Dil Grupları

CKM 2019-19 / Aziz Yardımlı


 

Dil Grupları  Göreli Dilbilime Göre Dil Grupları

Karşılaştırmalı dilbilim göreli dilbilimdir, saltık dilbilim ya da yalın olarak "Dilbilim" değil. Yalnızca "benzerlikleri" ya da "benzemezlikleri" saptayabilir.

 

"Dil aileleri" sözcüklerin benzerliğine göre, sözdizimi benzerliğine göre belirlenir. Sözcük benzerlikleri pekala olumsal olabilir ve sözdizimlerinin hangisinin daha geçerli ya da daha uygun vb. olduğunu ölçülmesini sağlayacak herhangi bir ölçüt yoktur.

Dilin toplumsal olarak öğretildiğini düşünenler hiç kuşkusuz görgül olarak doğru düşünmektedirler. Ama bu "görgül" açıklama toplumun kendisine dilin nasıl öğretildiğini açıklamaz. Görgül bilimler bir bakıma a posteriori bilimlerdir, a priori değil.

Karşılaştırmalı dilbilimsel yöntemler dilsel benzerlik ve benzemezliklerin nedenlerini açıklayamadıkları için, hipotezler için yine hipotetik temeller türetilir.

 

"Aile benzerlikleri" üzerine dayandılıran akrabalık ilişkisi sık sık öylesine anlamsızdır ki, tarih-öncesi akrabalar arasındaki "aile benzemezlikleri" sözcük benzerliklerinin kendilerini önemsizleştirir ve anlamsızlaştırır. Örneğin (İsveç ve Hindistan; Almanya ve İran vb. arasındaki "aile birliği" başka herhangi bir hipotetik çıkarsamaya izin vermez.

"Dil Aileleri" sık sık yalnızca sözcük ve zaman zaman gramer benzerliklerine indirgenen bir "ortak köken"den türetilir. Ama salt benzerlikler bir "aile" ilişkisini doğrulamak için bütünüyle yetersizdir. Örneğin Türk ve Moğol dillerindeki sözcük benzerlikleri doğrudan doğruya bir ortak köken imlemez. Dolayısıyla Mançu dilini, giderek Japon ve Kore dillerini de kapsayan bir "Altay Dilleri Ailesi" terminolojisi bütünüyle temelsizdir.


Tarihöncesi başlıca birincil yazılı kaynakların yokluğu ile tanımlanır ve ikincil yazılı kaynakların sık sık ciddi olarak güvenilmez göndermeleri ve arkeolojik ve genetik bulgular bu dönemin yorumlanmasının başlıca araçlarıdır. Gelişmiş tarihsel dillerden yapılan çıkarsamalar üzerine dayanan tarihöncesi dilsel kurgular kaçınılmaz olarak bütünüyle hipotetiktir. Amaç tarihöncesi kültürlerin süreçleri üzerine içgörü kazanmaktır.
 • Dilsel önsavlar (ya da linguistik hipotezler) yalnızca ‘ses’ benzerlikleri temeline dayanır.
 • Hiç biri dilin kavramsal yapısını ve dilin ussal türeyişini dikkate almaz. Bu durumda modeller bir kanıt değeri taşımayan dışsal andırımlar üzerine kurulur.
 • Proto-Indo-European kültürler hipotezinin kaynağı Proto-Indo-European (PIE) dil hipotezidir.
 • PIE arkeolojik ve arkeogenetik kanıtlar da arayan dilbilimsel bir kurgudur (linguistik bir rekonstruksiyon).
 • Hipotetik doğum yeri Neolitik Pontik-Kaspian steptir (Ukrayna ve Rusya).
 • Zamanda 4’üncü, 5’inci binyıllara doğru geriler.
 • PIE kültür ve dillerinin 2’inci bin yıl boyunca Anadolu, Ege, Kuzey Avrupa, Orta Asya ve Güney Sibirya’ya yayıldıkları varsayılır.
 • Kurgan hipotezi PIE hipotezinin yer ve zaman koşulunu doyurur.
 • Anadolu hipotezi PIE için tarım ile bağıntılı almaşık bir türeyiş modeli sunar.

 
 • Homo sapiens Avrupa’ya 45.000 yıl kadar önce ulaştı.
 • Tarım 8.500 yıl kadar önce başladı.
   
 

The genetic history of Ice Age Europe

Modern humans arrived in Europe ~45,000 years ago, but little is known about their genetic composition before the start of farming ~8,500 years ago. We analyze genome-wide data from 51 Eurasians from ~45,000-7,000 years ago. Over this time, the proportion of Neanderthal DNA decreased from 3–6% to around 2%, consistent with natural selection against Neanderthal variants in modern humans. Whereas the earliest modern humans in Europe did not contribute substantially to present-day Europeans, all individuals between ~37,000 and ~14,000 years ago descended from a single founder population which forms part of the ancestry of present-day Europeans. A ~35,000 year old individual from northwest Europe represents an early branch of this founder population which was then displaced across a broad region, before reappearing in southwest Europe during the Ice Age ~19,000 years ago. During the major warming period after ~14,000 years ago, a new genetic component related to present-day Near Easterners appears in Europe. These results document how population turnover and migration have been recurring themes of European pre-history.

(LINK — Nature. 2016 Jun 9)

 

 

Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe


Approximate culture extent c. 3300-2600 BC.
 
   

We generated genome-wide data from 69 Europeans who lived between 8,000-3,000 years ago by enriching ancient DNA libraries for a target set of almost 400,000 polymorphisms. Enrichment of these positions decreases the sequencing required for genome-wide ancient DNA analysis by a median of around 250-fold, allowing us to study an order of magnitude more individuals than previous studies and to obtain new insights about the past. We show that the populations of Western and Far Eastern Europe followed opposite trajectories between 8,000-5,000 years ago. At the beginning of the Neolithic period in Europe, 8,000-7,000 years ago, closely related groups of early farmers appeared in Germany, Hungary and Spain, different from indigenous hunter-gatherers, whereas Russia was inhabited by a distinctive population of hunter-gatherers with high affinity to a 24,000-year-old Siberian. By 6,000-5,000 years ago, farmers throughout much of Europe had more hunter-gatherer ancestry than their predecessors, but in Russia, the Yamnaya steppe herders of this time were descended not only from the preceding eastern European hunter-gatherers, but also from a population of Near Eastern ancestry. Western and Eastern Europe came into contact 4,500 years ago, as the Late Neolithic Corded Ware people from Germany traced 75% of their ancestry to the Yamnaya, documenting a massive migration into the heartland of Europe from its eastern periphery. This steppe ancestry persisted in all sampled central Europeans until at least 3,000 years ago, and is ubiquitous in present-day Europeans. These results provide support for a steppe origin of at least some of the Indo-European languages of Europe.

(LINK — Nature. 2015 Jun 11)


Geographic distribution of archaeological cultures and graphic illustration of proposed population movements / turnovers discussed in the main text. (L)

(a) proposed routes of migration by early farmers into Europe ∼9,000-7000 years ago, (b) resurgence of hunter-gatherer ancestry during the Middle Neolithic 7,000-5,000 years ago, (c) arrival of steppe ancestry in central Europe during the Late Neolithic ∼4,500 years ago. White arrows indicate the two possible scenarios of the arrival of Indo-European language groups.

 
 • Bilinen en eski diller Mısır ve Mezopotamya dilleridir.
 
 • Homo sapiensin yaklaşık 200.000 yıl kadar öncesine giden tarih-öncesinden dilin doğuşu ile ilgili herhangi bir kanıtın olmadığını belirtmek gereksizdir.
 • Çocuklar dili çevrelerinden öğrenirler. Dil toplumsal olarak öğrenilen iletişim aracıdır. Ama —
 • Homo sapiensin ona dili öğretecek bir çevresi yoktu.
 • Dil düşüncelerin duyusal (iştsel, görsel ve dokunsal) görüngüsüdür.
 • Dil evrensel olduğu için, dil bir iletişim aracıdır demek totolojiktir.
 • Bugün konuşulan dillerin sayısının 5.000 ve 7.000 arasında olabileceği düşünülmektedir.

SİTE İÇİ ARAMA       


  🗺 Out of Africa

🗺 ⟺    Map of migrations of Anatomically Modern Humans

Map of migrations of Anatomically Modern Humans (LINK)
🔎

 

Out of Africa

Map of migrations of Anatomically Modern Humans, from the collection of Maps of prehistoric migrations.


  Language family

Language family

Language family (W)

A language family is a group of languages related through descent from a common ancestral language or parental language, called the proto-language of that family. The term "family" reflects the tree model of language origination in historical linguistics, which makes use of a metaphor comparing languages to people in a biological family tree, or in a subsequent modification, to species in a phylogenetic tree of evolutionary taxonomy. Linguists therefore describe the daughter languages within a language family as being genetically related.

According to Ethnologue the 7,111 living human languages are distributed in 141 different language families. A "living language" is simply one that is used as the primary form of communication of a group of people. There are also many dead and extinct languages, as well as some that are still insufficiently studied to be classified, or are even unknown outside their respective speech communities.

Membership of languages in a language family is established by comparative linguistics. Sister languages are said to have a "genetic" or "genealogical" relationship. The latter term is older.[3] Speakers of a language family belong to a common speech community. The divergence of a proto-language into daughter languages typically occurs through geographical separation, with the original speech community gradually evolving into distinct linguistic units. Individuals belonging to other speech communities may also adopt languages from a different language family through the language shift process.

Genealogically related languages present shared retentions; that is, features of the proto-language (or reflexes of such features) that cannot be explained by chance or borrowing (convergence). Membership in a branch or group within a language family is established by shared innovations; that is, common features of those languages that are not found in the common ancestor of the entire family. For example, Germanic languages are "Germanic" in that they share vocabulary and grammatical features that are not believed to have been present in the Proto-Indo-European language. These features are believed to be innovations that took place in Proto-Germanic, a descendant of Proto-Indo-European that was the source of all Germanic languages.


Proto-languages (W)

A proto-language can be thought of as a mother language (not to be confused with a mother tongue, which is one that a specific person has been exposed to from birth), being the root which all languages in the family stem from. The common ancestor of a language family is seldom known directly since most languages have a relatively short recorded history. However, it is possible to recover many features of a proto-language by applying the comparative method, a reconstructive procedure worked out by 19th century linguist August Schleicher. This can demonstrate the validity of many of the proposed families in the list of language families. For example, the reconstructible common ancestor of the Indo-European language family is called Proto-Indo-European. Proto-Indo-European is not attested by written records and so is conjectured to have been spoken before the invention of writing.

 🗺️ Human Language Families Map

Human Language Families Map (W)


Description This map shows the world's language families.
Date 14 February 2005 (original upload date)
   
 

 🗺️ Primary Human Language Families Map

Primary Human Language Families Map (Modified version of “Human Language Families Map” that shows only primary language families) (W)


Description: Modified version of :“Human Language Families“ Map that shows only primary language families.
   Indo-European languages

Indo-European languages

Indo-European languages (W)


IE languages c. 3500 BC

IE languages c. 2500 BC

IE languages c. 1500 BC

IE languages c. 500 BC


IE languages c. 4000 BC

IE languages c. 3000 BC

IE languages c. 2000 BC

IE languages c. 500 BC

Indo-European languages (W)


The Indo-European languages are a language family of several hundred related languages and dialects.

