Tarih Felsefesi

CKM 2018-19 / Aziz Yardımlı


 

Tarih Felsefesi

Tarihin olgularının bilgisi hiçbir zaman sağın değildir. Benzer olarak, doğa bilimlerinin olgularının bilgisi de hiçbir zaman sağın değildir.


Doğa bilimlerinin yararlandığı matematiksel sağınlık yalnızca kuramsal sağınlıktır ve hiçbir zaman olgusal sağınlık değildir. Realitede nicelik kavramının tikelleşmeleri ancak yaklaşık olarak saptanabilir. Sağınlık realitenin değil, insan deneyiminin sorunudur.

 

Tarihsel bir olay geçmiş bir olaydır ve ancak ve ancak şimdiyi belirliyorsa tarihsel bir olayın anlam ve değerini taşır. Olayın, olgunun, fenomenin nerede ve ne zaman yer aldığını sağın olarak saptamak olanaklı değildir. Tarihsel "bilgi" bir kural olarak hiçbir zaman tam bilgi değildir ve önceki çağlarda yaşamış ve olaylara tanık olmuş insanların kayıtları üzerine, olaydan sonra yaşamış olan başka insanların sözel ya da yazısal başka kaynaklardan kazandığı bilgiler üzerine, arşiv kayıtları üzerine, arkeolojik bulgular üzerine ya da daha başka türden bulgular üzerine dayanır.

Bireysel tarih bilimcisi bilgilerini başka tarih bilimcilerinin çalışmalarından kazanır ve gerçek arşiv ve belge ve bulgu çalışmalarını ancak çok küçük bir ölçekte yapabilir. Bu nedenle tarihin bilgisi her zaman gelişmekte olan, oluşta olan ve hiçbir zaman gerçek bilgi karakterini taşımayan görgül bilgidir. Tarihsel fenomen bilgi nesnesi değildir.

Bilgi evrensellerin bilgisidir ve doğa bilimleri durumunda olduğu gibi insan bilimleri durumunda da kavramlar ile ilgileniriz. Mekanik, kimya ve yaşambilim alanlarının bütünü olarak Doğa alanında aradığımız bilgi kavram bağıntıları olarak doğa yasalarıdır. Tin alanında da ilgilendiğimiz şey tikeller değil ama evrensellerdir ve tinin kavramlarının dizgesinin bilgisini kazanmaya çalışırız.

 

Platon oluşta olanın ya da görüngünün bilgisinin olmadığını kabul ederken, Aristoteles’e göre bilgi evrensellerin bilgisidir.

Tarihsel olgular oluş sürecinde olan tikellerden başka birşey değildir ve bilgileri geçicidir ya da yalnızca zamansal olarak doğrudur. Tarihsel olgular gerçek değildirler. Yanlışlıkları ortadan kalkmalarının zeminidir.

Tarih devasa bir kültür birikimi olarak görülebilir ve bu kültürel çoğulluk ve çokluk sık sık geçici, çirkin, bütünüyle değersiz ve ya da düpedüz kötü olan şekillerden oluşur. Devletler, yasalar, töreler, inançlar, güzel sanatlar, bilimler, felsefeler, genel olarak estetik, etik ve entellektüel yaşamın tüm şekilleri tarihsel süreçte henüz gerçek değildir. Ya da, eğer gene de gerçek olduklarını ileri süreceksek, yiten gerçeklikler dememiz gerekecektir. Yiten gerçeklik ise gerçekte yalnızca yanlışlık olduğunu gösterir. Tarihsel gerçeklikler ya da olgu gerçeklikleri için biricik ussal yazgı ortadan kalmak ve tarihin akışına engel olmamaktır. Bu ereksel süreçte yatan tüm anlam o sonlu ve yitici şekillerin yalnızca ideale öykünmeler olmaları, bütün bir tarihin hak, ahlak ve etik kavramlarının gelişim süreci olmasıdır.

Tarihin kendisi bir evrensel olgu olarak kavramlar tarafından belirlenir. Tarihi yalnızca politik olarak ya da devletler düzleminde araştırmayı istediğimiz zaman kullandığımız kavramlar hak, ahlak ve etik alanlarının kavramlarıdır. Reel tarihsel süreç bu kavramların insan bilincinde açınmaları ve dolayısıyla realite kazanmaları sürecidir. Gelişim süreci her evresinde ya da basamağında bu kavramların edimsellik kazanma düzeyleri tarafından belirlenir.

Tarihsel olguların doğrulanabilirliği ancak doğa olgularının doğrulanabilirliği kadar geçerlidir. Fizikte bir elektronun hangi tikel zaman kıpısında ve hangi tikel uzay noktasında olduğunun sapnatamazlığının sorumlusu görgül ölçme aygıtlarının yetersizliğinden önce elektronun tam olarak o tikel zaman kıpısında durmaması ve tam olarak olması gereken tikel yerde bulunmamasıdır. Elektron devindiği için, tam olarak olması gerektiği zaman kıpısındadır ve değildir ve tam olarak olması gerektiği uzay noktasındadır ve değildir. Bu çelişki devimin olanağıdır. Gözlem her zaman geç kalır ve hiçbir zaman nesnesini tikel olarak sağın uzay noktasında ve sağın zaman kıpısında yakalayamaz. Bir "oluş" olarak devim özdeksel parçacığın uzaysal ve zamansal bilgisini olanaksız kılan etmendir ve buna göre indeterminizme yapacak hiçbir iş kalmaz. Doğrulanabilirlik yalnızca o tekil fenomeni ilgilendirirken herhangi bir kuramın evrenselliği onun görgül doğrulanabilirliğinden söz edilmesini bile anlamsızlaştırır. Bu nedenle doğa görüngülerinin sınanabilirliği görüşü de ancak bir mitin değerini taşır.

Tarih Felsefesi

Tarih Felsefesi


     

Tarihin A Priorisi

Tarihin A Priorisi

1) Tarih için ilk A Priori insan doğasıdır — ve insan doğasının dünya tarihini ilgilendiren yanı birincil olarak özgürlük, istençtir. İstenç bilgi ile birlikte gider, ve tarihin anlamını bilmek istencin anlamını bilmektir.

İstencin eylemi ereğe yöneliktir ve bu erek özgürlüktür. İstencin özgürlüğü istencin yalnızca ve yalnızca kendi kendisini istemesidir. Tarihin ereği istencin bilgisi, ve istencin bilgisi istencin edimselleşmesidir.

Tarih gizil insan doğasının edimselleşme sürecidir ve Dünya Tarihinin ereği olarak edimselleşen gizillik istenç ya da özgürlüktür. Dünya Tarihi taş devri ile değil, istenç anlatımı olan ilk devlet yapılarının ortaya çıkması ile başlar. (Homo sapiensin bütün bir tarih-öncesini başlıca taş yontma saplantısı içinde geçtiği kabul edilir.) İstenç kendini Aile, Toplum ve Devlet yapılarında belirler ve bu yapılar ussal insan istencinin dürtüsü ile idealarına uygun realiteler kazanmaya doğru gelişir. İstencin gelişmek için gereksindiği biricik şey yine istenç ya da özgürlüktür. Bu üç nesnel biçimin belirli olarak ne olduklarına ussal istencin özgürlüğü karar verir. İdeal Aile, İdeal Toplum ve İdeal Devlet kavramları nesneldir. Ancak özgürlüğün ya da istencin durdurulması tarihin gelişimini durdurabilir (Asya'da ve genel olarak despotik kültürlerde olduğu gibi).


2) Tarih öznel, kişisel anlatıların üzerinde ve ötesinde nesnel bir bilim olma karakterini ancak özgürlüğün kendisinin bakış açısından kazanabilir. Ve özgürlüğün bakış açısı tarihsel sürecin kendisinin gelişme düzeyi üzerine koşulludur.

Ancak özgürlük döneminin tini, ancak özgürlük bilincini kazanmış olan modern tin tarih bilimini ya da tarih felsefesini üretebilir. Bu nedenle Yunanlıların, Romalıların, Müslüman tarihçilerin, Yahudilerin, Katoliklerin, Protestanların, Çinlilerin, Hintlilerin, Japonların vb., genel olarak despotik kültürlerin bir tarih bilimi yaratmaları olanaksızdır. Tarihsel olgulara bakan bilincin kendisi özgür olmalı, nesnesine hak, ahlak ve etik kavramlarının bakış açısından bakmalıdır. Ancak bu ideal normlar ile karşılaştırma içinde tarihsel olarak geri realitelerin gelişmişlik (ya da gelişmemişlik) düzeyleri ölçülebilir.


3) Tarihin A Priorisi olan insan doğası tarihi ilgilendirdiği düzeye dek istenç belirlenimleri olarak hak, ahlak ve etik kavramlarını kapsar. A Priori "verili" olan demektir, kendisi tarihsel değildir ve bir gizillik olarak tarih ile ilişkisi yalnızca ona, tarihe, gelişme sürecine gereksinmesidir. İnsanın özdeksel özü biçimini doğa yasalarından alır ve özdeksel doğanın alabileceği en yüksek biçim, saltık biçim homo sapienstir. Doğanın ereği olarak kendisi doğa olan homo sapiens kendinde doğadan daha çoğudur, tindir. Gelişme Kendinde ve Kendi İçin arasındaki eşitsizliğin çözümü ve ortadan kaldırılmasıdır.


4) Tin olarak homo sapiens doğanın ürünü değildir, çünkü doğa yalnızca kendinde tindir, tinin olanağı ya da öncülüdür. Doğa yaratıcı değildir, çünkü kendisi doğar; doğa ilksizlik-sonsuzluk içinde doğmakta olan ve doğa yasalarının zorunluğu altında biçimlenendir. Dinsel bilinç kendi imgesel düşünme zemininde doğayı ancak Tanrının yaratısı olarak açıklayabilir. Bilim doğayı ideal logosun başkası olarak, varoluşunu doğa-yasaları yoluyla, biçimler ya da idealar yoluyla belirleyen ereksel süreç olarak açıklar. Doğa eksik ya da sonludur çünkü ideanın tam içeriğini edimselleştiremez. Doğanın telosu homo sapienstir ve doğa ancak Yaşam İdeasına erişir. Yaşam İdeası tinin başlangıcı, ama yalnızca başlangıcı ya da tine geçiş kıpısıdır. İdea ancak tinde tam edimselleşmesini, kendinin bilincini kazanabilir.

