 5' UTR may affect translation by influencing the ribosome's ability to bind to the mRNA. MicroRNAs bound to the 3' UTR also may affect translational efficiency or mRNA stability.

Cytoplasmic localization of mRNA is thought to be a function of the 3' UTR. Proteins that are needed in a particular region of the cell can also be translated there; in such a case, the 3' UTR may contain sequences that allow the transcript to be localized to this region for translation.

Some of the elements contained in untranslated regions form a characteristic secondary structure when transcribed into RNA. These structural mRNA elements are involved in regulating the mRNA. Some, such as the SECIS element, are targets for proteins to bind. One class of mRNA element, the riboswitches, directly bind small molecules, changing their fold to modify levels of transcription or translation. In these cases, the mRNA regulates itself.

 Poly(A) tail

Poly(A) tail (W)

Main article: Polyadenylation

The 3' poly(A) tail is a long sequence of adenine nucleotides (often several hundred) added to the 3' end of the pre-mRNA. This tail promotes export from the nucleus and translation, and protects the mRNA from degradation.

 Monocistronic versus polycistronic mRNA

Monocistronic versus polycistronic mRNA (W)

See also: Cistron

An mRNA molecule is said to be monocistronic when it contains the genetic information to translate only a single protein chain (polypeptide). This is the case for most of the eukaryotic mRNAs. On the other hand, polycistronic mRNA carries several open reading frames (ORFs), each of which is translated into a polypeptide. These polypeptides usually have a related function (they often are the subunits composing a final complex protein) and their coding sequence is grouped and regulated together in a regulatory region, containing a promoter and an operator. Most of the mRNA found in bacteria and archaea is polycistronic, as is the human mitochondrial genome. Dicistronic or bicistronic mRNA encodes only two proteins.

 mRNA circularization

mRNA circularization (W)

In eukaryotes mRNA molecules form circular structures due to an interaction between the eIF4E and poly(A)-binding protein, which both bind to eIF4G, forming an mRNA-protein-mRNA bridge. Circularization is thought to promote cycling of ribosomes on the mRNA leading to time-efficient translation, and may also function to ensure only intact mRNA are translated (partially degraded mRNA characteristically have no m7G cap, or no poly-A tail).

Other mechanisms for circularization exist, particularly in virus mRNA. Poliovirus mRNA uses a cloverleaf section towards its 5' end to bind PCBP2, which binds poly(A)-binding protein, forming the familiar mRNA-protein-mRNA circle. Barley yellow dwarf virus has binding between mRNA segments on its 5' end and 3' end (called kissing stem loops), circularizing the mRNA without any proteins involved.

RNA virus genomes (the + strands of which are translated as mRNA) are also commonly circularized. During genome replication the circularization acts to enhance genome replication speeds, cycling viral RNA-dependent RNA polymerase much the same as the ribosome is hypothesized to cycle.

  
Degradation

Degradation

Degradation (W)

Different mRNAs within the same cell have distinct lifetimes (stabilities). In bacterial cells, individual mRNAs can survive from seconds to more than an hour. However, the lifetime averages between 1 and 3 minutes, making bacterial mRNA much less stable than eukaryotic mRNA. In mammalian cells, mRNA lifetimes range from several minutes to days. The greater the stability of an mRNA the more protein may be produced from that mRNA. The limited lifetime of mRNA enables a cell to alter protein synthesis rapidly in response to its changing needs. There are many mechanisms that lead to the destruction of an mRNA, some of which are described below.

 Prokaryotic mRNA degradation

Prokaryotic mRNA degradation (W)

In general, in prokaryotes the lifetime of mRNA is much shorter than in eukaryotes. Prokaryotes degrade messages by using a combination of ribonucleases, including endonucleases, 3' exonucleases, and 5' exonucleases. In some instances, small RNA molecules (sRNA) tens to hundreds of nucleotides long can stimulate the degradation of specific mRNAs by base-pairing with complementary sequences and facilitating ribonuclease cleavage by RNase III. It was recently shown that bacteria also have a sort of 5' cap consisting of a triphosphate on the 5' end. Removal of two of the phosphates leaves a 5' monophosphate, causing the message to be destroyed by the exonuclease RNase J, which degrades 5' to 3'.