There are about 445 living Indo-European languages, according to the estimate by Ethnologue, with over two thirds (313) of them belonging to the Indo-Iranian branch. The most widely spoken Indo-European languages by native speakers are Spanish, Hindustani (Hindi-Urdu), English, Portuguese, Bengali, Punjabi, and Russian, each with over 100 million speakers, with German, French, Marathi, Italian, and Persian also having more than 50 million. Today, nearly 42% of the human population (3.2 billion) speaks an Indo-European language as a first language, by far the highest of any language family.

The Indo-European family includes most of the modern languages of Europe; notable exceptions include Hungarian, Turkish, Finnish, Estonian, Basque, Maltese, and Sami. The Indo-European family is also represented in Asia with the exception of East and Southeast Asia. It was predominant in ancient Anatolia (present-day Turkey), the ancient Tarim Basin (present-day Northwest China) and most of Central Asia until the medieval Turkic and Mongol invasions. With written evidence appearing since the Bronze Age in the form of the Anatolian languages and Mycenaean Greek, the Indo-European family is significant to the field of historical linguistics as possessing the second-longest recorded history, after the Afroasiatic family, although certain language isolates, such as Sumerian, Elamite, Hurrian, Hattian, and Kassite are recorded earlier.

All Indo-European languages are descendants of a single prehistoric language, reconstructed as Proto-Indo-European, spoken sometime in the Neolithic era. Although no written records remain, aspects of the culture and religion of the Proto-Indo-Europeans can also be reconstructed from the related cultures of ancient and modern Indo-European speakers who continue to live in areas to where the Proto-Indo-Europeans migrated from their original homeland. Several disputed proposals link Indo-European to other major language families. Although they are written in Semitic Old Assyrian, the Hittite loanwords and names found in the Kültepe texts are the oldest record of any Indo-European language.

 
🗺️ Indo-European branches map

Indo-European branches map (W)


Indo-European branches map (W)

The approximate present-day distribution of the Indo-European branches within their homelands of Europe and Asia

Non-Indo-European languages
Dotted/striped areas indicate where multilingualism is common.

Source

Source

For the names of the branches, see citations in legend (based on "Indo-European Languages". The College of Liberal Arts. UT Austin. 2008.) and "Indo-European languages" from Britannica.com.

The distribution is essentially and approximately based on the map "Indo-European languages – Approximate locations of Indo-European languages in contemporary Eurasia" from Britannica.com, although with the following minor modifications:

The two articles "Balto-Slavic languages" and "Indo-Iranian languages" from Britannica.com stress the lack of scholarly consensus on these branches. That is, for the former, whether Baltic and Slavic developed from a common ancestral language, or that the similarities are the result of parallel development and of mutual influence during a long period of contact. To cater for both scholarly viewpoints, this map shows Baltic and Slavic with two distinct shades of green under "Balto-Slavic". For the latter, the dispute is whether the Indo-Iranian languages include just the Iranian and Indo-Aryan (or, Indic) language groups, or Nūristānī and Bangani too. To prevent disagreement (and also because this map only represents the primary branches of Indo-European), all of Indo-Iranian is represented with one shade.

The article "Romance languages" from Britannica.com states that the Romance languages form "a subgroup of the Italic branch of the Indo-European language family".

It should be noted that this map is only approximative and simplified, and glosses over some multilingual areas (particularly in eastern Russia, which is difficult to represent accurately). For some areas, more regional maps have been used as sources for greater accuracy, namely "Languages of Switzerland" from Ethnologue.com, "Russia ethnic plurality" from Freelang.net, "Major ethnic groups in Central Asia" from Globalsecurity.org, and "South Asian Language Families" from "Language families and branches, languages and dialects in A Historical Atlas of South Asia". Oxford University Press. New York 1992.

Author Hayden120

  📜 Indo European Tree

Indo European Tree (W)

Indo European Tree
🔎

DESCRIPTION

Partial tree of Indo-European languages.

 • Branches are in order of first attestation; those to the left are Centum, those to the right are Satem.
 • Languages in red are extinct or dead.
 • White labels indicate categories / un-attested proto-languages.

 🗺️ Approximate locations of Indo-European languages in contemporary Eurasia (BRITANNICA)

Approximate locations of Indo-European languages in contemporary Eurasia (B)

 

 
📜 Table 1: Widely shared Indo-European Terms (Britannica)

Table 1: Widely shared Indo-European Terms (B)


Table 1 gives examples of typical vocabulary items widely shared within the Indo-European family that have been decisive in establishing the family. A blank indicates that the language in question does not use the item in accordance with the given meaning or that its word for that meaning is unknown.

 📜 Table 2: Examples of noun and verb inflection (Britannica)

Table 2: Examples of Indo-European noun and verb inflection (B)


Table 2 by samples of noun declension and verb inflection in some of the more archaic languages that have retained the inflectional endings of Indo-European in relatively unchanged form. Note that Old Lithuanian -į and -ų were nasalized vowels, representing a continuation from the earlier forms *-in and *-un. (The asterisk marks a form that is not actually found in any document or living dialect but is reconstructed as having once existed in the prehistory of the language.)

  

Indo-European languages (B)

Indo-European languages (B)

Indo-European languages, family of languages spoken in most of Europe and areas of European settlement and in much of Southwest and South Asia. The term Indo-Hittite is used by scholars who believe that Hittite and the other Anatolian languages are not just one branch of Indo-European but rather a branch coordinate with all the rest put together; thus, Indo-Hittite has been used for a family consisting of Indo-European proper plus Anatolian. As long as this view is neither definitively proved nor disproved, it is convenient to keep the traditional use of the term Indo-European.


Languages of the family


The well-attested languages of the Indo-European family fall fairly neatly into the 10 main branches listed below; these are arranged according to the age of their oldest sizable texts.

Anatolian

Now extinct, Anatolian languages were spoken during the 1st and 2nd millennia BCE in what is presently Asian Turkey and northern Syria. By far the best-known Anatolian language is Hittite, the official language of the Hittite empire, which flourished in the 2nd millennium. Very few Hittite texts were known before 1906, and their interpretation as Indo-European was not generally accepted until after 1915; the integration of Hittite data into Indo-European comparative grammar was, therefore, one of the principal developments of Indo-European studies in the 20th century. The oldest Hittite texts date from the 17th century BCE, the latest from approximately 1200 BCE.

Indo-Iranian

Indo-Iranian comprises two main subbranches, Indo-Aryan (Indic) and Iranian. Indo-Aryan languages have been spoken in what is now northern and central India and Pakistan since before 1000 BCE. Aside from a very poorly known dialect spoken in or near northern Iraq during the 2nd millennium BCE, the oldest record of an Indo-Aryan language is the Vedic Sanskrit of the Rigveda, the oldest of the sacred scriptures of India, dating roughly from 1000 BCE. Examples of modern Indo-Aryan languages are Hindi, Bengali, Sinhalese (spoken in Sri Lanka), and the many dialects of Romany, the language of the Roma.

Iranian languages were spoken in the 1st millennium BCE in present-day Iran and Afghanistan and also in the steppes to the north, from modern Hungary to East (Chinese) Turkistan (now Xinjiang). The only well-known ancient varieties of Iranian languages are Avestan, the sacred language of the Zoroastrians (Parsis), and Old Persian, the official language of Darius I (ruled 522-486 BCE) and Xerxes I (486-465 BCE) and their successors. Among the modern Iranian languages are Persian (Fārsī), Pashto (Afghan), Kurdish, and Ossetic.

Greek

Greek, despite its numerous dialects, has been a single language throughout its history. It has been spoken in Greece since at least 1600 BCE and, in all probability, since the end of the 3rd millennium BCE. The earliest texts are the Linear B tablets, some of which may date from as far back as 1400 BCE (the date is disputed) and some of which certainly date to 1200 BCE. This material, very sparse and difficult to interpret, was not identified as Greek until 1952. The Homeric epics—the Iliad and the Odyssey, probably dating from the 8th century BCE—are the oldest texts of any bulk.

Italic

The principal language of the Italic group is Latin, originally the speech of the city of Rome and the ancestor of the modern Romance languages: Italian, Romanian, Spanish, Portuguese, French, and so on. The earliest Latin inscriptions apparently date from the 6th century BCE, with literature beginning in the 3rd century. Scholars are not in agreement as to how many other ancient languages of Italy and Sicily belong in the same branch as Latin.

Germanic

In the middle of the 1st millennium BCE, Germanic tribes lived in southern Scandinavia and northern Germany. Their expansions and migrations from the 2nd century BCE onward are largely recorded in history. The oldest Germanic language of which much is known is the Gothic of the 4th century CE. Other languages include English, German, Dutch, Danish, Swedish, Norwegian, and Icelandic.

Armenian

Armenian, like Greek, is a single language. Speakers of Armenian are recorded as being in what now constitutes eastern Turkey and Armenia as early as the 6th century BCE, but the oldest Armenian texts date from the 5th century ce.

Tocharian

The Tocharian languages, now extinct, were spoken in the Tarim Basin (in present-day northwestern China) during the 1st millennium CE. Two distinct languages are known, labeled A ( East Tocharian, or Turfanian) and B (West Tocharian, or Kuchean). One group of travel permits for caravans can be dated to the early 7th century, and it appears that other texts date from the same or from neighbouring centuries. These languages became known to scholars only in the first decade of the 20th century. They have been less important for Indo-European studies than Hittite has been, partly because their testimony about the Indo-European parent language is obscured by 2,000 more years of change and partly because Tocharian testimony fits fairly well with that of the previously known non-Anatolian languages.

Celtic

Celtic languages were spoken in the last centuries before the Common Era (also called the Christian Era) over a wide area of Europe, from Spain and Britain to the Balkans, with one group (the Galatians) even in Asia Minor. Very little of the Celtic of that time and the ensuing centuries has survived, and this branch is known almost entirely from the Insular Celtic languages—Irish, Welsh, and others—spoken in and near the British Isles, as recorded from the 8th century CE onward.

Balto-Slavic

The grouping of Baltic and Slavic into a single branch is somewhat controversial, but the exclusively shared features outweigh the divergences. At the beginning of the Common Era, Baltic and Slavic tribes occupied a large area of eastern Europe, east of the Germanic tribes and north of the Iranians, including much of present-day Poland and the states of Belarus, Ukraine, and westernmost Russia. The Slavic area was in all likelihood relatively small, perhaps centred in what is now southern Poland. But in the 5th century ce the Slavs began expanding in all directions. By the end of the 20th century Slavic languages were spoken throughout much of eastern Europe and northern Asia. The Baltic-speaking area, however, contracted, and by the end of the 20th century Baltic languages were confined to Lithuania and Latvia.

The earliest Slavic texts, written in a dialect called Old Church Slavonic, date from the 9th century ce, the oldest substantial material in Baltic dates to the end of the 14th century, and the oldest connected texts to the 16th century.

Albanian

Albanian, the language of the present-day republic of Albania, is known from the 15th century ce. It presumably continues one of the very poorly attested ancient Indo-European languages of the Balkan Peninsula, but which one is not clear.

In addition to the principal branches just listed, there are several poorly documented extinct languages of which enough is known to be sure that they were Indo-European and that they did not belong in any of the groups enumerated above (e.g., Phrygian, Macedonian). Of a few, too little is known to be sure whether they were Indo-European or not.


Establishment of the family


Shared characteristics

The chief reason for grouping the Indo-European languages together is that they share a number of items of basic vocabulary, including grammatical affixes, whose shapes in the different languages can be related to one another by statable phonetic rules. Especially important are the shared patterns of alternation of sounds. Thus, the agreement of Sanskrit ás-ti, Latin es-t, and Gothic is-t, all meaning ‘is,’ is greatly strengthened by the identical reduction of the root to s- in the plural in all three languages: Sanskrit s-ánti, Latin s-unt, Gothic s-ind ‘they are.’ Agreements in pure structure, totally divorced from phonetic substance, are, at best, of dubious value in proving membership in the Indo-European family.