5) Tarihin ereği özgürlüğün bilincinin kazanılması ya da özgürlüğün edimselleşmesi olarak insanlığın gerçek varoluşunun öncülüdür. İnsanın tarihsel varoluşu gerçek varoluşu değildir. Tarih geçiciliktir, sonluluk, sınırlanmışlık, gelişmemişlik, gerilik, barbarlık, şiddet, yok edicilik alanıdır, ortadan kalkacak ve unutulacak olandır. Tarihte insan henüz gerçekliği içindeki insan değildir. Ussal öncüller kabul edildiğinde, Tinin gerçek varoluş biçimi tinsel olanın sonsuzluğundan, duyunun, duygunun ve düşüncenin sonsuzluğundan oluşmalıdır. İnsanın olumsal bir varlık olmadığı kabul edildiğinde, insanlığın gerçek realitesi estetik, etik ve entellektüel idealitedir.

6) Tarihsel istenç politik istenç ya da devletin istencidir. Tarih sınıfların, katmanların, etnik grupların, halkların, yığınların, kitlelerin işi değildir, çünkü bunlar politik istençten yoksundur. Ekonomik istenç politik istenç değildir.


7) Uluslar ancak oluş süreci sırasında ayrımlar gösterirler. Gerçekte ulus din, dil, ırk, sınıf ayrımlarının, etnik ayrımların üzerindedir. Uluslar arasındaki tüzel, moral ve etik ayrımlar ulusların gelişimi ile birlikte ortadan kalkma ve türdeşleşme eğilimindedir. Ulusların kendilerinin bir kültürel-çoğulculuk ve dolayısıyla gelişmemişlik alanı olmasına karşın, süreç ideal terimlerde kültürel türdeşliğe doğru gelişir. Ulusal karakter etnik karakter değildir. Ulusun özgür olması ona evrensel insan haklarına, duyunç özgürlüğüne ve yasa egemenliği belirlenimlerini verir. Bu belirlenimler ideal ya da evrenseldir.


8) Tarihsel gerçeklik tarihsel olgunun zorunluğunun gösterilmesidir. Bu nesnellik olarak anlaşıldığında, herşeyden önce tarihe kişisel, ideolojik, öznel, dinsel, etnik vb. bakış açılarının geçersiz olduğunu gösterir. Bu Hegel'in "reflektif" tarihçilik dediği şeydir ve dolaysız raporların ve kayıtların anlağın yorumundan geçirilerek doğrudanlığı yitirmelerini, öznel düşünce yoluyla dolaylı kılınmalarını anlatır. Tarihte de bilgi tanıtlama üzerine dayanır ve tanıtlanmamış herhangi birşey üzerinde diretme yetkeci bir bakış açısından doğar. Ciddi değildir. Tanıtlama usun işidir ve nesnenin de özsel olarak ussal olduğunu varsayar. Tarihin usun işi, istenç olarak usun işi olduğu düzeye dek tarih biliminin problemi tarihte ussal olanı saptamaktır. Tarihsel tanıtlama görgül bir olgunun tanıtlamasıdır ve görgül olgu zorunlu olmayan, başka türlü olması olanaklı olandır. Buna karşın olgu ancak tüm koşulları verili olduğu zaman zorunludur. Koşulların kendilerinin birer olgu olması tarihsel tanıtlamayı zorunlu olarak bütün bir süreci kucaklamaya götürür.


9) Tarihin bir gelişim süreci olması onu ereksel kılar. Dünya Tarihinin ereği istencin tam açınımıdır. İstenç gelişimi için yalnızca kendisine, yalnızca özgürlüğe gereksinir ve gelişimin ereği gerçek Aile, Toplum ve Devlet yapılarının olgusallaşmasıdır. Bu yapıların kendileri istenç belirlenimleridir ve istenç ancak tam gelişmiş Aile, Toplum ve Devlet yapılarında kendi kendisine erişir. İstencin ereği kendisidir.

 

 Ön-modern ve Modern

Ön-modern ve Modern

Modern dönemin ön-modern dönemden ayrımı birincide istencin kendisinin bilincini kazanmış iken, ikincide kendinin bilincinde olmayan bir alışkanlık etiğinin sürmesinde yatar. Modern dönem sürekli değişim, gelişim, ilerleme dönemi iken, ön-modern dönem değişime kapalı bir tutuculuk dönemidir. Modern dönem özgürlük bilinci ile tanımlanır ve tüm etik normların kesintisiz sorgulanması onu ereksel gelişime yetenekli kılar. Ön-modern dönem sorgulanmayan alışkanlıklara göre istençsiz bir yaşam tarzı ile tanımlanır.

İmparatorlukların sağlamlığı halkların, kitlelerin, yığınların istençsizliklerine, sorgusuzca boyun eğme alışkanlıklarına bağlıdır. İmparatorun gücü uyruklarının istençsizliğidir. Pax romana, pax ottomana, pax britannica gibi tarihsel barış evreleri şiddetin minimalize edildiği, tarihin sürecinin askıya alındığı iç sağlamlaşma dönemleridir. Ama aptal halkların bir gün düşünmeye başlayacakları, haklarının ve özgürlüklerinin bilincine varacakları gibi birşey hiçbir imparatorun aklından geçmez. O zaman pusuda bekleyen ya da potansiyel zor ve şiddet etkinleşir ve despotik istençler ve doğmakta olan ulusal istençler arasında kavga başlar.

 Tarih ve Tarih-Öncesi

Tarih ve Tarih-Öncesi

Tarih özgürlük ile, istenç ile başlar. Tarihin "yazı" ile başladığı görüşü tek-yanlıdır, çünkü yazının bulunuşu başka pekçok şeyin de kuruluşunu, bütün bir örgütlü yapısı ile kentleri öngerektirir. Kent yaşamı uygar yaşamdır, çünkü kent aynı zamanda devlettir, ve kent-devleti bireysel özgürlüğün yaratısıdır.

İlk kentlerin kuruluşu yazının, politikanın, yasanın, mimarinin ve şehirciliğin, mülkiyet ve sözleşmenin, genel olarak tecimin de başlangıcıdır.

 Tarih ve Gelişim

Tarih ve Gelişim

Tarihin ilerlemesini “entellektüel” ya da “politik” ilerleme olarak belirlemek ve bu ilerleme boyutlarını rasgele seçmek yerine, tarihsel gelişim etik gelişimdir demek daha iyidir. Etik gelişim Aile, Toplum ve Devlet yapılarında gelişimdir. Etik gelişim ancak etik bilgi ile olanaklıdır ve etik bilgi bu istenç yapılarının belirlenimini özgürce ussal olarak belirlemektir.

“Karşılaştırmalı Tarih” yöntemi görgücü-pozitivist Aydınlanma düşüncesine aittir, çünkü burada tikel tarihler tanınır ve evrensel bir dünya tarihi kavramı henüz yoktur. Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, ve ayrıca 19'uncu yüzyılda Alexis de Tocqueville ve Max Weber de bu kültürel çoğulculuk yönteminden daha iyisini kullanamazlar. Bu tarihçiler yaklaşımlarını belirli kültürel bakış açılarından yaparlar ve nesnel olamazlar.

"Dünya Tarihi" kavramı modern bilince ancak 1980'lerden sonra girmeye başladı. Kavram henüz bebeklik aşamasındadır ve sık sık "Küresel Tarih" olarak anlaşılır ve karşılaştırmalı tarihçilerin yerelliğinin ötesine geçildiğini anlatmak için kullanılır. Bu yeni yöntem etik kavramlara dayanmak yerine, dünya tarihinde tüm kültürlerde kendini gösteren "common patterns" arar.

 

World History

World History (W)

World History

Early modern

During the Renaissance in Europe, history was written about states or nations. The study of history changed during the Enlightenment and Romanticism. Voltaire described the history of certain ages that he considered important, rather than describing events in chronological order. History became an independent discipline. It was not called philosophia historiae anymore, but merely history (historia).Voltaire, in the 18th century, attempted to revolutionize the study of world history. First, Voltaire concluded that the traditional study of history was flawed. The Christian Church, one of the most powerful entities in his time, had presented a framework for studying history. Voltaire, when writing History of Charles XII (1731) and The Age of Louis XIV (1751), instead choose to focus economics, politics and culture. These aspects of history were mostly unexplored by his contemporaries and would each develop into their own sections of world history. Above all else, Voltaire regarded truth as the most essential part of recording world history. Nationalism and religion only subtracted from objective truth, so Voltaire freed himself for their influence when he recorded history.

Giambattista Vico (1668–1744) in Italy wrote Scienza nuva seconda (The New Science) in 1725, which argued history as the expression of human will and deeds. He thought that men are historical entities and that human nature changes over time. Each epoch should be seen as a whole in which all aspects of culture—art, religion, philosophy, politics, and economics—are interrelated (a point developed later by Oswald Spengler). Vico showed that myth, poetry, and art are entry points to discovering the true spirit of a culture. Vico outlined a conception of historical development in which great cultures, like Rome, undergo cycles of growth and decline. His ideas were out of fashion during the Enlightenment, but influenced the Romantic historians after 1800.

A major theoretical foundation for world history was given by German philosopher G. W. F. Hegel, who saw the modern Prussian state as the latest (though often confused with the highest) stage of world development.

G.W.F. Hegel developed three lenses through which he believed world history could be viewed. Documents produced during a historical period, such as journal entries and contractual agreements, were considered by Hegel to be part of Original History. These documents are produced by a person enveloped within a culture, making them conduits of vital information but also limited in their contextual knowledge. Documents which pertain to Hegel’s Original History are classified by modern historians as primary sources.

Reflective History, Hegel’s second lens, are documents written with some temporal distance separating the event which is discussed in the academic writing. What limited this lens, according to Hegel, was the imposition of the writers own cultural values and views on the historical event. This criticism of Reflective History was later formalized by Anthropologists Franz Boa and coined as Cultural relativism by Alain Locke. Both of these lenses were considered to be partially flawed by Hegel.