 Eukaryotic mRNA turnover

Eukaryotic mRNA turnover (W)

Inside eukaryotic cells, there is a balance between the processes of translation and mRNA decay. Messages that are being actively translated are bound by ribosomes, the eukaryotic initiation factors eIF-4E and eIF-4G, and poly(A)-binding protein. eIF-4E and eIF-4G block the decapping enzyme (DCP2), and poly(A)-binding protein blocks the exosome complex, protecting the ends of the message. The balance between translation and decay is reflected in the size and abundance of cytoplasmic structures known as P-bodies The poly(A) tail of the mRNA is shortened by specialized exonucleases that are targeted to specific messenger RNAs by a combination of cis-regulatory sequences on the RNA and trans-acting RNA-binding proteins. Poly(A) tail removal is thought to disrupt the circular structure of the message and destabilize the cap binding complex. The message is then subject to degradation by either the exosome complex or the decapping complex. In this way, translationally inactive messages can be destroyed quickly, while active messages remain intact. The mechanism by which translation stops and the message is handed-off to decay complexes is not understood in detail.

 AU-rich element decay

AU-rich element decay (W)

The presence of AU-rich elements in some mammalian mRNAs tends to destabilize those transcripts through the action of cellular proteins that bind these sequences and stimulate poly(A) tail removal. Loss of the poly(A) tail is thought to promote mRNA degradation by facilitating attack by both the exosome complex and the decapping complex. Rapid mRNA degradation via AU-rich elements is a critical mechanism for preventing the overproduction of potent cytokines such as tumor necrosis factor (TNF) and granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF). AU-rich elements also regulate the biosynthesis of proto-oncogenic transcription factors like c-Jun and c-Fos.

 Nonsense mediated decay

Nonsense mediated decay (W)

Eukaryotic messages are subject to surveillance by nonsense mediated decay (NMD), which checks for the presence of premature stop codons (nonsense codons) in the message. These can arise via incomplete splicing, V(D)J recombination in the adaptive immune system, mutations in DNA, transcription errors, leaky scanning by the ribosome causing a frame shift, and other causes. Detection of a premature stop codon triggers mRNA degradation by 5' decapping, 3' poly(A) tail removal, or endonucleolytic cleavage.

 Small interfering RNA (siRNA)

Small interfering RNA (siRNA) (W)

Main article: siRNA

In metazoans, small interfering RNAs (siRNAs) processed by Dicer are incorporated into a complex known as the RNA-induced silencing complex or RISC. This complex contains an endonuclease that cleaves perfectly complementary messages to which the siRNA binds. The resulting mRNA fragments are then destroyed by exonucleases. siRNA is commonly used in laboratories to block the function of genes in cell culture. It is thought to be part of the innate immune system as a defense against double-stranded RNA viruses.

 MicroRNA (miRNA

MicroRNA (miRNA (W)

Main article: microRNA

MicroRNAs (miRNAs) are small RNAs that typically are partially complementary to sequences in metazoan messenger RNAs. Binding of a miRNA to a message can repress translation of that message and accelerate poly(A) tail removal, thereby hastening mRNA degradation. The mechanism of action of miRNAs is the subject of active research.

 Other decay mechanisms

Other decay mechanisms (W)

There are other ways by which messages can be degraded, including non-stop decay and silencing by Piwi-interacting RNA (piRNA), among others.

  
mRNA-based therapeutics

mRNA-based therapeutics

mRNA-based therapeutics (W)

Full length mRNA molecules have been proposed as therapeutics since the beginning of the biotech era but there was little traction until the 2010s, when Moderna Therapeutics was founded and managed to raise almost a billion dollars in venture funding in its first three years.

Theoretically, the administered mRNA sequence can cause a cell to make a protein, which in turn could directly treat a disease or could function as a vaccine; more indirectly the protein could drive an endogenous stem cell to differentiate in a desired way.

The primary challenges of RNA therapy center on delivering the RNA to directed cells, more even than determining what sequence to deliver. Naked RNA sequences will naturally degrade after preparation; they may trigger the body's immune system to attack them as an invader; and they are impermeable to the cell membrane. Once within the cell, they must then leave the cell's transport mechanism to take action within the cytoplasm, which houses the ribosomes that direct manufacture of proteins.

  
See also

See also

See also (W)

   
 
 
What if mRNA could be a drug? | Stephane Bancel | TEDxBeaconStreet

     

📹 What if mRNA could be a drug? | Stephane Bancel | TEDxBeaconStreet

  
Ribosome Origins and Evolution | Prof. George Fox, University of Houston | IGBIllinois

     

📹 Ribosome Origins and Evolution | Prof. George Fox, University of Houston | IGBIllinois

  


İdea Yayınevi Site Haritası | İdea Yayınevi Tüm Yayınlar
© Aziz Yardımlı 2020 | aziz@ideayayınevi.com