Sanskrit studies and their impact


The ancient Greeks and Romans readily perceived that their languages were related to each other, and, as other European languages became objects of scholarly attention in the late Middle Ages and the Renaissance, many of these were seen to be more similar to Latin and Greek than, for example, to Hebrew or Hungarian. But an accurate idea of the true bounds of the Indo-European family became possible only when, in the 16th century, Europeans began to learn Sanskrit. The massive similarities between Sanskrit and Latin and Greek were noted early, but the first person to make the correct inference and state it conspicuously was the British Orientalist and jurist Sir William Jones, who in 1786 said in his presidential address to the Bengal Asiatic Society that Sanskrit bore to both Greek and Latin

“a stronger affinity, both in the roots of verbs, and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong, indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists. There is a similar reason, though not quite so forcible, for supposing that both the Gothick [i.e., Germanic] and the Celtick, though blended with a very different idiom, had the same origin with the Sanscrit; and the old Persian might be added to the same family ...”

 

Nineteenth-century linguists firmly established the connections that Jones had elucidated and broadened the family to include Slavic, Baltic, and other language groups. In 1816 Franz Bopp, the German philologist, presented his Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache (“On the System of Conjugation in Sanskrit, in Comparison with Those of Greek, Latin, Persian, and Germanic”), in which the relation of these five languages was demonstrated on the basis of a detailed comparison of verb morphology (structure). Two years later there appeared the Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse (Investigation of the Origin of the Old Norse or Icelandic Language), by the Danish philologist Rasmus Rask, completed in 1814. This work demonstrated methodically the relation of Germanic to Latin, Greek, Slavic, and Baltic. (Rask included Celtic a few years later.) In 1822 the second edition of the first volume of Jacob Grimm’s Deutsche Grammatik (“Germanic Grammar”) was published. In this grammar were discussed the peculiar Indo-European vowel alternations called Ablaut by Grimm (e.g., English sing, sang, sung; or Greek peíth-ō ‘I persuade,’ pé-poith-a ‘I am persuaded,’ é-pith-on ‘I persuaded’). In addition, Grimm tried to find the principle behind the correspondences of Germanic stop and spirant consonants (the first made with complete stoppage of the breath, and the second made with constriction of the breath but not complete stoppage) to the consonants of other Indo-European languages. The sound changes implied by these correspondences have become known as Grimm’s law. Examples of it include the stop consonant p in Latin pater corresponding to the spirant consonant f in father, and the correspondences between English and Greek t, d, and th discussed above.

Bopp demonstrated in 1839 that the Celtic languages were Indo-European, as had been asserted by Jones. In 1850 the German philologist August Schleicher did the same for Albanian, and in 1877 another German philologist, Heinrich Hübschmann, showed that Armenian was an independent branch of Indo-European, rather than a member of the Iranian subbranch. Since then the Indo-European family has been enlarged by the discovery of Tocharian languages and of Hittite and the other Anatolian languages and by the recognition, with the aid of Hittite, that Lycian, known and partly deciphered already in the 19th century, belongs to the Anatolian branch of Indo-European.

The Indo-European character of Tocharian was announced by the German scholars Emil Sieg and Wilhelm Siegling in 1908. The Norwegian Assyriologist Jørgen Alexander Knudtzon recognized Hittite as Indo-European on the basis of two letters found in Egypt (translated in Die zwei Arzawa-briefe [1902; “The Two Arzawa Letters”]), but his views were not generally accepted until 1915, when Bedřich Hrozný published the first report of his own decipherment of the much more copious material that had meanwhile been found in the ruins of the Hittite capital itself.

The first full comparative grammar of the major Indo-European languages was Bopp’s Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Altslawischen, Gotischen und Deutschen (1833-52; “Comparative Grammar of Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Old Slavic, Gothic, and German”). But this and Schleicher’s shorter Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (1861-62; “Compendium of the Comparative Grammar of the Indo-European Languages”) were rendered obsolete by the major breakthrough of the 1870s, when scholars — prompted largely by the discoveries of a group of German scholars known as Neogrammarians — realized that sound correspondences are not merely rules of thumb that do not have to be strictly observed, but that apparent exceptions to sound laws can often be accounted for by stating them more accurately or by reconstructing additional different sounds in the parent language. The difference between Gothic d in fadar ‘father’ and þ in broþar ‘brother,’ for example, both corresponding to t in Sanskrit, Greek, and Latin, proved to be correlated with the original position of the accent, a discovery known as Verner’s law (named for the Danish linguist Karl Verner). Thus, d appears when the preceding syllable was originally unaccented (fadar: Greek patér-, Sanskrit pitár-), and þ occurs when the preceding syllable was originally accented (broþar: Greek phrā́ter- ‘member of a clan,’ Sanskrit bhrā́tar-).

The knowledge and opinions that had accumulated by the end of the 19th century are largely incorporated in the German linguist Karl Brugmann’s Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (2nd ed., 1897–1916; “Outline of Comparative Indo-European Grammar”), which remains the latest full-scale treatment of the family.

 Indo-Europeans (L)

Indo-Europeans (L-The History Files)

Scholars first noticed similarities between Sanskrit and Latin and Greek in the sixteenth century, as Europeans came into contact with India. But it was the British Asiatic Society in eighteenth century India under Sir William Jones that compared words across the three languages and found remarkable similarities. From this it was deduced that a common ‘Proto-Indo-European’ (PIE) root lay at the heart of all three languages and their peoples. This linked them back to an ancestral homeland that was probably located in the sweeping expanse of the steppes of Central Asia, to the north of the Black Sea and Caspian Sea. Scholars disagree about the precise location of this homeland even today, with a variety of others being proposed that include Anatolia and post-glacial Europe itself. Even so, the aforementioned steppes are still the favoured location, providing as they did a home to many later, similar groups of nomads such as the Huns and Turks.

How these people got there is unknown, but India was one of the first places to be colonised by early humans after they left Africa around 90-70,000 years ago (see the Hominid Chronology feature). Some of these people stayed where they were and others continued to follow the coastline to populate China and South East Asia. It seems likely that, after migrating inland, others further migrated northwards and in time formed communities around the steppes. Whether these communities existed in an unbroken line down to their developing into proto-Indo-Europeans can never be known. But however they developed, the proto-Indo-Europeans were in existence by the sixth millennium BC, in a homeland that seems to have been located somewhere between the Caucuses Mountains between the Black Sea and the Caspian Sea, and the northern shores of those same seas. Their subsequent migration is a hugely complex and contentious subject.

Whatever unknown level of unity these early Indo-Europeans may have had, they began to divide in the third millennium BC. Various groups migrated out of Central Asia from then onwards, pushed westwards and southwards by a combination of climate change, population movements, and perhaps pressure from other peoples further east. Their once-single language gradually altered into various dialects that can be divided into twelve branches, ten of which contain surviving languages. Very briefly, these are the Anatolians (the Hittites, Luwians, Lydians, and Pala), the Balts (such as the Latvians, Lithuanians, and Old Prussians on the eastern Baltic Sea coast), Celts (who once dominated Central and Western Europe), the Germanic peoples (who originate from Old Norse and Saxon peoples), the Greeks (most notably the Mycenaeans and Athenians), the Illyrians (of the northern and eastern Adriatic coast, surviving in Albania and with a level of heritage in southern Italy), the Indians (the disputed Indo-Aryan peoples as opposed to the pre-existing Dravidic groups who were generally pushed southwards), the Iranians (in the form of the Alani, Mannaeans, Medians, Persians, Scythians, and others), the Latins (embodied by the Romans), the Slavs (who emerged to dominate Eastern Europe by the medieval period), the Thracians (of northern Greece and the Balkans which also includes Armenians), and finally the Tocharians (in north-western China, who were closely related to the Anatolian, Celtic, and Latin branches).

Recent genetic testing of living peoples, and ancient remains, are pointing in a slightly different direction from the standing Caucasian Mountains origin for Indo-Europeans. Males carry and transmit via their Y chromosome the history of male migration, critical for tracing the movements of warrior societies. Indo-European Y chromosomes carry two primary 'flavours', called R1a and R1b by geneticists. R1a is found strongly in Slavs, Balts, and Indo-Iranians, and is mixed with R1b in Germanic-speaking peoples. The geographic distribution in ancient times for R1a is European Russia just west of the Ural Mountains. R1b is found among other Indo-Europeans, being prominent among ancient Celts, Italics and similar (although it's important to note that not all R1b are Indo-Europeans). Geographic distribution appears to have begun with early cattle herders in south-eastern Turkey and northern Iraq, some of whom moved into the pasturage on the open steppes of Asia to the east of the Caspian Sea. What we have is an origin in the Russian forest and forest-steppe for half the Indo-Europeans (those linguistically matching the satem (East) branch of Indo-European languages, and occupying half the territory previously assigned to Uralics), and an open steppe origin for all other Indo-Europeans (matching the centum (West) branch of Indo-European languages). This threatens to invalidate the previously dominant theory of a Caucasian Mountains homeland for the Indo-Europeans, instead moving them farther north and east. It remains to be seen whether this DNA-based theory will supersede the established linguistics theory.

(Information by Peter Kessler and Edward Dawson, with additional information by Jo Amdahl, from The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World, David W Anthony, from A Genetic Signal of Central European Celtic Ancestry, David K Faux, from the BBC Radio 3 programme with Bettany Hughes, Tracking the Aryans, 2011, and from External Links: Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe, Nature.com, and Peering at the Tocharians through Language, and Indo-European Chronology - Countries and Peoples, and also Indo-European Etymological Dictionary, J Pokorny.)

 
📹 Euroversals — Are all European languages alike? (VİDEO)

📹 Euroversals — Are all European languages alike? (LINK)

Europe is full of languages! Actually, it may be full of ONE kind of language ... Meet Standard Average European!

~ BRIEFLY ~

First, meet Whorf. (Or meet again, for some of you...) After studying Hopi and comparing it to European languages, he's sure of two things: language shapes thought, and Europe's languages can be lumped together into a single "Standard Average European".

Is there such a thing as "S.A.E."? If so, what does it look like? Decades of debate followed over which languages belong and which don't, which languages are part of Europe's "periphery" and which are inside Europe's "core".

Debate gave way to data gathering: the EUROTYP program (ahem, sorry, programme). On the heels of that huge effort, research shifted to quantifiable efforts to identify and classify European languages against each other.

One key part of that shift was to identify features common to most European languages. Another was to identify which ones were uncommon among non-European languages. Haspelmath's work combined the two, bringing us 12 traits that defined Europe as a language area, plus a bunch of likely candidates for further traits.

We'll take a few of those traits and play a quick game of You Might Be A European! Then we'll map the 9 of the 12 features that had complete data to find out which languages counted as "Standard Average European". Which languages were revealed to be the linguistic heart of Europe? How European is English? What about Basque?

We'll wrap up with some thoughts SAE and the reasons for its existence, including a more recent note on the general scholarly opinion or trend in work on Euroversals.

 📹The Caucasus — Mountains Full of Languages (VİDEO)

📹 The Caucasus — Mountains Full of Languages (LINK)

This region has a new language around every mountain. Over 50 languages and 7 language families! Learn why the Caucasus is one of the world's language hot zones.