Hegel termed the lens which he advocated to view world history through as Philosophical History. In order to view history through this lens, one must analyze events, civilizations, and periods objectively. When done in this fashion, the historian can then extract the prevailing theme from their studies. This lens differs from the rest because it is void of any cultural biases and takes a more analytical approach to history. World History can be a broad topic, so focusing on extracting the most valuable information from certain periods may be the most beneficial approach. This third lens, as did Hegel’s definitions of the other two, affected the study of history in the early modern period and our contemporary period.

Another early modern historian was Adam Ferguson. Ferguson’s main contribution to the study of world history was his An Essay on the History of Civil Society (1767). According to Ferguson, world history was a combination of two forms of history. One was natural history; the aspects of our world which god created. The other, which was more revolutionary, was social history. For him, social history was the progress humans made towards fulfilling God’s plan for humanity. He believed that progress, which could be achieved through individuals pursuing commercial success, would bring us closer to a perfect society; but we would never reach one. However, he also theorized that a complete dedication to commercial success could lead to societal collapse—like what happened in Rome—because people would lose morality. Through this lens, Ferguson viewed world history as humanities struggle to reach an ideal society.

Henry Home, Lord Kames was a philosopher during the Enlightenment and contributed to the study or world history. In his major historical work, Sketches on the History of Man, Home’s outlined the four stages of human history which he observed. The first and most primitive stage was small hunter-gatherer groups. Then, in order to form larger groups, humans transitioned into the second stage when they began to domesticate animals. The third stage was the development of agriculture. This new technology established trade and higher levels of cooperation amongst sizable groups of people. With the gathering of people into agricultural villages, laws and social obligations needed to be developed so a form of order could be maintained. The fourth, and final stage, involved humans moving into market towns and seaports where agriculture was not the focus. Instead, commerce and other forms of labor arouse in a society. By defining the stages of human history, Homes influenced his successors. He also contributed to the development of other studies such as sociology and anthropology.

Contemporary

World history became a popular genre in the 20th century with universal history. In the 1920s, several best-sellers dealt with the history of the world, including surveys The Story of Mankind (1921) by Hendrik Willem van Loon and The Outline of History (1918) by H.G. Wells. Influential writers who have reached wide audiences include H. G. Wells, Oswald Spengler, Arnold J. Toynbee, Pitirim Sorokin, Carroll Quigley, Christopher Dawson, and Lewis Mumford. Scholars working the field include Eric Voegelin, William Hardy McNeill and Michael Mann. With evolving technologies such as dating methods and surveying laser technology called LiDAR, contemporary historians have access to knew information which changes how past civilizations are studied.

Spengler's Decline of the West (2 vol 1919–1922) compared nine organic cultures: Egyptian (3400 BC-1200 BC), Indian (1500 BC-1100 BC), Chinese (1300 BC-AD 200), Classical (1100 BC-400 BC), Byzantine (AD 300–1100), Aztec (AD 1300–1500), Arabian (AD 300–1250), Mayan (AD 600–960), and Western (AD 900–1900). His book was a smashing success among intellectuals worldwide as it predicted the disintegration of European and American civilization after a violent "age of Caesarism," arguing by detailed analogies with other civilizations. It deepened the post-World War I pessimism in Europe, and was warmly received by intellectuals in China, India, and Latin America who hoped his predictions of the collapse of European empires would soon come true.

In 1936–1954, Toynbee's ten-volume A Study of History came out in three separate installments. He followed Spengler in taking a comparative topical approach to independent civilizations. Toynbee said they displayed striking parallels in their origin, growth, and decay. Toynbee rejected Spengler's biological model of civilizations as organisms with a typical life span of 1,000 years. Like Sima Qian, Toynbee explained decline as due to their moral failure. Many readers rejoiced in his implication (in vols. 1–6) that only a return to some form of Catholicism could halt the breakdown of western civilization which began with the Reformation. Volumes 7–10, published in 1954, abandoned the religious message, and his popular audience slipped away, while scholars picked apart his mistakes.

McNeill wrote The Rise of the West (1963) to improve upon Toynbee by showing how the separate civilizations of Eurasia interacted from the very beginning of their history, borrowing critical skills from one another, and thus precipitating still further change as adjustment between traditional old and borrowed new knowledge and practice became necessary. McNeill took a broad approach organized around the interactions of peoples across the Earth. Such interactions have become both more numerous and more continual and substantial in recent times. Before about 1500, the network of communication between cultures was that of Eurasia. The term for these areas of interaction differ from one world historian to another and include world-system and ecumene. Whatever it is called, the importance of these intercultural contacts has begun to be recognized by many scholars.


  

  
TARİHÇİLER

     “The only good is knowledge, and the only evil is ignorance.”
   

Herodotus

Herodotus (c. 484-425/13 BC) (W)

 
   
Herodotus was an ancient Greek historian who was born in Halicarnassus in the Persian Empire (modern-day Bodrum, Turkey). He is known for having written the book The Histories, a detailed record of his "inquiry" (ἱστορία historía) on the origins of the Greco-Persian Wars. He is widely considered to have been the first writer to have treated historical subjects using a method of systematic investigation — specifically, by collecting his materials and then critically arranging them into a historiographic narrative. On account of this, he is often referred to as The Father of History,” a title first conferred on him by the first-century BC Roman orator Cicero.

 

Despite Herodotus's historical significance, little is known about his personal life. His Histories primarily deals with the lives of Croesus, Cyrus, Cambyses, Smerdis, Darius, and Xerxes and the battles of Marathon, Thermopylae, Artemisium, Salamis, Plataea, and Mycale; however, his many cultural, ethnographical, geographical, historiographical, and other digressions form a defining and essential part of the Histories and contain a wealth of information. Herodotus has been criticized for the fact that his book includes a large number of obvious legends and fanciful accounts. Many authors, starting with the late fifth-century BC historian Thucydides, have accused him of making up stories for entertainment. Herodotus, however, states that he is merely reporting what he has been told. A sizable portion of the information he provides has since been confirmed by historians and archaeologists.

His work is the earliest Greek prose to have survived intact. However, Dionysius of Halicarnassus, a literary critic of Augustan Rome, listed seven predecessors of Herodotus, describing their works as simple, unadorned accounts of their own and other cities and people, Greek or foreign, including popular legends, sometimes melodramatic and naïve, often charming – all traits that can be found in the work of Herodotus himself.


World of Herodotus. Herodotus saw Babylon with his own eyes.
 
   

Herodotus announced the purpose and scope of his work at the beginning of his Histories as such:

“Here are presented the results of the enquiry carried out by Herodotus of Halicarnassus. The purpose is to prevent the traces of human events from being erased by time, and to preserve the fame of the important and remarkable achievements produced by both Greeks and non-Greeks; among the matters covered is, in particular, the cause of the hostilities between Greeks and non-Greeks.”

— Herodotus, The Histories
Robin Waterfield translation (2008)
THE HISTORY OF HERODOTUS / By Herodotus / Translated into English by G. C. Macaulay IN TWO VOLUMES / VOL. IVOL.II

 📹 Why is Herodotus called The Father of History? / Mark Robinson (VİDEO)

(LINK)

 
 
   

Thukidides

Thukidides (c. 460-400 BC) (W)

 
   

Thucydides (Greek: Θουκυδίδης Thoukydídēs) was an Athenian historian and general. His History of the Peloponnesian War recounts the fifth-century BC war between Sparta and Athens until the year 411 BC. Thucydides has been dubbed the father of scientific history by those who accept his claims to have applied strict standards of impartiality and evidence-gathering and analysis of cause and effect, without reference to intervention by the deities, as outlined in his introduction to his work.

He also has been called the father of the school of political realism, which views the political behavior of individuals and the subsequent outcomes of relations between states as ultimately mediated by and constructed upon the emotions of fear and self-interest. His text is still studied at universities and military colleges worldwide. The Melian dialogue is regarded as a seminal work of international relations theory, while his version of Pericles' Funeral Oration is widely studied by political theorists, historians, and students of the classics.

More generally, Thucydides developed an understanding of human nature to explain behaviour in such crises as plagues, massacres, and civil war.

Açıktır ki "bilimsellik" ne "yansızlık" ölçütü ile belirlenebilir, ne de "kanıt-toplama" ile. Tarihçinin yanlılığı ya da öznelliği ancak tarihe nesnel kavramsal yaklaşım yolu ile, ancak tarihsel süreçte usun işlediğinin gösterilmesi ile koşulludur. Kanıtlarda dürüstlük normal olarak tarihçiden beklenen birşeydir. Ama kanıt tarihçinin "kanıt" ya da "olgu" dediği şeye yüklediği kategoriler tarafından belirlenir ve bu ise yöntemsiz olarak yerine getirildiğinde bütünüyle özneldir. Tarihçinin olgularına nesnel demesi yeterli değildir. Nesnel kavramsal temelin yokluğunda, "yansızlık," "kanıt-toplama," "olgulara bağlılık", "tarihe görgül olarak yaklaşma" (Jaspers), "eleştirel felsefe" vb. gibi terimler yalnızca doğal bilincin kendini kandırmasının ve avutmasının araçlarıdır. ("Eleştiri"nin kendisi onu daha şimdiden eleştiren bir eleştirinin eleştirisidir ve eleştirisi kadar görelidir.)

Thukidides “tarih felsefesi” yapmaz. O da Herodotus gibi olayları göründükleri gibi gibi anlatır, kendinde oldukları gibi değil.

Bu W makalesinin yazarlarına göre "politik realizm" terimi de yalnızca "bireylerin korku ya da öz-çıkar duyguları" gibi etmenlerin dikkate alınması yoluyla tanımlanır. Açıktır ki "realizm" terimini bu bağlamda kullanmak yakışıksızdır. Realizm "şeylerin" ya da "olguların" ya da "olayların" göründükleri gibi sunulmasından başka bir anlama gelmez ve bu nedene böyle realite onu sunumunu yapan öznenin kategorileri tarafından tanımlanır.

 

 
 
   

Dionysius of Halicarnassus

Diodorus Siculus (c. 90-30 BC) (W)

 
   

Diodorus Siculus (Διόδωρος Σικελιώτης Diodoros Sikeliotes) (fl. 1st century BC) or Diodorus of Sicily was a Greek historian. He is known for writing the monumental universal history Bibliotheca historica, much of which survives, between 60 and 30 BC. It is arranged in three parts. The first covers mythic history up to the destruction of Troy, arranged geographically, describing regions around the world from Egypt, India and Arabia to Greece and Europe. The second covers the Trojan War to the death of Alexander the Great. The third covers the period to about 60 BC. Bibliotheca, meaning 'library', acknowledges that he was drawing on the work of many other authors.

According to his own work, he was born at Agyrium in Sicily (now called Agira).

Diodorus' universal history, which he named Bibliotheca historica (Greek: Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, "Historical Library"), was immense and consisted of 40 books, of which 1–5 and 11–20 survive: fragments of the lost books are preserved in Photius and the excerpts of Constantine Porphyrogenitus.

His account of gold mining in Nubia in eastern Egypt is one of the earliest extant texts on the topic, and describes in vivid detail the use of slave labour in terrible working conditions. Pappus of Alexandria wrote a Commentary on Diodorus's Analemma. The now lost Analemma applied geometrical constructions in a plane to solve some astronomy-related problems of spherical geometry. It contained, for example, a discussion of sundial theory.

 

 
 
   

Dionysius of Halicarnassus

Dionysius of Halicarnassus (c. 60 BC-after 7 BC) (W)

 
   

Dionysius of Halicarnassus (Greek: Διονύσιος Ἀλεξάνδρου Ἁλικαρνασσεύς, Dionúsios Alexándrou Halikarnasseús, "Dionysios son of Alexandros of Halikarnassos") was a Greek historian and teacher of rhetoric, who flourished during the reign of Caesar Augustus. His literary style was Atticistic — imitating Classical Attic Greek in its prime.

Dionysius' opinion of the necessity of a promotion of paideia within education, from true knowledge of Classical source, endured for centuries in a form integral to the identity of the Greek elite.

He was a Halicarnassian. At some time he moved to Rome after the termination of the civil wars, and spent twenty-two years studying Latin and literature and preparing materials for his history. During this period, he gave lessons in rhetoric, and enjoyed the society of many distinguished men. The date of his death is unknown. In the 19th century, it was commonly supposed that he was the ancestor of Aelius Dionysius of Halicarnassus.

His major work, entitled Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία (Rhōmaïkḕ Arkhaiología, Roman Antiquities), embraced the history of Rome from the mythical period to the beginning of the First Punic War.

His chief object was to reconcile the Greeks to the rule of Rome, by dilating upon the good qualities of their conquerors and also by arguing, using more ancient sources, that the Romans were genuine descendants of the older Greeks. According to him, history is philosophy teaching by examples, and this idea he has carried out from the point of view of a Greek rhetorician. But he carefully consulted the best authorities, and his work and that of Livy are the only connected and detailed extant accounts of early Roman history.

 

 

 
 
   

Plutarch

Plutarch (c. 46-120 AD) (W)

 
   

Plutarch (Greek: Πλούταρχος, Ploútarkhos), later named, upon becoming a Roman citizen, Lucius Mestrius Plutarchus, (Λούκιος Μέστριος Πλούταρχος)[a] was a Greek biographer and essayist, known primarily for his Parallel Lives and Moralia. He is classified as a Middle Platonist. Plutarch's surviving works were written in Greek, but intended for both Greek and Roman readers.

Plutarch was born to a prominent family in the small town of Chaeronea, about 80 km (50 miles) east of Delphi, in the Greek region of Boeotia. His family was wealthy. The name of Plutarch's father has not been preserved, but based on the common Greek custom of repeating a name in alternate generations, it was probably Nikarchus (Nίκαρχoς). The name of Plutarch's grandfather was Lamprias, as he attested in Moralia and in his Life of Antony.

He lived most of his life at Chaeronea, and was initiated into the mysteries of the Greek god Apollo. For many years Plutarch served as one of the two priests at the temple of Apollo at Delphi, the site of the famous Delphic Oracle, twenty miles from his home. By his writings and lectures Plutarch became a celebrity in the Roman Empire, yet he continued to reside where he was born, and actively participated in local affairs, even serving as mayor. At his country estate, guests from all over the empire congregated for serious conversation, presided over by Plutarch in his marble chair. Many of these dialogues were recorded and published, and the 78 essays and other works which have survived are now known collectively as the Moralia.

In addition to his duties as a priest of the Delphic temple, Plutarch was also a magistrate at Chaeronea and he represented his home on various missions to foreign countries during his early adult years. Plutarch held the office of archon in his native municipality, probably only an annual one which he likely served more than once. He busied himself with all the little matters of the town and undertook the humblest of duties.

The Suda, a medieval Greek encyclopedia, states that Emperor Trajan made Plutarch procurator of Illyria. However, most historians consider this unlikely, since Illyria was not a procuratorial province, and Plutarch probably did not speak Illyrian.

According to the 8th/9th-century historian George Syncellus, late in Plutarch's life, Emperor Hadrian appointed him nominal procurator of Achaea – which entitled him to wear the vestments and ornaments of a consul.

In On the Malice of Herodotus Plutarch criticizes the historian Herodotus for all manner of prejudice and misrepresentation. It has been called the "first instance in literature of the slashing review."

Plutarch was a Platonist, but was open to the influence of the Peripatetics, and in some details even to Stoicism despite his criticism of their principles. He rejected only Epicureanism absolutely. He was more interested in moral and religious questions.

Jean-Jacques Rousseau quotes from Plutarch in the 1762 Emile, or On Education, a treatise on the education of the whole person for citizenship.

Jacques Amyot's translations brought Plutarch's works to Western Europe. He went to Italy and studied the Vatican text of Plutarch, from which he published a French translation of the Lives in 1559 and Moralia in 1572, which were widely read by educated Europe.

 

 
 
   

Livius

Livius (64 or 59 BC-AD 12 or 17) (W)

 
   

Titus Livius Patavinus was a Roman historian. He wrote a monumental history of Rome and the Roman people – Ab Urbe Condita Libri (Books from the Foundation of the City) – covering the period from the earliest legends of Rome before the traditional foundation in 753 BC through the reign of Augustus in Livy's own lifetime. He was on familiar terms with members of the Julio-Claudian dynasty, advising Augustus's grandnephew, the future emperor Claudius, as a young man not long before 14 AD in a letter to take up the writing of history.

Livius was born in Patavium in northern Italy, now modern Padua.

Livius’ most famous work was his history of Rome. In it he narrates a complete history of the city of Rome, from its foundation to the death of Augustus. He wrote his history with embellished accounts of Roman heroism in order to promote the new type of government implemented by Augustus when he became emperor.

Livy's only surviving work is the "History of Rome" (Ab Urbe Condita), which was his career from his mid-life, probably 32, until he left Rome for Padua in old age, probably in the reign of Tiberius after the death of Augustus.

 

 

 
 
   

Xenophon

Xenophon (c. 430-354 BC) (W)

 
   

Xenophon of Athens (Greek: Ξενοφῶν) was an ancient Greek philosopher, historian, soldier, mercenary, and student of Socrates. As a soldier, Xenophon became commander of the Ten Thousand at about 29, with noted military historian Theodore Ayrault Dodge saying of him, “the centuries since have devised nothing to surpass the genius of this warrior.” He established the precedent for many logistical operations and was among the first to use flanking maneuvers, feints and attacks in depth. He was among the greatest commanders of antiquity. As a historian, Xenophon is known for recording the history of his time, the late-5th and early-4th centuries BC, in such works as the Hellenica, which covered the final seven years and the aftermath of the Peloponnesian War (431–404 BC), thus representing a thematic continuation of Thucydides’ History of the Peloponnesian War.

As one of the Ten Thousand (Greek mercenaries), Xenophon participated in Cyrus the Younger's failed campaign to claim the Persian throne from his brother Artaxerxes II of Persia and recounted the events in Anabasis, his most notable history. Like Plato (427–347 BC), Xenophon is an authority on Socrates, about whom he wrote several books of dialogues (the Memorabilia) and an Apology of Socrates to the Jury, which recounts the philosopher's trial in 399 BC.

Despite being born an Athenian citizen, Xenophon was also associated with Sparta, the traditional enemy of Athens. His pro-oligarchic politics, military service under Spartan generals, in the Persian campaign and elsewhere, and his friendship with King Agesilaus II endeared Xenophon to the Spartans. Some of his works have a pro–Spartan bias, especially the royal biography Agesilaus and the Constitution of the Spartans.

Xenophon's works span several genres and are written in plain-language Attic Greek, for which reason they serve as translation exercises for contemporary students of the Ancient Greek language. In the Lives and Opinions of Eminent Philosophers, Diogenes Laërtius observed that, as a writer, Xenophon of Athens was known as the “Attic Muse”, for the sweetness of his diction (2.6).

Historical and biographical works

 • Anabasis (also: The Persian Expedition or The March Up Country or The Expedition of Cyrus): Provides an early life biography of Xenophon. Anabasis was used as a field guide by Alexander the Great during the early phases of his expedition into Persia.
 • Cyropaedia (also: The Education of Cyrus): Sometimes seen as the archetype of the European "mirror of princes" genre.
 • Hellenica: His Hellenica is a major primary source for events in Greece from 411 to 362 BC, and is considered to be the continuation of the History of the Peloponnesian War by Thucydides, going so far as to begin with the phrase "Following these events...". The Hellenica recounts the last seven years of the Peloponnesian war, as well as its aftermath.
 • Agesilaus: The biography of Agesilaus II, king of Sparta and companion of Xenophon.
 • Polity of the Lacedaemonians: Xenophon’s history and description of the Spartan government and institutions.

 

Socratic works and dialogues

Defences of Socrates

 • Memorabilia: Collection of Socratic dialogues serving as a defense of Socrates outside of court.
 • Apology: Xenophon's defence of Socrates in court.

Other Socratic dialogues

 • Oeconomicus: Socratic dialogue of a different sort, pertaining to household management.
 • Symposium: Symposic literature in which Socrates and his companions discuss what they take pride in with respect to themselves.

Tyrants

Short treatises

These works were probably written by Xenophon when he was living in Scillus. His days were likely spent in relative leisure here, and he wrote these treatises about the sorts of activities he spent time on.

 • On Horsemanship: Treatise on how to break, train, and care for horses.
 • Hipparchikos: Outlines the duties of a cavalry officer.
 • Hunting with Dogs: Treatise on the proper methods of hunting with dogs and the advantages of hunting.
 • Ways and Means: Describes how Athens should deal with financial and economic crisis.