We go through major languages, family by family, briefly meeting Indo-European languages like Armenian and Kurdish, Turkic ones like Azeri, and even a Mongolic tongue named Kalmyk Oirat. Then, we see how linguists draw a line between "languages of the Caucasus" and the indigenous "Caucasian languages".

The Caucasian languages fall in three families: Northeast Caucasian, Northwest Caucasian, and Kartvelian in the south. Explore some of their intriguing features, including massive numbers of consonants and one of the earliest documented examples of something called "ergativity".

Despite some similar features, these languages don't belong to the same family. In fact, they may not even be a true "linguistic area"!

At the end, we're still left with the question: why so many languages? We'll consider how one linguist looks at the relationship between geography and the lives of language families.

 📹 Does time work differently in different languages? — Hopi Time (VİDEO)

📹 Does time work differently in different languages? — Hopi Time (LINK)

Whorf ignited a controversy when he claimed the Hopi don't speak or think about time the way Europeans do. Malotki wrote 600 pages to prove him wrong. Come explore Sapir-Whorf and Hopi Time! Do speakers of different languages have different concepts of time?

~ BRIEFLY ~

After years of studying Hopi, one linguist wrote a whole book focusing on just one thing about the language: it's full of ways of talking about time. Of all things, why time?

Decades earlier, Whorf studied Hopi. Building on his mentor Sapir's ideas about language, thought and culture, he drew a provocative conclusion. Comparing Hopi to European languages, he told us that the Hopi have a vastly different notion of "time". To simplify, the Hopi think about time differently because they speak Hopi.

Hopi became the poster child for linguistic relativity or "Sapir-Whorf", the idea that language shapes your thoughts or even determines how you think about time. Watch as the big fish claims about Hopi time grow. See why Malotki and other detractors dismiss them. Then explore the resurgence Whorfian ideas about language from curious cases of fieldwork on the ground and results from the lab. Finally, meet the curious case of Yucatec, a tenseless language.

In the end, we'll see that languages do talk about time differently, but getting people to act as if they have fundamentally different concepts of time.

 
  Proto Indo-European

Proto-Indo-Europeans

Proto-Indo-Europeans (W)

IE Expansion.
Scheme of Indo-European migrations from ca. 4000 to 1000 BC according to the Kurgan hypothesis. The magenta area corresponds to the assumed Urheimat (Samara culture, Sredny Stog culture). The red area corresponds to the area which may have been settled by Indo-European-speaking peoples up to ca. 2500 BC; the orange area to 1000 BC.
 
   

The Proto-Indo-Europeans were the prehistoric people of Eurasia who spoke Proto-Indo-European (PIE), the ancestor of the Indo-European languages according to linguistic reconstruction.


Knowledge of them comes chiefly from that reconstruction, along with material evidence from archaeology and archaeogenetics. The Proto-Indo-Europeans likely lived during the late Neolithic, or roughly the 4th millennium BC. Mainstream scholarship places them in the Pontic-Caspian steppe zone in Eastern Europe (present day Ukraine and Russia). Some archaeologists would extend the time depth of PIE to the middle Neolithic (5500 to 4500 BC) or even the early Neolithic (7500 to 5500 BC), and suggest alternative location hypotheses.

By the early second millennium BC, offshoots of the Proto-Indo-Europeans had reached far and wide across Eurasia, including Anatolia (Hittites), the Aegean (the ancestors of Mycenaean Greece), the north of Europe (Corded Ware culture), the edges of Central Asia (Yamnaya culture), and southern Siberia (Afanasievo culture).


 Proto-Indo-European language

Proto-Indo-European language (W)

Proto-Indo-European (PIE) is the linguistic reconstruction of the common ancestor of the Indo-European languages, the most widely spoken language family in the world.

Far more work has gone into reconstructing PIE than any other proto-language, and it is by far the best understood of all proto-languages of its age. The vast majority of linguistic work during the 19th century was devoted to the reconstruction of PIE or its daughter proto-languages (such as Proto-Germanic and Proto-Indo-Iranian), and most of the modern techniques of linguistic reconstruction (such as the comparative method) were developed as a result. These methods supply all current knowledge concerning PIE since there is no written record of the language.

PIE is estimated to have been spoken as a single language from 4500 BC to 2500 BC during the Late Neolithic to Early Bronze Age, though estimates vary by more than a thousand years. According to the prevailing Kurgan hypothesis, the original homeland of the Proto-Indo-Europeans may have been in the Pontic–Caspian steppe of Eastern Europe. The linguistic reconstruction of PIE has also provided insight into the culture and religion of its speakers.

As Proto-Indo-Europeans became isolated from each other through the Indo-European migrations, the Proto-Indo-European language became spoken by the various groups in regional dialects which then underwent the Indo-European sound laws divergence, and along with shifts in morphology, these dialects slowly but eventually transformed into the known ancient Indo-European languages. From there, further linguistic divergence led to the evolution of their current descendants, the modern Indo-European languages. Today, the descendant languages, or daughter languages, of PIE with the most native speakers are Spanish, English, Portuguese, Hindustani (Hindi and Urdu), Bengali, Russian, Punjabi, German, Persian, French, Italian and Marathi. Hundreds of other living descendants of PIE range from languages as diverse as Albanian (gjuha shqipe), Kurdish (کوردی‎), Nepali (खस भाषा), Tsakonian (τσακώνικα), Ukrainian (українська мова), and Welsh (Cymraeg).

PIE had an elaborate system of morphology that included inflectional suffixes (analogous to English life, lives, life's, lives'‍) as well as ablaut (vowel alterations, for example, as preserved in English sing, sang, sung) and accent. PIE nominals and pronouns had a complex system of declension, and verbs similarly had a complex system of conjugation. The PIE phonology, particles, numerals, and copula are also well-reconstructed.

An asterisk is used to mark reconstructed words, such as *wódr̥ 'water', *ḱwṓ 'dog' (English hound), or *tréyes 'three (masculine)'.


Development of the hypothesis

 

No direct evidence of PIE remains – scholars have reconstructed PIE from its present-day descendants using the comparative method.

The comparative method follows the Neogrammarian rule: the Indo-European sound laws apply without exception. The method compares languages and uses the sound laws to find a common ancestor. For example, compare the pairs of words in Italian and English: piede and foot, padre and father, pesce and fish. Since there is a consistent correspondence of the initial consonants that emerges far too frequently to be coincidental, one can assume that these languages stem from a common parent-language.

Many consider William Jones, an Anglo-Welsh philologist and puisne judge in Bengal, to have begun Indo-European studies in 1786, when he postulated the common ancestry of Sanskrit, Latin, and Greek. However, he was not the first to make this observation. In the 1500s, European visitors to the Indian subcontinent became aware of similarities between Indo-Iranian languages and European languages, and as early as 1653 Marcus Zuerius van Boxhorn had published a proposal for a proto-language ("Scythian") for the following language families: Germanic, Romance, Greek, Baltic, Slavic, Celtic, and Iranian. In a memoir sent to the Académie des Inscriptions et Belles-Lettres in 1767 Gaston-Laurent Coeurdoux, a French Jesuit who spent all his life in India, had specifically demonstrated the analogy between Sanskrit and European languages. In some ways, Jones' work was less accurate than his predecessors', as he erroneously included Egyptian, Japanese and Chinese in the Indo-European languages, while omitting Hindi.

In 1818 Rasmus Christian Rask elaborated the set of correspondences to include other Indo-European languages, such as Sanskrit and Greek, and the full range of consonants involved. In 1816 Franz Bopp published On the System of Conjugation in Sanskrit in which he investigated a common origin of Sanskrit, Persian, Greek, Latin, and German. In 1833 he began publishing the Comparative Grammar of Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Old Slavic, Gothic, and German.

In 1822 Jacob Grimm formulated what became known as Grimm's law as a general rule in his Deutsche Grammatik. Grimm showed correlations between the Germanic and other Indo-European languages and demonstrated that sound change systematically transforms all words of a language. From the 1870s the Neogrammarians proposed that sound laws have no exceptions, as shown in Verner's law, published in 1876, which resolved apparent exceptions to Grimm's law by exploring the role that accent (stress) had played in language change.

August Schleicher's A Compendium of the Comparative Grammar of the Indo-European, Sanskrit, Greek and Latin Languages (1874-77) represented an early attempt to reconstruct the proto-Indo-European language.

By the early 1900s Indo-Europeanists had developed well-defined descriptions of PIE which scholars still accept today. Later, the discovery of the Anatolian and Tocharian languages added to the corpus of descendant languages. A new principle won wide acceptance in the laryngeal theory, which explained irregularities in the linguistic reconstruction of Proto-Indo-European phonology as the effects of hypothetical sounds which had disappeared from all documented languages, but which were later observed in excavated cuneiform tablets in Anatolian.

Julius Pokorny's Indogermanisches etymologisches Wörterbuch ("Indo-European Etymological Dictionary", 1959) gave a detailed, though conservative, overview of the lexical knowledge then accumulated. Kuryłowicz's 1956 Apophonie gave a better understanding of Indo-European ablaut. From the 1960s, knowledge of Anatolian became robust enough to establish its relationship to PIE.

 The parent language: Proto-Indo-European (Britannica)

The parent language: Proto-Indo-European (B)

By comparing the recorded Indo-European languages, especially the most ancient ones, much of the parent language from which they are descended can be reconstructed. This reconstructed parent language is sometimes called simply Indo-European, but in this article the term Proto-Indo-European is preferred.


Phonology


Consonants

Proto-Indo-European probably had 15 stop consonants. In the following grid these sounds are arranged according to the place in the mouth where the stoppage was made and the activity of the vocal cords during and immediately after the stoppage:


A labial sound is made with the lips, and a dental sound is made with the tip of the tongue against the back of the teeth. The palatal and velar sounds were probably made by contact between the back of the tongue and the soft palate—more toward the front of the mouth in the case of the palatals and more toward the back in the case of the velars (compare Arabic kalb ‘dog’ versus qalb ‘heart’). The labiovelar sounds were made by contact between the back of the tongue and the soft palate with concomitant rounding of the lips. Voiceless designates sounds made without vibration of the vocal cords; voiced sounds are pronounced with vibration of the vocal cords. The exact pronunciation of the voiced aspirates is somewhat uncertain; they were probably similar to the sounds transcribed bh, dh, and gh in Hindi.

Correspondences pointing to the voiced labial stop b are rare, leading some scholars to deny that b existed at all in the parent language. A minority view holds that the traditionally reconstructed voiced stops were actually glottalized sounds produced with accompanying closure of the vocal cords. The status of the velar stops k, g, and gh has likewise been questioned. The earlier view that Proto-Indo-European had a series of voiceless aspirated stops ph, th, ḱh, kh, and kwh has largely been abandoned. (Aspirated consonants are sounds accompanied by a puff of breath.) There was one sibilant consonant, s, with a voiced alternant, z, that occurred automatically next to voiced stops. The existence of a second apical spirant (that is, a spirant formed with the tip of the tongue), þ (with a presumed pronunciation like that of th in English thin), is extremely uncertain.

There is general agreement that Proto-Indo-European had one or more additional consonants, for which the label laryngeal is used. These consonants, however, have mostly disappeared or have become identical with other sounds in the recorded Indo-European languages, so that their former existence has had to be deduced mainly from their effects on neighbouring sounds. Hence, the laryngeal sounds were not suspected until 1878, and even then they were rejected by most scholars until after 1927, when the Polish linguist Jerzy Kuryłowicz showed that Hittite often has (perhaps a velar spirant like the ch in German ach) in places where a laryngeal had been posited on the evidence of the other Indo-European languages. There is still considerable disagreement about how many laryngeals there were, what they sounded like, what traces they left, and how best to symbolize them. Most scholars now believe there were three, which can be written H1, H2, and H3. Of these, H1 may have been h or a glottal stop; H2 was perhaps a pharyngeal spirant like Arabic in ḥams ‘five’; H3, whatever its other features, was probably voiced. The principal traces they left outside Anatolian are in the quality and length of neighbouring vowels, H2 changing a neighbouring e to a, and probably H3 changing it to o, while all laryngeals lengthened a preceding vowel in the same syllable. In Anatolian, H2 and H3 remained as , at least in some positions.

When laryngeals between consonants disappeared, a vowel sometimes remained, as in Greek stásis, Sanskrit sthitis, Old English stede ‘a standing (place)’ from Proto-Indo-European *stH2tis. Before the advent of the laryngeal theory, a separate Proto-Indo-European vowel ə (called schwa indogermanicum) was reconstructed to account for these correspondences.

Finally, there were the nasal sounds n and m, the liquids l and r, and the semivowels y and w. When y and w occurred between consonants, they were replaced by the vowels i and u. The nasals and liquids functioning as nuclei of syllables in this position (like the final sounds of English bottom, button, bottle, butter) are traditionally written m̥, n̥, l̥, r̥. Some scholars dispense with these diacritical marks and with the distinction between syllabic i and u and nonsyllabic y and w, but this obscures certain distinctions, such as that between -wn̥- in *ḱwn̥su ‘among dogs,’ Sanskrit śvasu, and -un- in *tund- ‘shove,’ Sanskrit tundate.

Vowels

The vowel system of Proto-Indo-European consisted of the following sounds:


In forming front vowels, the highest point of the tongue is in the front of the mouth; for back vowels, that point is in the back. High vowels are those in which the tongue is highest—closest to the roof of the mouth. Mid vowels are made with the tongue between the extremes of high and low.

The four mid vowels participated in a pattern of alternation called ablaut. In the course of inflection and word formation, roots and suffixes could appear in the “e-grade” (also called “normal grade”; compare Latin ped-is ‘of a foot’ [genitive singular]), “o-grade” (e.g., Greek pód-es ‘feet’), “zero-grade” (e.g., Avestan fra-bd-a- ‘forefoot,’ with -bd- from *-pd-), “lengthened e-grade” (e.g., Latin pēs ‘foot’ [nominative singular] from *pēd-s), and/or “lengthened o-grade” (e.g., English foot, Old English fōt).

There is some evidence for a similar pattern of alternation involving a, ā, and zero. Most instances of apparent a and ā, however, arose by “coloration” of e under the influence of a preceding or following H2 (e.g., Greek ag- ‘lead’ comes from *H2eǵ-, stā- ‘stand’ comes from *stH2-). Some cases of o, ō, and ē are likewise of laryngeal origin (e.g., Greek op- ‘see’ comes from *H3ekw-, dō- ‘give’ comes from *deH3-, thē- ‘put’ comes from *dheH1-). Among the high vowels, i and u did not participate in ablaut alternations but rather functioned primarily as the syllabic realizations of the consonants y and w, as in *leykw- ‘leave,’ zero-grade *likw-, parallel to *derḱ- ‘see,’ zero-grade *dr̥ḱ-. Long ī and ū in the recorded languages derive in large part from sequences of i or u plus laryngeal, as in Latin vīvus ‘alive’ from *gwiH3wós.

The accent just before the breakup of the parent language was apparently mainly one of pitch rather than stress. Each full word had one accented syllable, presumably pronounced on a higher pitch than the others.


Morphology and syntax


Verbal inflection

The Proto-Indo-European verb had three aspects: imperfective, perfective, and stative. Aspect refers to the nature of an action as described by the speaker—e.g., an event occurring once, an event recurring repeatedly, a continuing process, or a state. The difference between English simple and “progressive” verb forms is largely one of aspect—e.g., “John wrote a letter yesterday” (implying that he finished it) versus “John was writing a letter yesterday” (describing an ongoing process, with no implication as to whether it was finished or not).

The imperfective aspect, traditionally called “present,” was used for repeated actions and for ongoing processes or states—e.g., *stí-stH2-(e)- ‘stand up more than once, be in the process of standing up,’ *mn̥-yé- ‘ponder, think,’ *H1es- ‘be.’ The perfective aspect, traditionally called “aorist,” expressed a single, completed occurrence of an action or process—e.g., *steH2- ‘stand up, come to a stop,’ *men- ‘think of, bring to mind.’ The stative aspect, traditionally called “perfect,” described states of the subject—e.g., *ste-stóH2- ‘be in a standing position,’ *me-món- ‘have in mind.’

Verb roots were by themselves either perfective (like *steH2- ‘stand’ and *men- ‘think’) or imperfective (like *H1es- ‘be’). This basic aspect, however, could be reversed by morphological devices such as ablaut, suffixation, and reduplication. The stative aspect was normally marked by reduplication and the 0-grade of the root in the indicative singular; it had personal endings that were partly distinct from those of the other two aspects.

From one aspect of a given verb the shape and even the existence of the other two aspects could not be predicted; for example, *H1es- ‘be’ had only the imperfective aspect. Ways of forming imperfectives were especially numerous and often involved, in addition to their imperfective aspectual meaning, some other notion, such as performing the action habitually or repeatedly (iterative), or causing someone else to perform it (causative). One root could thus have several imperfective stems; so to the root *H1er- ‘move’ there were at least a causative form, *H1r̥-new- ‘set in motion,’ and an iterative form, *H1r̥-sḱḥ- ‘go repeatedly.’

The Proto-Indo-European verb was also inflected for mood, by which speakers could indicate whether they were making statements or inquiries about matters of fact; making predictions, surmises, or wishes about the future or about unreal but imagined situations; or giving commands. Compare English “If John is home now (he is eating lunch)” with the verb is in the indicative mood, discussing a matter of fact, with “If John were home now (he would be eating lunch)” with the verb were in the subjunctive mood, describing an unreal situation. There were two Proto-Indo-European suffixes expressing mood: -e- alternating with -o- for the subjunctive, corresponding roughly in meaning to the English auxiliaries ‘shall’ and ‘will,’ and -yeH1- alternating with -iH1- for the optative, corresponding roughly to English ‘should’ and ‘would.’ Verbs without one of these two suffixes were marked for mood and tense by their personal endings alone.

These personal endings basically expressed the person and number of the verb’s subject, as in Latin amō ‘I love,’ amās ‘you (singular) love,’ amat ‘he or she loves,’ amāmus ‘we love,’ and so on. In the imperfective and perfective aspects there were two sets of endings, distinguishing two voices: active, in which typically the subject was not affected by the action, and mediopassive, in which typically the subject was affected, directly or indirectly. Thus, Sanskrit active yájati and mediopassive yájate both mean ‘he sacrifices,’ but the former is said of a priest who performs a sacrifice for the benefit of another, while the latter is said of a layman who hires a priest to perform a sacrifice. In the stative aspect there was originally no distinction of voice.

To mark mood and tense, imperfective verbs that did not have a mood suffix distinguished three subtypes of active and mediopassive endings: imperative, primary, and secondary. Verbs with imperative endings belonged to the imperative mood (used for commands)—e.g., *H1s-dhí ‘be (singular),’ *H1és-tu ‘let him be.’ Verbs with primary endings were marked as non-past (present or future) in tense and indicative in mood—e.g., *H1és-ti ‘he is.’ (Indicative mood signifies objective statements and questions.) Verbs with secondary endings were unmarked for tense and mood but were normally used as past indicatives (e.g., *H1és-t ‘he was,’ *gwhén-t ‘he slew’) and to fill out gaps in the imperative paradigm (e.g., *H1és-te or *H1s-té ‘you [plural] were,’ but also ‘be [plural]’; *gwhén-te or *gwhn̥-té ‘you [plural] slew,’ but also ‘slay [plural]’). To mark such forms unambiguously as past indicatives, an augment, usually consisting of the vowel e, could be prefixed—e.g., *é-gwhen-t ‘he slew,’ *é-H1es-t ‘he was.’

Verbs in the perfective aspect without a mood suffix did not occur with primary endings and thus lacked a true present tense. Verbs in the stative aspect substituted a distinctive set of endings for those of the primary set but apparently used the imperative and secondary endings in the usual way to form a stative imperative and a stative past indicative.

Nominal inflection

The inflectional categories of the noun were case, number, and gender. Eight cases can be reconstructed: nominative, for the subject of a verb; accusative, for the direct object; genitive, for the relations expressed by English of; dative, corresponding to the English preposition to, as in “give a prize to the winner”; locative, corresponding to at, in; ablative, from; instrumental, with; and vocative, used for the person being addressed. For examples of some of these, see Table 2. Besides singular and plural number, there was a dual number for referring to two items. Each noun belonged to one of three genders: masculine, to which belonged most nouns designating male creatures; feminine, to which belonged most names of female creatures; and neuter, to which belonged only a few words for individual adult living creatures. The gender of nouns not designating living creatures was only partly predictable from their meaning.

Adjectives were nounlike words that varied in gender according to the gender of another noun with which they were in agreement, or, if used by themselves, according to the sex of the entity to which they referred; thus, Latin bonus sermō ‘good speech’ (masculine), bona aetās ‘good age’ (feminine), bonum cor ‘good heart’ (neuter), or bonus ‘a good man,’ bona ‘a good woman,’ bonum ‘a good thing.’ The neuter of an adjective was often identical with the masculine except for having different endings in the nominative and accusative cases. Feminine gender was either completely identical with the masculine or derived from it by means of a suffix, the two commonest being *-eH2- and *-iH2- (*-yeH2-).

Demonstrative, interrogative, relative, and indefinite pronouns were inflected like adjectives, with some special endings. Personal pronouns were inflected very differently. They lacked the category of gender, and they marked number and case (in part) not by endings but by different stems, as is still seen in English singular nominative “I,” but oblique “my,” “me”; plural nominative “we,” but plural oblique “our,” “us.” (The oblique is any case other than nominative or vocative.)

Syntax

Some notable features of Proto-Indo-European syntax were the non-ergative case system, in which the subject of an intransitive verb received the same case marking as the subject (rather than the object) of a transitive verb; concord (agreement) in case, number, and gender between adjective and noun; and the use of singular verbs with neuter plural subjects, as in Greek pánta rheĩ ‘all things flow,’ with the same (singular) verb as ho pótamos rheĩ ‘the river (masculine) flows,’ contrasting with hoi pótamoi rhéousi ‘the rivers flow’ (indicating that neuter plurals were originally collectives and grammatically singular). Proto-Indo-European word order was flexible, but basic declarative sentences typically had the structure subject–object–verb (SOV).

 
Proto-Indo-European mythology

Proto-Indo-European mythology (W)

Proto-Indo-European mythology is the body of myths and stories associated with the Proto-Indo-Europeans. Although these stories are not directly attested, they have been reconstructed by scholars of comparative mythology based on the similarities in the belief systems of various Indo-European peoples.

 

The Kernosovskiy idol, discovered in 1973 in Kernosovka (Kernosivka) and dated to the middle of the third millennium BC and associated with the late Pit Grave (Yamna) culture.

 

Various schools of thought exist regarding the precise nature of Proto-Indo-European mythology, which do not always agree with each other. The main mythologies used in comparative reconstruction are Vedic, Roman, and Norse, often supported with evidence from the Baltic, Celtic, Greek, Slavic, and Hittite traditions as well.