 
 
   

Sima Qian

Sima Qian (c. 145-90 BCE)

 
   

Sima Qian was a prefect of the Grand Scribes of the Han dynasty. He is regarded as the father of Chinese historiography because of his highly praised work, Shiji (“History Record”), an overview of the history of China covering more than two thousand years from the Yellow Emperor to Emperor Han Wudi. His work laid the foundation for later Chinese historiography.

Shiji (“History Record”)

Shiji (“History Record”)
The beginning of the world and the beginning of civilization are the same thing for Sima Qian.

Sima Qian / (Ancient History Encyclopedia)

Sima Qian (Ancient History Encyclopedia)Sima Quian (145/135 BC-86 BC) Known for Records of the Grand Historian

Sima Quian (145/135 BC-86 BC)

For history lovers, the valuable gift of China’s long tradition is largely owed to Sima Qian (c. 145 - 86 BCE). Although he is commonly referred to as a Chinese historian, he was actually the Grand Astrologer at the court of Emperor Wu of Han (r. 141 - 87 BCE). Sima Qian was also the author of China’s first comprehensive and systematic book on the history of the world (known by the Chinese at that time).

Personal Life

Sima Qian’s only known relative is Sima Tan, his father. Nowhere in his autobiography does Sima Qian mention any siblings, mother, wife, or children. Sima Qian was strongly bound to his father who was the Grand Astrologer at the imperial court and he followed in his father’s steps by learning the astrologer’s profession and himself becoming the Grand Astrologer after his father passed away.

The responsibilities of the office of Grand Astrologer revolved around activities which combined the observation of natural occurrences, record keeping, calendar making, and different forms of divination. During Sima Qian’s time, however, the once prestigious office of Grand Astrologer declined in importance. Sima Qian describes his father's work as:

 • Kept for the amusement and sport of the Emperor, treated the same as the musicians and the jesters, and made light of by the vulgar men of his day.

(Shiji, 8.376)

In his autobiography, Sima Qian tells us that he was deeply moved by his father’s death. On his deathbed, Sima Tan told his son about an important task which remained unfinished:

 • I am dying. You must become the Grand Astrologer, and as the Grand Astrologer do not forget that which I have desired to set in order and write [...] The feudal lords have joined together, but their scribal records have been scattered and discontinued. Now the Han has risen and all the world is united under one rule, yet as Grand Astrologer I have not set in order and recorded the glorious sovereigns, worthy rulers, loyal ministers, and gentlemen who died for righteousness. I am fearful that the historical writings of the world will be discarded. You must bear this in mind.

(Shiji, 130.3295)

Sima Qian agreed to set in order the historical records; this was the last promise he made to his father. Given what we know about the Grand Astrologer’s responsibilities, Sima Tan’s desire was more personal than professional.

Once Sima Qian was already performing his tasks as Grand Astrologer, and before he could complete his historical work, an important incident took place. In 99 BCE, a general named Li Ling was sent into barbarian territory leading an army of 5,000 men to fight against nomadic tribes up in the North. The campaign was successful at the beginning but it was followed by total disaster: a combination of heavy casualties, shortage of weapons and food, and a lack of reinforcements forced general Li Ling to surrender. Emperor Wu was furious; the way he saw things, there were only two possible outcomes for generals - either to win or die trying. The courtiers supported Emperor Wu, however, Sima Qian had a different view. He reminded the Emperor about Li Ling’s past achievements and claimed that, by surrendering, Li Ling was still able to serve the Emperor, something that only the living could do. After hearing Sima’s defence, Emperor Wu was filled with imperial wrath and Sima Qian was charged with “defaming the Emperor”, a crime punishable by death.

During the Han dynasty, it was customary for officials charged of high crimes either to commit suicide or buy their way out of trouble. Neither option pleased Sima Qian as suicide would mean failing his father and his financial resources were not enough to buy his way out; thus, his sentence was changed to castration. There was no greater disgrace for a man than to be castrated, especially for a childless man, given that the funerary rites in China could only be carried out by one’s son. His afterlife was thus compromised. On top of the shame and endangering his own condition, castration meant that his family life came to an end. Sima Qian paid this high price in order to complete the work he promised to his father and to honour his father's memory.

Sima Qian was the first person on record who approached history in a careful and systematic way.


The Father of Chinese Historiography

Chinese culture was already well aware of history, but Sima Qian was the first person on record who approached history in a careful and systematic way. Sima Qian’s father had apparently already gathered some material and may even have begun writing, but his project was interrupted by his own death. Being the Grand Astrologer, Sima Qian had full access to the imperial archives so he started to gather the fragments of the past, classifying them and trying to make sense of them. His massive work, known as the Shiji, started to take form. The name Shiji is normally translated as “Records of the Grand Historian”, although some authors who have specialized in Sima Qian’s life believe this translation is not fully accurate. The Chinese term shi means scribe or archivist: these officials did record historical events but they did not engage in the interpretation of such events which is the type of task that historians do. Furthermore, Shiji was not originally the name of Sima Qian’s work, but was a generic term used for the work of scribal recorders in feudal states. “Records of the Scribes” is a more accurate translation of Sima Qian’s work.

For about a decade, Sima Qian worked on his historical project. Sima Qian’s final version of the Shiji had a little over half a million Chinese characters. Each Chinese character takes several English words to translate, which means that an English translation of the Shiji would be about the same length as the Bible, written by a single man. It is a history of the entire world as the Chinese knew it, from legendary beginnings to the days of the Han dynasty.

Unlike other civilizations, the creation of the world was not a central issue in Chinese tradition. This is why Sima Qian’s work does not begin with an account of the creation of the world, but with a ruler. The beginning of the world and the beginning of civilization are the same thing for Sima Qian. The Shiji includes 130 chapters, each of them divided into five different sections; Basic Annals (chaps. 1-12); Chronological Tables (chaps. 13-22) where events are recorded and coordinated across several states, kingdoms, and feudal domains and the level of detail increases as the chronology gets closer to Sima Qian’s time; Treatises (chaps. 23-30) including topics such as music, ritual, astronomy, calendar-making, economics; detailed histories of Hereditary Houses (chaps. 31-60) from the Zhou dynasty to the Han dynasty; Memoirs or Categorized biographies (chaps. 61-130), which are biographies on important figures and families. The last of this history is Sima Qian’s own autobiography.

Some authors have pointed out that Sima Qian’s work mostly consisted of copying and pasting what other authors wrote before him. It is true that the contents of the Shiji are largely borrowed from other sources. It is equally true that Sima Qian rewrote and organized all this content in a very systematic way. Still, if we cannot grant him the status of a talented writer, we should grant him that of a great editor. However, the most important innovation of Sima Qian is his critical approach to historiography: he evaluates his sources on the basis of rational principles, observation, and primary sources. He even interviewed specialists on different topics and first-hand witnesses of contemporary events that he recorded. He also visited many cities and locations of historical importance in order to have a better understanding of history.

Legacy & Influence

Sima Qian’s work is the earliest, most complete, historical record of a civilization written by a single man that we know of and it constitutes one of the main sources of historical knowledge of Ancient China. Castration was one important price that Sima Qian paid for completing his work but, by ending his family line, he gained (in the words of Grant Hardy) a 'metaphorical son', the Shiji, his immortal offspring which has kept Sima Qian’s name alive since the time of the Han Dynasty which ended in 220 CE.

Just as the Han dynasty had consolidated the Chinese nation under one single progressive rule, so Sima Qian’s efforts consolidated the nation's entire historical knowledge in a single work. The Han may have conquered the geography, but Sima Qian conquered the memory of an entire nation.

Editorial Review This Article has been reviewed for accuracy, reliability and adherence to academic standards prior to publication. Sima Qian — Chinese historian and scientist (Britannica)

Sima Qian — Chinese historian and scientist (B)

Sima Qian — Chinese historian and scientist

Alternative Title: Ssu-ma Ch’ien


Sima Qian
, Wade-Giles romanization Ssu-ma Ch’ien, (born c. 145 bce, Longmen, Xiayang [now Hancheng, Shaanxi province], China—died c. 87 bce), astronomer, calendar expert, and the first great Chinese historian. He is most noted for his authorship of the Shiji (“Historical Records”), which is considered to be the most important history of China down to the end of the 2nd century.

Life

Sima Qian was the son of Sima Tan, the grand historian (sometimes translated as “astronomer royal”) at the Han court during the period 140–110 bce. The office of grand historian combined responsibility for astronomical observations and for the regulation of the calendar with the duties of keeping a daily record of state events and court ceremonies. After traveling extensively in his youth, Sima Qian entered court service. In 111 he accompanied a military expedition into the southwest of China, and in 110 he was a member of the Wudi emperor’s entourage when the latter visited Mount Tai to conduct the sacrifices symbolizing the dynasty’s authority. In the same year, his father died, and after the mandatory period of mourning he was appointed in 108 to succeed him in the post of grand historian.

In 105 he was among those responsible for a complete reform of the Chinese calendar, a reform prompted by the Wudi emperor’s inauguration of what was to be a “new beginning” to the Han dynasty. At about the same time, Sima Qian began to undertake the unfulfilled ambition of his father to write a definitive history of the Chinese past, an ambition strengthened by his belief that under Wudi the Han had reached a peak of achievement that deserved to be recorded for posterity. Before his history was completed, however, Sima Qian deeply offended the emperor by coming to the defense of a disgraced general. Sima Qian was arraigned for “defaming the emperor,” a capital crime. Either because the emperor felt him too valuable a man to lose or because Sima Qian himself requested a reprieve so that he could complete his history, he was castrated instead of executed.

Wudi later relented, and Sima Qian again rose in the imperial favour, becoming palace secretary (zhongshuling). But he remained bitterly conscious of the shame he had suffered and lived a retiring life, devoting himself to the completion of his great masterpiece.

Structure and content of Shiji

The Shiji is his great claim to fame. There had, of course, been many histories before Sima Qian’s time. The keeping of court chronicles was already an established practice under the earlier dynasties. One such work, the Chunqiu(“Spring and Autumn [Annals]”) of the petty state of Lu, was said to have been the work of Confucius. It had achieved status as a canonical book largely because of its ethical judgments on the events that it recounts.

Sima Qian denied that his work was in any way comparable to this great Classic. He termed himself not a “maker,” like Confucius, but merely a “transmitter” of past events. His great successor as historian of the Han, Ban Gu (32?–92 ce), took him to task for his haphazard use of ideas from the various schools of philosophy and for his devotion to Daoism. But the ethical standards of Han Confucianism that Ban Gu and his contemporaries could take for granted had not in Sima Qian’s lifetime achieved the authority they had by the 1st century ce. Like most of his contemporaries, Sima Qian was an eclectic, employed at a court at which magic and the supernatural were still deemed potent forces and where the state religious cult and accepted moral and political standards were still in a fluid state. Sima Qian’s moral judgments are, thus, not in accordance with any consistent theories.

His main achievement was that he reduced to an orderly narrative the complex events of the past, recorded in often contradictory sources deriving from the many independent states, each of which employed its own chronology. He organized these facts not, as in previous histories, simply as a chronologically ordered record but according to a new five-part plan. The “Basic Annals” gave a dated chronological outline centred on events at the court considered to have been the paramount power at the time. The following section consisted of chronological tables in which he attempted to clarify the confusion of the history of the various independent feudal kingdoms and to enable his reader to see at a glance what was happening in each of the states at any given time. The detailed accounts of each state were given in chapters entitled “The Hereditary Houses.” A number of monographs dealt with various crucial aspects of government. These sections show Sima Qian to have favoured the practical reformist statesmen who, in his own time, were formulating new policies for the increasingly centralized state, rather than the proponents of Confucian moral theories. The work ends with a collection of “Biographies” that deal with a variety of famous individuals, who are selected as exemplars of various types of conduct, and also with the affairs of the various foreign peoples, relations with whom were beginning to become increasingly important during the reign of Wudi.

The Shiji provided a model for the later dynastic histories but differs from them in many ways. Its time span is far longer: such attempts to encompass the whole of human history were rare among later Chinese historians. Its source material, too, was far more varied. It incorporated not only the court annals of the Qin and the Han dynasties but also various earlier histories, parts of court chronicles of various feudal states, and material from the canonical books and the philosophical writings of all the schools, even historical romances. Neither is his subject matter exclusively court-centred and “political,” as were the later histories; it includes a far wider range of society, including businessmen and merchants, condottieri and bandits, actors and court favourites, good officials and bad.

Sima Qian did not attempt to compose “objective” history but rather belonged unmistakably to the didactic Chinese tradition of history. He makes moral judgments on his characters. He also attempts to characterize them in types, recording an individual’s exemplary deeds in one chapter and his misdeeds elsewhere. But the lessons he derives from history are varied and often mutually incompatible. He is much more notable for the critical attention he devotes to his sources. His acute critical comments are appended at the end of each chapter.

Influence

Sima Qian is important not only as a historian but also as a master of racy, flexible Chinese prose. He exerted a potent influence on later writers, particularly upon the early writers of narrative prose and fiction. Since Sima Qian’s time, his history has been acknowledged as the great historical masterpiece in Chinese, a standard against which all later histories would be measured and a model for large-scale historical composition, not only in China but in all East Asian countries influenced by the Chinese literary tradition.

Denis C. Twitchett

 Sima Qian — W

Sima Qian — Chinese historian of the early Han dynasty (W)

Sima Qian

Sima Qian was a Chinese historian of the early Han dynasty (206 BC – AD 220). He is considered the father of Chinese historiography for his Records of the Grand Historian, a Jizhuanti-style (history presented in a series of biographies) general history of China, covering more than two thousand years from the Yellow Emperor to his time, during the reign of Emperor Wu of Han, a work that had much influence for centuries afterwards on history-writing not only in China, but in Korea, Japan and Vietnam as well. Although he worked as the Court Astrologer (Tàishǐ Lìng 太史令), later generations refer to him as the Grand Historian (Tàishǐ Gōng 太史公) for his monumental work; a work which in later generations would often only be somewhat tacitly or glancingly acknowledged as an achievement only made possible by his acceptance and endurance of punitive actions against him, including imprisonment, castration, and subjection to servility.

Early life and education

Sima Qian was born at Xiayang in Zuopingyi (near modern Hancheng, Shaanxi Province) around 145 BC, though some sources give his birth year as around 135 BC. Around 136 BC, his father, Sima Tan, received an appointment to the relatively low-ranking position of "grand historian" (tàishǐ 太史, alt. "grand scribe" or "grand astrologer"). The grand historian's primary duty was to formulate the yearly calendar, identifying which days were ritually auspicious or inauspicious, and present it to the emperor prior to New Year's Day. Besides these duties, the grand historian was also to travel with the emperor for important rituals and to record the daily events both at the court and within the country. By his account, by the age of ten Sima was able to "read the old writings" and was considered to be a promising scholar. Sima grew up in a Confucian environment, and Sima always regarded his historical work as an act of Confucian filial piety to his father.

In 126 BC, around the age of twenty, Sima Qian began an extensive tour around China as it existed in the Han dynasty. He started his journey from the imperial capital, Chang'an (modern Xi'an), then went south across the Yangtze River to Changsha (modern Hunan Province), where he visited the Miluo River site where the ancient poet Qu Yuan was traditionally said to have drowned himself. He then went to seek the burial place of the legendary Xia dynasty rulers Yu on Mount Kuaiji and Shun in the Jiuyi Mountains (modern Ningyuan County, Hunan). He then went north to Huaiyin (modern Huai'an, Jiangsu Province) to see the grave of Han dynasty general Han Xin, then continued north to Qufu, the hometown of Confucius, where he studied ritual and other traditional subjects.

As Han court official

After his travels, Sima was chosen to be a Palace Attendant in the government, whose duties were to inspect different parts of the country with Emperor Wu in 122 BC. Sima married young and had one daughter. In 110 BC, at the age of thirty-five, Sima Qian was sent westward on a military expedition against some "barbarian" tribes. That year, his father fell ill due to the distress of not being invited to attend the Imperial Feng Sacrifice. Suspecting his time was running out, he summoned his son back home to complete the historical work he had begun. Sima Tan wanted to follow the Annals of Spring and Autumn—the first chronicle in the history of Chinese literature. Fueled by his father's inspiration, Sima Qian started to compile Shiji, which became known in English as the Records of the Grand Historian, in 109 BC. Three years after the death of his father, Sima Qian assumed his father's previous position as Court Astrologer. In 105 BC, Sima was among the scholars chosen to reform the calendar. As a senior imperial official, Sima was also in the position to offer counsel to the emperor on general affairs of state.

The Li Ling affair

In 99 BC, Sima Qian became embroiled in the Li Ling affair, where Li Ling and Li Guangli, two military officers who led a campaign against the Xiongnu in the north, were defeated and taken captive. Emperor Wu attributed the defeat to Li Ling, with all government officials subsequently condemning him for it. Sima was the only person to defend Li Ling, who had never been his friend but whom he respected. Emperor Wu interpreted Sima's defence of Li as an attack on his brother-in-law, Li Guangli, who had also fought against the Xiongnu without much success, and sentenced Sima to death. At that time, execution could be commuted either by money or castration. Since Sima did not have enough money to atone his "crime", he chose the latter and was then thrown into prison, where he endured three years. He described his pain thus: "When you see the jailer you abjectly touch the ground with your forehead. At the mere sight of his underlings you are seized with terror ... Such ignominy can never be wiped away." Sima called his castration "the worst of all punishments".

In 96 BC, on his release from prison, Sima chose to live on as a palace eunuch to complete his histories, rather than commit suicide as was expected of a gentleman-scholar who had been disgraced with castration. As Sima Qian himself explained in his Letter to Ren An:

 • If even the lowest slave and scullion maid can bear to commit suicide, why should not one like myself be able to do what has to be done? But the reason I have not refused to bear these ills and have continued to live, dwelling in vileness and disgrace without taking my leave, is that I grieve that I have things in my heart which I have not been able to express fully, and I am shamed to think that after I am gone my writings will not be known to posterity. Too numerous to record are the men of ancient times who were rich and noble and whose names have yet vanished away. It is only those who were masterful and sure, the truly extraordinary men, who are still remembered. ... I too have ventured not to be modest but have entrusted myself to my useless writings. I have gathered up and brought together the old traditions of the world which were scattered and lost. I have examined the deeds and events of the past and investigated the principles behind their success and failure, their rise and decay, in one hundred and thirty chapters. I wished to examine into all that concerns heaven and man, to penetrate the changes of the past and present, completing all as the work of one family. But before I had finished my rough manuscript, I met with this calamity. It is because I regretted that it had not been completed that I submitted to the extreme penalty without rancor. When I have truly completed this work, I shall deposit it in the Famous Mountain. If it may be handed down to men who will appreciate it, and penetrate to the villages and great cities, then though I should suffer a thousand mutilations, what regret should I have?
— Sima Qian, translation by Burton Watson

 

Records of the Grand Historian

Although the style and form of Chinese historical writings varied through the ages, the Records of the Grand Historian (Shiji) has defined the quality and style from then onwards. Before Sima, histories were written as certain events or certain periods of history of states; his idea of a general history affected later historiographers like Zheng Qiao (郑樵) in writing Tongzhi and Sima Guang in writing Zizhi Tongjian. The Chinese historical form of dynasty history, or jizhuanti history of dynasties, was codified in the second dynastic history by Ban Gu's Book of Han, but historians regard Sima's work as their model, which stands as the "official format" of the history of China. The Shiji comprises 130 chapters consisting of half a million characters.

Sima was greatly influenced by Confucius's Spring and Autumn Annals, which on the surface is a succinct chronology from the events of the reigns of the twelve dukes of Lu from 722 to 484 BC. Many Chinese scholars have and still do view how Confucius ordered his chronology as the ideal example of how history should be written, especially with regards to what he chose to include and to exclude; and his choice of words as indicating moral judgements Seen in this light, the Spring and Autumn Annals are a moral guide to the proper way of living. Sima took this view himself as he explained:

 • It [Spring and Autumn Annals] distinguishes what is suspicious and doubtful, clarifies right and wrong, and settles points which are uncertain. It calls good good and bad bad, honours the worthy, and condemns the unworthy. It preserves states which are lost and restores the perishing family. It brings to light what was neglected and restores what was abandoned.