The Proto-Indo-European pantheon includes well-attested deities such as *Dyḗus Pḥatḗr, the god of the daylit skies, his daughter *Haéusōs, the goddess of the dawn, the divine twins, and the storm god *Perkwunos. Other probable deities include *Péh2usōn, a pastoral god, and *Seh2ul, a female solar deity.

Well-attested myths of the Proto-Indo-Europeans include a myth involving a storm god who slays a multi-headed serpent that dwells in water and a creation story involving two brothers, one of whom sacrifices the other to create the world. The Proto-Indo-Europeans may have believed that the Otherworld was guarded by a watchdog and could only be reached by crossing a river. They also may have believed in a world tree, bearing fruit of immortality, either guarded by or gnawed on by a serpent or dragon, and tended by three goddesses who spun the thread of life.


 Proto-Indo-European society

Proto-Indo-European society (W)

Proto-Indo-European society is the hypothesized culture of the ancient speakers of Proto-Indo-European, ancestors of all modern Indo-European ethnic groups who are speakers of Indo-European languages.

Theories about the culture are based primarily on linguistics and not ethnic, social, or cultural study, as the origin of Indo-European and their urheimat is still debated. There is no direct evidence of the nature of a "Proto-Indo-European society", as such. Any conclusions in this article or otherwise are only purely linguistic inferences, and not established facts.


Much of our modern ideas in this field involve the unsettled Indo-European homeland debate about the precise origins of the language itself. There are three main approaches researchers have employed in their attempts to study this culture, but all are subject to resolution of the debate and all are the subject of criticism:

 • Archeology: Interpretations that are based on archaeological evidence.
 • Comparative linguistics: Interpretations that are based on the comparative analysis of the languages of historically known societies (see Trifunctional hypothesis).
 • Linguistic reconstruction: Interpretations that are based on the reconstruction and identification of words (those cited *thus on this page, with a preceding asterisk) which formed part of the vocabulary of the Proto-Indo-European language. These are reconstructed on the basis of sounds, not meaning. Exactly what these terms may have referred to at the stage of Proto-Indo-European is therefore less certain. The technique of inferring culture from such reconstructions is known as linguistic palaeontology.


What follows in this page are interpretations based only on the assumption of the Kurgan hypothesis of Indo-European origins, and are by no means universally accepted.


Societal structure


Whether these people regarded themselves as a linguistic or ethnic community cannot be known, nor by which name they may have referred to themselves.

Linguistics has allowed the reliable reconstruction of a large number of words relating to kinship relations. These all agree in exhibiting a patriarchal, patrilocal and patrilineal social fabric. Patrilocality is confirmed by lexical evidence, including the word *h2u̯edh, "to lead (away)", being the word that denotes a male wedding a female (but not vice versa). It is also the dominant pattern in historical IE societies, and matrilocality would be unlikely in a patrilineal society.

Inferences have been made for sacral kingship, suggesting the tribal chief at the same time assumed the role of high priest. Georges Dumézil suggested for Proto-Indo-European society a threefold division of a clerical class, a warrior class and a class of farmers or husbandmen, on his interpretations that many historically known groups speaking Indo-European languages show such a division, but Dumézil's approach has been widely criticised.

If there was a separate class of warriors, it probably consisted of single young men. They would have followed a separate warrior code unacceptable in the society outside their peer-group. Traces of initiation rites in several Indo-European societies (e.g. early Slav, Volcae, Neuri and their lupine ritualism) suggest that this group identified itself with wolves or dogs (see Berserker, Werewolf, Wild Hunt).

The people were organized in settlements (*weiḱs; Sanskrit viś, Polish wieś "village"; Ancient Greek woikos "home"; Latin vicus), probably each with its chief (*h₃rēǵs—Sanskrit rājan, Latin rex, reg-, Gaulish -riks). These settlements or villages were further divided in households (*domos; Latin domus, Polish dom), each headed by a patriarch (*dems-potis; Ancient Greek despotes, Sanskrit dampati, Polish pan domu).

 
📹 The Sound of the Proto Indo-European Language (The King & the God) (VİDEO)

The Sound of the Proto Indo-European Language (The King & the God) (LINK)

Proto-Indo-European (PIE) is the linguistic reconstruction of the hypothetical common ancestor of the Indo-European languages, the most widely spoken language family in the world.

Far more work has gone into reconstructing PIE than any other proto-language, and it is by far the best understood of all proto-languages of its age. The vast majority of linguistic work during the 19th century was devoted to the reconstruction of PIE or its daughter proto-languages (such as Proto-Germanic), and most of the modern techniques of linguistic reconstruction such as the comparative method were developed as a result. These methods supply all current knowledge concerning PIE since there is no written record of the language.

PIE is estimated to have been spoken as a single language from 4500 BCE to 2500 BCE during the Neolithic Age, though estimates vary by more than a thousand years. According to the prevailing Kurgan hypothesis, the original homeland of the Proto-Indo-Europeans may have been in the Pontic-Caspian steppe of Eastern Europe. The linguistic reconstruction of PIE has also provided insight into the culture and religion of its speakers.

 📹 How Indo-European Languages Evolved? (VİDEO)

How Indo-European Languages Evolved? (LINK)

The origin of Indo-European languages has long been a topic of debate among scholars and scientists. In 2012, a team of evolutionary biologists at the University of Auckland led by Dr. Quentin Atkinson released a study that found all modern IE languages could be traced back to a single root: Anatolian — the language of Anatolia, now modern-day Turkey.

 📹 A Turkish origin for Indo-European languages (VİDEO)

A Turkish origin for Indo-European languages (LINK)

Abstract

There are two competing hypotheses for the origin of the Indo-European language family. The conventional view places the homeland in the Pontic steppes about 6000 years ago. An alternative hypothesis claims that the languages spread from Anatolia with the expansion of farming 8000 to 9500 years ago. We used Bayesian phylogeographic approaches, together with basic vocabulary data from 103 ancient and contemporary Indo-European languages, to explicitly model the expansion of the family and test these hypotheses. We found decisive support for an Anatolian origin over a steppe origin. Both the inferred timing and root location of the Indo-European language trees fit with an agricultural expansion from Anatolia beginning 8000 to 9500 years ago. These results highlight the critical role that phylogeographic inference can play in resolving debates about human prehistory.

 
  Indo-European migrations

🗺️ Eurasian steppe belt

Eurasian steppe belt (W)


 🗺️ Indo-European migrations.gif

Indo-European migrations.gif (W) (W)


Animated map of Indo-European migrations. Sources:
* J.P. Mallory (1999) "In Search of the Indo-Europeans"
* D. Anthony (2007) "The Horse, The Wheel and Language"
* Allentoft et al. (2015) "Population genomics of bronze Age Eurasia", Nature, 11 june 2015, vol. 522
* Haak et al. (2015) "Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe", Nature, 522: 207–211

The animated map gives an overall impression; in the details, many things are not exactly right. The first migration into the Danube Valley, for example, did not proceed from the Yamna culture, which started almost a millennium later. But altogether, the idea is to give an general impression of the migrations. I hope a team of professionals (Reich, Anthony, have you got some students available?) will pick up the idea of using a GIF to communicate an overview of the IE-migrations, and create a really good GIF of it.

 
Proto-Indo-European homeland

Proto-Indo-European homeland (W)The Proto-Indo-European homeland according to the steppe hypothesis (dark green) and the present-day distribution of Indo-European languages in Eurasia (light green).

 
   

The Proto-Indo-European homeland (or Indo-European homeland) was the prehistoric urheimat of the Indo-European languages — the region where their reconstructed common ancestor, the Proto-Indo-European language (PIE), was originally spoken. From this region, its speakers migrated east and west, and went on to form the proto-communities of the different branches of the language family.

The most widely accepted proposal to identify the Proto-Indo-European homeland is

 

A notable, though unlikely, third possibility is the Armenian hypothesis which situates the homeland south of the Caucasus. Several other explanations have been proposed, including the Neolithic creolisation hypothesis, Paleolithic Continuity Theory, and Indigenous Aryans or "Out of India" theory. These are not widely accepted, or are considered to be fringe theories.

The search for the homeland of the Indo-Europeans began in the late 18th century with the discovery of the Indo-European language family. The methods used to establish the homeland have been drawn from the disciplines of historical linguistics, archaeology, physical anthropology and, more recently, human population genetics.

 Indo-European migrations

Indo-European migrations (W)

The Indo-European migrations were the migrations of the hypothetical Proto-Indo-European language (PIE) speakers, as proposed by contemporary scholarship, and the subsequent migrations of people speaking further developed Indo-European languages, which explains why the Indo-European languages are spoken in a large area from India and Iran to Europe.

Modern scholarly understanding of these migrations depends on a synthesis of data from linguistics, archaeology, anthropology and genetics. Comparative linguistics describes the similarities between various languages and the linguistic laws at play in the changes in those languages (see Indo-European studies). Archaeological data traces the spread of cultures presumed to be created by speakers of Proto-Indo-European in several stages: from the hypothesized locations of the Proto-Indo-European homeland, into their later locations Western Europe, Central, South and Eastern Asia by migrations and by language shift through élite-recruitment as described by anthropological research. Recent genetic research has increasingly contributed to understanding of the relations between various prehistoric cultures.

According to the widely held Kurgan hypothesis, c.q. renewed Steppe hypothesis, the earliest proto-Indo-European speech community was identical with the archeological Yamnaya culture, and other related cultures in the Pontic-Caspian steppe, around 4000 BCE. Their descendants spread throughout Europe and parts of Asia, forming new cultures with the people they met on their way, including the Corded Ware culture in Northern Europeand the Vedic culture in the Indian subcontinent. These migrations ultimately seeded the cultures and languages of most of Europe, Greater Iran, and much of the Indian subcontinent (and subsequently resulted in the largest and most broadly-spoken language-family in the world).

Proto-Celtic and Proto-Italic probably developed in and spread from Central Europe into western Europe after new Yamnaya migrations into the Danube Valley, while Proto-Germanic and Proto-Balto-Slavic may have developed east of the Carpathian mountains, in present-day Ukraine, moving north and spreading with the Corded Ware culture in Middle Europe (third millennium BCE). Alternatively, a European branch of Indo-European dialects, termed "North-west Indo-European" and associated with the Beaker culture, may have been ancestral to not only Celtic and Italic, but also to Germanic and Balto-Slavic.

The Indo-Iranian language and culture probably emerged within the Sintashta culture (circa 2100–1800 BCE), at the eastern border of the Yamnaya horizon and the Corded Ware culture, growing into the Andronovo culture (ca. 1800–800 BCE). Indo-Aryans moved into the Bactria–Margiana Archaeological Complex (ca. 2400–1600 BCE) and spread to the Levant (Mitanni), northern India (Vedic people, ca. 1500 BCE), and China (Wusun). The Iranian languages spread throughout the steppes with the Scyths and into Iran with the Medes, Parthians and Persians from ca. 800 BCE.

A number of alternative theories have been proposed. Renfrew's Anatolian hypothesis suggests a much earlier date for the Indo-Europenan languages, proposing an origin in Anatolia and an initial spread with the earliest farmers who migrated to Europe. It has been the only serious alternative for the steppe-theory, but suffers from a lack of explanatory power. The Anatolian hypothesis also led to some support for the Armenian hypothesis, which proposes that the urheimat of the Indo-European language was south of the Caucasus. While the Armenian hypothesis has been cricitized on archeological and chronological grounds, recent genetic research has led to a renewed interest. The Paleolithic Continuity Theory suggests paleolithic origins, but has received very little interest in mainstream scholarship. The Out of India theory is a fringe theory propagated by Indian nationalists, which has no support in scholarship.