Sima saw the Shiji as being in the same tradition as he explained in his introduction to chapter 61 of the Shiji where he wrote:

 • "Some people say 'It is Heaven's way, without distinction of persons, to keep the good perpetually supplied. ' Can we say then that Po I and Shu Ch'I were good men or not? They clung to righteousness and were pure in their deeds … yet they starved to death … Robber Chih day after day killed innocent men, making mincemeat of their flesh … But in the end he lived to a great old age. For what virtue did he deserve this? … I find myself in much perplexity. Is this so-called 'Way of Heaven' right or wrong?"

To resolve this theodical problem, Sima argued that while the wicked may succeed and the good may suffer in their own life-times, it is the historian who ensures that in the end good triumphs. For Sima, the writing of history was no mere antiquarian pursuit, but was rather a vital moral task as the historian would "preserve memory", and thereby ensure the ultimate victory of good over evil. Along these lines, Sima wrote:

 • "Su Ch'in and his two brothers all achieved fame among the feudal lords as itinerant strategists. Their policies laid great stress upon stratagems and shifts of power. But because Su Ch'in died a traitor's death, the world has united in scoffing at him and has been loath to study his policies … Su Ch'in arouse from the humblest beginnings to lead the Six States in the Vertical Alliance, and this is evidence that he possessed an intelligence surpassing the ordinary person. For this reason I have set forth this account of his deeds, arranging them in proper chronological order, so that he may not forever suffer from an evil reputation and be known for nothing else".

Such a moralizing approach to history with the historian high-guiding the good and evil to provide lessons for the present could be dangerous for the historian as it could bring down the wrath of the state onto the historian as happened to Sima himself. As such, the historian had to tread carefully and often expressed his judgements in a circuitous way designed to fool the censor. Sima himself in the conclusion to chapter 110 of the Shiji declared that he was writing in this tradition where he stated:

 • "When Confucius wrote the Spring and Autumn Annals, he was very open in treating the reigns of Yin and Huan, the early dukes of Lu; but when he came to the later period of Dukes Ding and Ai, his writing was much more covert. Because in the latter case he was writing about his own times, he did not express his judgements frankly, but used subtle and guarded language."

Bearing this in mind, not everything that Sima wrote should be understood as conveying didactical moral lessons. But several historians have suggested that parts of the Shiji, such as where Sima placed his section on Confucius's use of indirect criticism in the part of the book dealing with the Xiongnu "barbarians" might indicate his disapproval of the foreign policy of the Emperor Wu.

In writing Shiji, Sima initiated a new writing style by presenting history in a series of biographies. His work extends over 130 chapters—not in historical sequence, but divided into particular subjects, including annals, chronicles, and treatises—on music, ceremonies, calendars, religion, economics, and extended biographies. Sima's work influenced the writing style of other histories outside of China as well, such as the Goryeo (Korean) history the Samguk sagi. Sima adopted a new method in sorting out the historical data and a new approach to writing historical records. At the beginning of the Shiji, Sima declared himself a follower of Confucius's approach in the Analects to "hear much but leave to one side that which is doubtful, and speak with due caution concerning the remainder". Reflecting these rigorous analytic methods, Sima declared that he would not write about periods of history where there was insufficient documentation. As such, Sima wrote "the ages before the Ch'in dynasty are too far away and the material on them too scanty to permit a detailed account of them here". In the same way, Sima discounted accounts in the traditional records that were "ridiculous" such as the pretense that Prince Tan could via the use of magic make the clouds rain grain and horses grow horns. Sima constantly compared accounts found in the manuscripts with what he considered reliable sources like Confucian classics like the Book of Odes, Book of History, Book of Rites, Book of Music, Book of Changes and Spring and Autumn Annals. When Sima encountered a story that could not be cross-checked with the Confucian classics, he systemically compared the information with other documents. Sima mentioned at least 75 books he used for cross-checking. Furthermore, Sima often questioned people about historical events they had experienced. Sima mentioned after one of his trips across China that: "When I had occasion to pass through Feng and Beiyi questioned the elderly people who were about the place, visited the old home of Xiao He, Cao Can, Fan Kuai and Xiahou Ying, and learned much about the early days. How different it was from the stories one hears!" Reflecting the traditional Chinese reverence for age, Sima stated that he preferred to interview the elderly as he believed that they were the most likely to supply him with correct and truthful information about had happened in the past. During one of this trips, Sima mentioned that he was overcome with emotion when he saw the carriage of Confucius together with his clothes and various other personal items that had belonged to Confucius.

Despite his very large debts to Confucian tradition, Sima was an innovator in four ways. To begin with, Sima's work was concerned with the history of the known world. Previous Chinese historians had only focused on only one dynasty and/or region. Sima's history of 130 chapters began with the legendary Yellow Emperor to his own time, and covered not only China, but also neighboring nations like Korea and Vietnam. In this regard, Sima was significant as the first Chinese historian to treat the peoples living to the north of the Great Wall like the Xiongnu as human beings who were implicitly the equals of the Middle Kingdom, instead of the traditional approach which had portrayed the Xiongnu as savages who had the appearance of humans, but the minds of animals. In his comments about the Xiongnu, Sima refrained from evoking claims about the innate moral superiority of the Han over the "northern barbarians" that were the standard rhetorical tropes of Chinese historians in this period. Likewise, Sima in his chapter about the Xiongnu condemns those advisors who pursue the "expediency of the moment", that is advise the Emperor to carry policies such as conquests of other nations that bring a brief moment of glory, but burden the state with the enormous financial and often human costs of holding on to the conquered land. Sima was engaging in an indirect criticism of the advisors of the Emperor Wu who were urging him to pursue a policy of aggression towards the Xiongnu and conquer all their land, a policy that Sima was apparently opposed to.

Sima also broke new ground by using more sources like interviewing witnesses, visiting places where historical occurrences had happened, and examining documents from different regions and/or times. Before Chinese historians had tended to use only reign histories as their sources. The Shiji was further very novel in Chinese historiography by examining historical events outside of the courts, providing a broader history than the traditional court-based histories had done. Lastly, Sima broke with the traditional chronological structure of Chinese history. Sima instead had divided the Shiji into five divisions: the basic annals which comprised the first 12 chapters, the chronological tables which comprised the next 10 chapters, treatises on particular subjects which make up 8 chapters, accounts of the ruling families which take up 30 chapters, and biographies of various eminent people which are the last 70 chapters. The annals follow the traditional Chinese pattern of court-based histories of the lives of various emperors and their families. The chronological tables are graphs recounting the political history of China. The treatises are essays on topics such as astronomy, music, religion, hydraulic engineering and economics. The last section dealing with biographies covers both famous people, both Chinese and foreign. Unlike traditional Chinese historians, Sima went beyond the androcentric, emperor-focused histories by dealing with the lives of women and men such as poets, bureaucrats, merchants, assassins, and philosophers. The treatises section, the biographies sections and the annals section relating to the Qin dynasty (as a former dynasty, there was more freedom to write about the Qin than there was about the reigning Han dynasty) that make up 40% of the Shiji have aroused the most interest from historians and are the only parts of the Shiji that have been translated into English.

When Sima placed his subjects was often his way of expressing obliquely moral judgements. Empress Lü and Xiang Yu were the effective rulers of China during reigns Hui of the Han and Yi of Chu, respectively, so Sima placed both their lives in the basic annals. Likewise, Confucius is included in the fourth section rather the fifth where he properly belonged as a way of showing his eminent virtue. The structure of the Shiji allowed Sima to tell the same stories in different ways, which allowed him to pass his moral judgements. For example, in the basic annals section, the Emperor Gaozu is portrayed as a good leader whereas in the section dealing with his rival Xiang Yu, the Emperor is portrayed unflatteringly. Likewise, the chapter on Xiang presents him in a favorable light whereas the chapter on Gaozu portrays him in more darker colors. At the end of most of the chapters, Sima usually wrote a commentary in which he judged how the individual lived up to traditional Chinese values like filial piety, humility, self-discipline, hard work and concern for the less fortunate. Sima analyzed the records and sorted out those that could serve the purpose of Shiji. He intended to discover the patterns and principles of the development of human history. Sima also emphasized, for the first time in Chinese history, the role of individual men in affecting the historical development of China and his historical perception that a country cannot escape from the fate of growth and decay.

Unlike the Book of Han, which was written under the supervision of the imperial dynasty, Shiji was a privately written history since he refused to write Shiji as an official history covering only those of high rank. The work also covers people of the lower classes and is therefore considered a "veritable record" of the darker side of the dynasty. In Sima's time, literature and history were not seen as separate disciplines as they are now, and Sima wrote his magnum opus in a very literary style, making extensive use of irony, sarcasm, juxtaposition of events, characterization, direct speech and invented speeches, which led the American historian Jennifer Jay to describe parts of the Shiji as reading more like a historical novel than a work of history. For an example, Sima tells the story of a Chinese eunuch named Zhonghang Xue who become an advisor to the Xiongnu kings. Sima provides a long dialogue between Zhonghang and an envoy sent by the Emperor Wen of China during which the latter disparages the Xiongnu as "savages" whose customs are barbaric while Zhonghang defends the Xiongnu customs as either justified and/or as morally equal to Chinese customs, at times even morally superior as Zhonghang draws a contrast between the bloody succession struggles in China where family members would murder one another to be Emperor vs. the more orderly succession of the Xiongnu kings. The American historian Tamara Chin wrote that though Zhonghang did exist, the dialogue is merely a "literacy device" for Sima to make points that he could not otherwise make. The favorable picture of the traitor Zhonghang who went over to the Xiongnu who bests the Emperor's loyal envoy in an ethnographic argument about what is the morally superior nation appears to be Sima's way of attacking the entire Chinese court system where the Emperor preferred the lies told by his sycophantic advisors over the truth told by his honest advisors as inherently corrupt and depraved. The point is reinforced by the fact that Sima has Zhonghang speak the language of an idealized Confucian official whereas the Emperor's envoy's language is dismissed as "mere twittering and chatter". Elsewhere in the Shiji Sima portrayed the Xiongnu less favorably, so the debate was most almost certainly more Sima's way of criticizing the Chinese court system and less genuine praise for the Xiongnu.