 A History of Indo-Europeans, Migrations and Language

Indo-European Languages — 2 (LINK)

Central Asia

A History of Indo-Europeans, Migrations and Language

by Edward Dawson, 17 October 2015

Those peoples who are now known as Indo-Europeans (IEs) were the most widely ranging ethnic group in ancient times. Due to their existence on the steppes as cattle and horse raising people, they were quite mobile — a characteristic which they shared with other steppe nomads such as the Turkic and Hunnic peoples.

Background

Indo-European is proposed to be a member of a much older macro family called Nostratic.

This includes the Uralic, Altaic and Kartvelian languages, and with a lower probability also languages spoken in India, North Africa, and the Arabian peninsula. Kartvelian-speaking tribes would have been close neighbours to the original Indo-Europeans in the Caucasian Mountains — the apparent difference between them would be that Kartvelian speakers stayed home in the mountains, while Indo-European speakers expanded.

This expansion was almost certainly caused by the adoption of horse-drawn wagons by the Indo-Europeans. This led to led to the use of chariots in war, and finally to riding horses for various purposes.

There are various theories about the precise location of their original homeland. A personal leaning is for the most probable theory, that they were originally located somewhere on the northern edge of the Caucasus Mountains. These form a range of peaks that sits between the Black Sea and the Caspian Sea and which today is largely within the borders of Georgia and the southern tip of Russia. The IEs then expanded out from there, most of them going north into the steppes.

 

Map 1: The northern edge of the Caucuses Mountains between the Black Sea and the Caspian Sea is the most probable homeland for the proto-Indo-Europeans, cut off as they would have been from their fellow Eurasiatic speakers (one branch of the post-glacial Nostratic language group). These other Eurasiatic speakers would have occupied large tracts of territory themselves, probably including the main inland regions between the two seas.


Migrations

    INDO-EUROPEANS (IEs):
A History of Indo-Europeans, Migrations and Language

IE DAUGHTER LANGUAGES:
Anatolian
Germanic
Tocharian

A full timeline of events can be seen in the accompanying list (see link in the sidebar, right). But a brief recap here would be useful. The separation of the proto-Indo-European (PIE) language from its parent Nostratic tongue took place approximately at the 6000 BC mark (see the first map, above).

One can speculate that this occurred via isolation in a mountainous region (hence favouring the Caucuses Mountains as a homeland). This would be prior to the 'Kurgan Hypothesis' homeland.[1]

The beginnings of Indo-European expansion took place around 4000 BC (see Map 2, below), and with it the beginning of areal dialects.[2] The Anatolian dialect began to move southwards, signifying the migration of one group of Indo-Europeans away from the rest. Most of the others appear to have begun an expansion northwards into the Pontic-Caspian steppe.

[1] The Kurgan Hypothesis homeland theory is the dominant theory to explain the migrations of Indo-Europeans and the early cultures that they formed.


Map of Indo-European migrations from c. 4000 to 1000 BC according to the Kurgan model. The magenta area corresponds to the assumed urheimat (Samara culture, Sredny Stog culture). The red area corresponds to the area that may have been settled by Indo-European-speaking peoples up to c. 2500 BC, and the orange area by 1000 BC.


[2] Areal dialects are a common language that is spread over a division of areas and spaces with regional differences emerging.

 

Was the horse domesticated and the horse-drawn wagon adopted at this time? This is the Kurgan Hypothesis homeland period, also known as the 'Pontic Steppe Hypothesis', with the majority of Indo-Europeans inhabiting the steppes to the north of the Black Sea and Caspian Sea. The archaeological evidence so far is too inconclusive to provide a definite source of origin for the Indo-Europeans, and some of the more outlandish theories place it far away from this region, but the Pontic steppe is the favoured theory.

These early Indo-Europeans were identified by scholars with warrior pastoralists who built kurgan (burial mounds — a Turkic loan word in Russian which is often used to identify the Indo-Europeans prior to their expansion) in the steppes to the north of the Black Sea and Caspian Sea in what is now southern Russia and Ukraine.

However, the core of this particular study focuses on the expansion as shown by language shifts rather than other means.

 

Map 2: The initial expansion of Indo-Europeans took place around 4000 BC, with one group heading southwards towards Anatolia and Northern Mesopotamia. The eastern route down the shores of the Caspian Sea used here is conjectural — they might just have easily used the western route down the Black Sea coast — but it's likely that the coastline offered the safest migratory route, travelling with horses and families and avoiding hostile populations inland. The main body expanded into the Pontic-Caspian steppe, a vast stretch of plains to the north of the Black Sea and Caspian Sea. The South IEs probably remained in touch with their northern kin until around 3500 BC.


South IEs

The Anatolian branch of Indo-European language appears to have separated from the rest around 3500 BC; it retained many archaic features which were lost among the other branches of Indo-European, indicating a clear separation between the two branches at this time (south and north).

The ancestor tongue of Hatti (Hittite), Luwian (many sub-branches), Lydian, and Palaic migrated from the Indo-European homeland and moved south through the mountains. Eventually it reached the highlands of the Anatolian peninsula. From there the Hatti speakers (Hittites) manage to form an empire that encompassed most of Anatolia (although they were much later in establishing themselves than the Luwian-speakers).

Core IEs beginning to divide

Around 3000 BC, the remaining Indo-Europeans (now excluding the Anatolian branch) probably began the process of separating into definite proto languages which were not intelligible to each other. A western group would evolve into the Celtic, Italic, Venetic, Illyrian, Ligurian, Vindelician/Liburnian and Raetic branches.

 

Map 3: The Indo-Europeans of the Pontic-Caspian steppe began to migrate out of their core territory around 3000 BC, while those who remained behind — the East IEs — eventually integrated themselves into the Oxus Civilisation and probably then supplied the Aryans of India and Iran.

Early in this western group's expansion, one tribe apparently made a U-turn and headed eastwards (which is easy enough to do when you are a steppe nomad!) to evolve into the Tocharian branch of Indo-Europeans.

A north-western branch began the German ethnic group. A northern branch founded what would become Baltic and Slavic peoples. Proto-Greeks formed a south-western branch, probably along with Thracians, Dacians, and Phrygians, all of which seem to have been related to the Armenians. An eastern, or 'stay at home' branch apparently calling themselves Arya or something similar formed the ancestors of Indians, Kurds, Iranians, Mannaeans, Medians, and related peoples.

Language division theories

There are two theories about the splitting of the proto-Indo-European language (PIE) into divergent languages. One is the tree theory, which illustrates them separating like the branches of a tree. The other is the wave theory, which indicates dialects in contact influencing their neighbours. Both theories would seem to be correct to some degree. In truth both would have happened depending on the degree of mutual contact and/or isolation.

Furthermore, there is evidence that branches which split apart in the manner of the tree model can adopt a linguistic trend or custom from each other. One of the most glaring examples of this would be the shift from PIE's ancestral 'kw' sound to 'p' in both Celtic and Italic tongues across a central area of Europe, something that was not adopted by geographically-isolated Celts in Spain and Ireland, or those Italics to the west of the Pennines.

Another is the satem/centum[3] split. For convenience, and no other reason, the tree model is used here. Whilst it is generally too simplistic for a complete explanation, using a wave model would make the branches incoherent.

[3] This term refers to the east/west split (respectively) in Indo-European language groups. The satem described all of the eastern IE language groups, and centum the western. This is discussed further in the 'Easternmost IEs' section, below.
These late Iron Age artefacts come from a Lithuanian cremation burial — descendants of North IEs,

 

North IEs

The 'leading edge' of the Balto-Slavic group seems to have become proto-Balts, and their southern relatives, proto-Slavs. These two moved north from the other Indo-Europeans, or were already somewhat to the north of them anyway, semi-isolated forest-dwellers. They appear to have moved into (or remained largely located within) forested river valleys during the early stages of IE migration and, if they ever had it, gave up the semi-nomadic or fully nomadic lifestyle as a result.

North-West IEs

The proto-Germans migrated into southern Scandinavia and the Jutland peninsula.

Some peculiarities that distinguish proto-Germanic from other Indo-European tongues may have been borrowed from Finnic languages. There also appears to have been heavy cultural contact with their neighbours to the immediate south, the Celts. They borrowed at least one deity (Taranis, better known as Thor). They also appear to borrowed a prominent peculiarity of pronunciation that was associated with the Celtic influence on their religion. The Celtic 'gw' or 'gu' instead of 'w' was adopted in speech, so that the word for a magician, 'wod/woth', became 'god/goth', meaning a deity. The 'gw' became 'g' and, in at least one recorded instance, a 'k', as the Baltic Sea was recorded by the Romans as the Codanus Sinus.

There appears to have been two conflicting groups of deities who were honoured by early Indo-Europeans; these are best known by their Vedic names of Devas and Asuras. Some cultures honoured both, but most chose one or the other as dominant one. The proto-Germans seem to have chosen the Asuras as dominant, under their dialectal variant 'Os', otherwise known as 'Aesir'.

West IEs

This language group dominated most of Europe in ancient times, and still does in western Europe. Its member languages are Celtic, Italic, Venetic, Illyrian, Ligurian, Vindelician/Liburnian, and Raetic branches. West Indo-Europeans are probably best known for their geographically wide-ranging group, the Celts, who in turn adopted Latin once they had been conquered by the Romans.

This group's most influential member language, however, is Latin, an Italic tongue that was spread across Europe by the Roman empire. Celtic tribes have been associated with Urnfield culture artefacts that began to appear around 1200 BC in central Europe, with the later Hallstatt culture which started around 800 BC, and also with the La Tène culture of around 450 BC.

Whilst these associations are not doubted here, readers should be cautious about merely accepting these defining labels. Celtic-speaking tribes were not limited to the regions within these material cultures and instead extended well beyond them. On the other hand, the Hallstatt material culture was also found in the Illyrian area of Eastern Europe, showing a wide range of settlement.

Movement of this group appears to have been almost exactly west from the ancestral homelands, with some bending of their path due to geography. A serious question would be why they came west. Were they pushed by other nomads, and if so, who? Peoples in the area might have been Iranian nomads or perhaps Thracians, such as the Cimmerians who originated on the steppes before moving south into Iran and Anatolia.

West-South-West IEs

Albanian appears to be an Indo-European dialect isolate. Its affinities appear to make no sense whatsoever, so the less said here about it the better. Any help in this area would be appreciated, so please get in touch. Whoever or whatever they were and are, they occupy the western coast just north of the Greeks.

South-West IEs

This language group seems to include both Greeks and Armenians; whether they split off from a more recent common ancestor than PIE, or were in close contact is debatable.

Also in this area were the Thracians, but their origin is even more debatable because they appear to have spoken a satem language rather than the centum one of their neighbours. A tidy assignment of their origin is impossible due to the uncertainty of their history. Were they a West IE people, perhaps Italics or Illyrians, who were taken over by an eastern, satem-speaking military elite, with their languages subsequently fusing? Also tentatively placed in this group are Dacians and Phrygians.

The 'Mask of Agamemnon' was so named by Heinrich Schliemann, perhaps optimistically, but this is a prime example of Mycenaean work — descendants of South-West IEs

 

South IEs

These are the Anatolian languages, the first to split off from PIE. The best known is Hittite, which also included Luwian, Palaic, Lydian, and Lycian. This is the group that appears to have abandoned the steppes at the earliest date, and yet historical records indicate that they had the same highly mobile horse-borne habits as the other Indo-Europeans. They fought from chariots and attacked south from Anatolia into Mesopotamia and Egypt.