Sima has often been criticized for "historizing" myths and legends as he assigned dates to mythical and legendary figures from ancient Chinese history together with what appears to be suspiciously precise genealogies of leading families over the course of several millennia (including his own where he traces the descent of the Sima family from legendary emperors in the distant past). However, archaeological discoveries in recent decades have confirmed aspects of the Shiji, and suggested that even if the sections of the Shiji dealing with the ancient past are not totally true, that at least Sima wrote down what he believed to be true. In particular, archaeological finds have confirmed the basic accuracy of the Shiji including the reigns and locations of tombs of ancient rulers.

Literary figure

Sima's Shiji is respected as a model of biographical literature with high literary value and still stands as a textbook for the study of classical Chinese. Sima's works were influential to Chinese writing, serving as ideal models for various types of prose within the neo-classical ("renaissance" 复古) movement of the Tang-Song period. The great use of characterisation and plotting also influenced fiction writing, including the classical short stories of the middle and late medieval period (Tang-Ming) as well as the vernacular novel of the late imperial period. Sima had immense influence on historiography not only in China, but also in Japan and Korea. For centuries afterwards, the Shiji was regarded as the greatest history book written in Asia. Sima is little known in the English-speaking world as a full translation of the Shiji has never been attempted.

His influence was derived primarily from the following elements of his writing: his skillful depiction of historical characters using details of their speech, conversations, and actions; his innovative use of informal, humorous, and varied language; and the simplicity and conciseness of his style. Even the 20th-century literary critic Lu Xun regarded Shiji as "the historians' most perfect song, a "Li Sao" without the rhyme" (史家之绝唱,无韵之离骚) in his "Hanwenxueshi Gangyao" (汉文学史纲要).

Other literary works

Sima's famous letter to his friend Ren An about his sufferings during the Li Ling Affair and his perseverance in writing Shiji is today regarded as a highly admired example of literary prose style, studied widely in China even today.

Sima Qian wrote eight rhapsodies (fu 赋), which are listed in the bibliographic treatise of the Book of Han. All but one, the "Rhapsody in Lament for Gentleman who do not Meet their Time" (士不遇赋) have been lost, and even the surviving example is probably not complete.

Astrologer

Sima and his father were both court astrologers (taishi 太史) in the Former Han Dynasty. At that time, the astrologer had an important role, responsible for interpreting and predicting the course of government according to the influence of the Sun, Moon, and stars, as well as other phenomena such as solar eclipses and earthquakes.

Before compiling Shiji, Sima Qian was involved in the creation of the 104 BC Taichu Calendar 太初历 (太初 means "the beginning"), a modification of the Qin calendar. This is the first Chinese calendar whose full method of calculation 曆法 has been preserved.

The minor planet "12620 Simaqian" is named in his honour.

Descendants

Before his castration, Sima Qian was recorded to have two sons and a daughter. While little is recorded of his sons, his daughter later married Yang Chang (杨敞), and had sons Yang Zhong (杨忠) and Yang Yun (杨恽). It was Yang Yun who hid his grandfather's great work, and decided to release it during the reign of Emperor Xuan.

 

 


  

Sima Qian: China's 'grand historian' / BBC

Sima Qian: China’s ‘grand historian’ (BBC)

Başlık

Speaking truth to power has always been a high-risk strategy in China. Its rulers tend to prefer flattery, and writers who forget this do so at their peril. China's "grand historian" - 2,000 years ago - was one of many who have paid a terrible price.Born between 145 and 135 BC to a family of court astrologers


"Among defilements, none is so great as castration. Any man who continues to live having suffered such a punishment is accounted as a nothing."

The man who wrote those words is by no means a nothing today. In a nation obsessed by its history, Sima Qian was the first and some say the greatest historian.

Wind back two millennia. It is 99 BC. On China's northern frontier, imperial forces have surrendered to barbarians. At court, the news is greeted with shock. The emperor is raging.

But an upstart official defies court etiquette by speaking up for the defeated general.

"He is a man with many famous victories to his credit, a man far above the ordinary, while these courtiers - whose sole concern has been preserving themselves and their families - seize on one mistake. I felt sick at heart to see it," writes Sima Qian in a letter to a friend afterwards.

The general had committed treason by surrendering. And Sima Qian had committed treason by defending him.

"None of my friends came to my aid, none of my colleagues spoke a word on my behalf," he writes.

There is an interrogation. Sima Qian tells his friend his body is not made of wood or stone. "I was alone with my inquisitors, shut in the darkness of my cell."

At the end he is offered an unenviable choice - death or castration. To his contemporaries, death was the only honourable option but Sima Qian had a bigger audience in mind than the Chinese court of the 1st Century BC. He was writing a history of humanity for posterity.

Sima Qian's father had been court historian before him and had started the project. On his sickbed, with both of them in tears, the father extracted from the son a promise to complete the epic work.

So he chose castration.

"If I had followed custom and submitted to execution, how would it have made a difference greater than the loss of a strand of hair from a herd of oxen or the life of a solitary ant?" he wrote.

"A man has only one death. That death may be as weighty as Mount Tai or it may be as light as a goose feather. It all depends on the way he uses it."Father, Sima Tan, is prefect of grand scribes to Emperor Wu of Han


But neither in the letter nor in his autobiography can Sima Qian bring himself to describe the horror of castration. He talks instead of going down to the "silkworm chamber".

It was already well known that a castrated man could easily die from blood loss or infection so after mutilation the victims were kept like silkworms in a warm, draught-free room.

Sima Qian never recovered from the humiliation.

"I look at myself now, mutilated in body and living in vile disgrace. Every time I think of this shame I find myself drenched in sweat."

But he also wrote that if, as a result of his sacrifice, his work ended up being handed down to men who would appreciate it, reaching villages and great cities, then he would have no regrets even after suffering 1,000 mutilations.

If only he could have seen the future as well as he saw the past.Sima Qian becomes grand historian three years after his father's death in 110 BC


In today's China, Sima Qian's book, The Records of the Grand Historian, is regarded as the grandest history of them all. What Herodotus is to Europeans, so Sima Qian is to Chinese.

What is special about Sima Qian's history is that, even when he wrote about the court, it was not just flattery. Here is his verdict on an emperor from the Shang dynasty 1,000 years earlier:

"Emperor Zhou's disposition was sharp, his discernment was keen, and his physical strength excelled that of other people. He fought ferocious animals with his bare hands. He considered everyone beneath him. He was fond of wine, licentious in pleasure and doted on women…

"He then ordered his Music Master to compose new licentious music and depraved songs. By a pool filled with wine, through meat hanging like a forest, he made naked men and women chase one another and engage in drinking long into the night."

The emperor had critics turned into mincemeat, and nobles who were not up for the party roasted alive.Creates an advanced form of calendar in 104 BC

Zhou was a good illustration of a theory Sima Qian had about dynastic change, as Frances Wood, curator of the Chinese collection at the British Library, explains.

"He introduced the idea… that dynasties begin with the very virtuous and noble founder, and then they continue through a series of rulers until they come to a bad last ruler, and he is so morally depraved that he is overthrown."

No suprises - Zhou was the last of the Shang dynasty.

Sima Qian thought the purpose of history was to teach rulers how to govern well.

By contrast, China's current government - like every other Chinese government I can think of - sees it as a means of legitimising its rule.

"History is totally political in China, and I think it always has been," says Frances Wood.

Just look, she says, at the fate of historians in 20th Century China.

"Somebody who actually became deputy mayor of Peking, Wu Han, was a very important historian who had written about the first Ming emperor.

"The first Ming emperor… in 1368, he's often been compared with Mao Tse-Tung, because he was a charismatic bandit leader who, in his last years, went pretty crazy and paranoid. So you have Wu Han writing that history in the 1950s, which was a very dangerous thing to do, because Mao was already beginning to totter into paranoia."

For criticising the present by writing about the past, Wu Han was arrested. He died in prison in 1969.In 99 BC he offends the emperor - he later becomes a palace eunuch


Last year China re-opened its national museum, lauded as the world's biggest museum under one roof. It is hugely popular, but it illustrates just how much history is a pick-and-mix for China's rulers. They leave out the bits that do not do them credit and - masters of selective memory - they big up the moments they are proud of.

So instead of the tens of millions who died in Mao's Great Leap forward and the Cultural Revolution, you get China's first nuclear test in 1964, or a celebration of the reform era after Mao's death.

A panel as you exit the museum spells out the key message: "Since the founding of the Communist Party of China 90 years ago, under the strong leadership of the Party, our great nation has successively achieved many historic changes… Socialism is the only way to save China, and reform and opening up is the only way to develop China."

I am sure Sima Qian would hope someone like him is sitting unnoticed in a quiet corner writing a more nuanced history of this period, even if it can only be published when the powerful have passed on.The Records of the Grand Historian cover a period of 2,500 years


This, in fact, is how The Records of the Grand Historian saw the light of day.

After his death, his daughter risked her own safety to hide his secret history. And two emperors later, his grandson took another risk in revealing the book's existence. The rest, as they say, is history.

Translation of The Grand Scribe's Records by William Nienhauser. Letter to Ren An by Burton Watson.


  

《五帝本纪 — Annals of the Five Emperors》

Chinese Text Project Simplified Chinese version

  

 

Notlar

Notlar

Tarih ve Doğa

Doğanın Tarihe karışmasının sonucu her durumda Tinin özgürlüğünün bozulmasıdır. İnsan Doğasının bakış açısından Kadın ve Erkek tinsel olarak eşittir (estetik, etik ve entellektüel belirlenimler açısından). Bedensel güç açısından, Kadın ve Erkek doğal olarak eşitsizdir (ve gene de fiziksel olarak güçlü kadınlar ve fiziksel olarak güçsüz erkekler vardır).

Eşeyler arasındaki doğal eşitsizlik kendinde Tinin özgürlüğüne ilgisizdir. Ama doğal eşitsizlik eşeysel eşitsizlik kapsayan kültürel yapılar için zemin hazırlar. Genel olarak gücün hakkı belirlemesi durumunda evrensel özgürlük yoktur ve bu barbarlık durumunda kadın insan olarak hakları açısından erkeğe altgüdümlü kılınır. Örneğin tüzel olarak kadına mülkiyet hakkı tanınmaz; politik olarak kentin ya da ülkenin yönetimine katılma hakkı tanınmaz.

   

İdea Yayınevi Site Haritası | İdea Yayınevi Tüm Yayınlar
© Aziz Yardımlı 2018-2019 | aziz@ideayayinevi.com