Easternmost IEs

The Tocharians appear to have a very odd history. Their language shows elements of both eastern and western influences, which raises the question of whether they began as a Western IE group (or a conquering core of Western IE warriors) that went eastwards and either assimilated another tribe or other tribes, or were in heavy contact with them. A case could even be made for them being an Anatolian language group or being in heavy contact with the Anatolian group.

An intriguing possibility is that they are a hybrid people made up of elements of multiple groups. The curious thing about Tocharian is that it is a centum language — just like IE languages in the west — but it is the easternmost of the IE languages.

This is the centum/satem split.

So this gives us two possibilities: either the satem (eastern) pronunciation was adopted in the old homeland of Indo-Europeans after the mass departure of peoples to the west into Europe who became Celts and Germans, and to the far east by the proto-Tocharians; or the centum/satem split is a west/east split and the west-speaking Tocharians performed a u-turn.

The former seems to be the prevailing argument currently. However, the latter is favoured here because Anatolian was the first group to detach itself from the main core of Indo-Europeans and this seems to be a satem group.

This would mean that PIE was originally satem. What is certain is that Tocharians did borrow heavily from other languages because we find Sanskrit words they adopted due to their Buddhist religion. Could Tocharian be heavily hybridised in the manner of English with its large French vocabulary, and religious-adopted Latin vocabulary?

A website named The United Sites of Indo-Europeans (see links) says:

 • This group is perhaps the least studied in all [of the] Indo-European macro-family. It consists of two dead languages, Tocharian A (or Agnean) and Tocharian B (or Kuchanian), spoken in the first millennium AD in East Turkestan, in several [oases in which] inscriptions and texts written in [these languages] were found.
 • The [routes and methods used in] Tocharic migrations from [the] Middle East to East Asia are still unknown. The languages show many borrowings from early Iranian languages, archaic Finno-Ugric, and even Tibetan-like forms, but the structure itself shows much similarity first of all with Germanic and Balto-Slavic languages. Linguists think Tocharians moved through Central Asia from west to east and, on their way, had many linguistic contacts reflected in their tongue. Before these migrations, [it] being a dialect in [the] proto-Indo-European community, Tocharians must have communicated closely with future Anatolians and Italo-Celts.[4]

 

[4] Of great personal fascination to the present author is the fact that one of the Cimmerian kings was named Tugdamme, which is a near-perfect analogue for the name Togodumnus of the Catuvellauni in Britain. Is Tugdamme a Celtic name that was used by the Cimmerians? Or perhaps a Tocharian pronunciation with the same meaning? Tug/Togos is a deity name, more familiar as Dagda and meaning shining like the sun (cognate with the English word 'day'). Damme/Dumnus is often defined as meaning 'world', but far more likely it is a cognate of the Latin Dominus and means either 'dominant' or 'dominated', probably the latter in this case. Celtic name constructions often use a deity name along with other words indicating 'beloved by', 'dog of', 'servant of', etc. In this case it would be roughly 'ruled by' the deity Togos.

Were the Cimmerians a group of Thracians or Iranians who were ruled by a Celtic or Tocharian elite?

 

East (Homeland) IEs

What in the past were called Aryans are now known as Indo-Iranians and Indo-Aryans — the original term has bad connotations due to its use by the Nazis.

They appear to have been the group that remained where they were in the old homeland, in the steppes to the north of the Caucasus. They also appear to have stayed longer than any ancient group in the 'secondary homeland' to the north of the Black Sea, which is just west of their primary homeland in the upper Caucasus.

There is some evidence in names to show that people using a language which was related to Vedic and Avesta lived to the north of the Black Sea; and various groups of Iranian nomads also occupied that area for a very long time.

The group split into two related linguistic groups, one we call Iranian, and the other Indian; both appear to have lived to the north of the Black Sea (some of the people in this region were known in classical antiquity as Scythians and Sarmatians). In addition to the steppes they expanded into modern Afghanistan, Iran, India, Pakistan, and the hill country of Syria and eastern Turkey.

Along the way they integrated themselves into the Oxus civilisation of around 2200-1700 BC and were probably also responsible for the 'spiral cities' of the Kazakhstan steppe. It seems more likely that 'integrated' is correct rather than 'founded'. IE nomads did not apparently build cities; they conquered or infiltrated into a material culture that itself built cities. The Oxus civilisation people (indigenes, meaning the original natives of that area, equating to aborigines) were probably in conflict (at war) with the IEs of the Andronovo horizon. In time they probably did become IEs due to IE settlement amongst them, but this would have been in the manner of Greece being occupied by the proto-Mycenaeans: the language may have changed but the gene pool would have remained mostly indigene.

As nomads they were quite mobile, ranging as far as China in the east where they were known as eastern Saka (Scythians), to Spain in the west where they were known as Alans (the word is an altered form of Arya).

Some of these Alans accompanied the Vandals into North Africa, settling with them in Tunisia. Their language fragmented into dialects just like all the others, but in this case there is evidence of heavy contact with non-IE languages, particularly from other nomads. There appears to have been heavy contact between Alans and proto-Bulgarians. For instance, the ruler of the Alans bore the proto-Bulgarian (originally Mongol language) title of 'khan' (see the link for Proto-Bulgarian Runic Inscriptions in the sidebar).

As settled farmers, the Indian group moved into modern Pakistan and India; and the settled Iranians moved into modern Iran, eastern Turkey and nearby areas.

One tribe, or dialect group seem actually to have stayed close to the original homeland, and are today's Ossetians.

 

Professor Gennady Zdanovich has recently (2010) made fresh discoveries on the modern Kazakhstan steppe of Bronze Age 'spiral' cities which exhibit many signs of having been built and used by Indo-Europeans, having been built around 2000 BC

 

Bear in mind the fact that the timelines given above are conjectural in most cases; the farther back in time one goes, the fewer written records can be used. By necessity the estimates used above are rough — they may be right or they may be wrong — and in either case exact dates seem impossible to prove beyond doubt.

What seems certain is that the Indo-Europeans started out as a numerically small group, possibly or even probably in some sort of isolation, who then entered the steppes and at some point became nomadic via horse-drawn wheeled vehicles. From that action alone, the Indo-Europeans can be regarded as possibly the first militarily aggressive nomadic people on the Eurasian continent, and certainly the first successful one.

As such they had a terrible advantage over the isolated tribes and organised civilisations that they encountered: they could appear out of apparently nowhere and attack, and if they didn't win could simply roll away in their chariots and carts, out of reach of sedentary peoples to attack again somewhere else or later at the same spot. Not until other nomads such as Huns and Mongols developed and expanded was this advantage duplicated. The Indo-Europeans had mixed success in Asia; but in Europe, with no steppes, they took almost everything they encountered.

Indo-Europeans remained militarily aggressive and eventually controlled most of the planet, which was only partially rolled back in modern times as other peoples acquired advanced military and industrial technology. Their contribution to worldwide civilisation has been considerable.

 

Online Sources

Proto-Bulgarian Runic Inscriptions:
http://www.kroraina.com/pb_lang/pbl_2_4.html

Studies in the History and Language of the Sarmatians:
http://www.kroraina.com/sarm/jh/jh3_4.html

Linguistics Research Center, University of Texas at Austin:
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/general/IE.html

Indo-European Chronology — Countries and Peoples
http://tied.verbix.com/project/chron/chronn.html

Indo-European Etymological Dictionary (J Pokorny):
http://dnghu.org/indoeuropean.html

 

 
📹 The Spread of the Indo-Europeans (VİDEO)

The Spread of the Indo-Europeans (LINK)

From 4000 BCE, a group of people today known as the Indo-Europeans began to spread from the western Steppes, and dominated everything from Gaul to India by 500 BCE.

 📹 Proto Indo-Europeans — Linguistics, Migrations, Yamnaya Culture, Horse Domestication, 4000-5000 BCE / Dr. Harl (VİDEO)

Proto Indo-Europeans — Linguistics, Migrations, Yamnaya Culture, Horse Domestication, 4000-5000 BCE / Dr. Harl (LINK)

An excellent lecture by Dr. Harl about the proto Indo-European steppe nomads.

 
  Indo-Iranian Languages

Indo-Iranian languages

Indo-Iranian languages (W)

Distribution of the Indo-Iranian languages (B)

Distribution of the Indo-Iranian languages
 
   
The Indo-Iranian languages, Indo-Iranic languages, or Aryan languages constitute the largest and southeasternmost extant branch of the Indo-European language family. It has more than 1.5 billion speakers, stretching from Europe (Romani), Turkey (Kurdish and Zaza–Gorani) and the Caucasus (Ossetian) eastward to Xinjiang (Sarikoli) and Assam (Assamese), and south to Sri Lanka (Sinhalese) and the Maldives(Maldivian). Furthermore, there are large communities of Indo-Iranian speakers in northwestern Europe (the United Kingdom), North America and Australia.

The common ancestor of all of the languages in this family is called Proto-Indo-Iranian — also known as Common Aryan — which was spoken in approximately the late 3rd millennium BC. The three branches of the modern Indo-Iranian languages are Indo-Aryan, Iranian, and Nuristani. Additionally, sometimes a fourth independent branch, Dardic, is posited, but recent scholarship in general places Dardic languages as archaic members of the Indo-Aryan branch.Indo-European Languages
 
   
Most of the largest languages (in terms of speakers) are a part of the Indo-Aryan group: Hindustani (Urdu/Hindi), (~590 million), Bengali (205 million), Punjabi (100 million), Marathi (75 million), Gujarati (50 million), Bhojpuri (40 million), Awadhi (40 million), Maithili (35 million), Odia (35 million), Marwari (30 million), Sindhi (25 million), Assamese (24 million), Rajasthani (20 million), Chhattisgarhi (18 million), Sinhalese (19 million), Nepali (17 million), Bishnupuriya (12 million) and Rangpuri (15 million). Among the Iranian branch, major languages are Persian (60 million), Pashto (ca. 50 million), Kurdish (35 million), and Balochi (8 million), with a total number of native speakers of more than 1471 million. Numerous smaller languages exist.

The common proto-language of the Indo-Iranian languages is Proto-Indo-Iranian, which has been reconstructed.

The oldest attested Indo-Iranian languages are Vedic Sanskrit (ancient Indo-Aryan), Older and Younger Avestan and Old Persian (ancient Iranian languages). A few words from another Indo-Aryan language (see Indo-Aryan superstrate in Mitanni) are attested in documents from the ancient Mitanni and Hittite kingdoms in the Near East.

 • The Avesta is the primary collection of religious texts of Zoroastrianism, composed in the otherwise unrecorded Avestan language.
 • Avestan (also known historically as Zend) refers to two languages: Old Avestan (spoken in the 2nd millennium BCE) and Younger Avestan (spoken in the 1st millennium BCE).
 • With possible roots dating back to the second millennium BCE, Zoroastrianism enters recorded history in the 5th century BCE.

 Indo-Iranians

Indo-Iranians (W)

Indo-Iranian peoples, also known as Indo-Iranic peoples by scholars, and sometimes as Arya or Aryans from their self-designation, were an ethno-linguistic group who brought the Indo-Iranian languages, a major branch of the Indo-European language family, to major parts of Eurasia.


Map of the Sintashta-Petrovka culture (red), its expansion into the Andronovo culture (orange) during the 2nd millennium BC, showing the overlap with the Bactria-Margiana Archaeological Complex (chartreuse green) in the south. The location of the earliest chariots is shown in magenta.


Archaeological cultures associated with Indo-Iranian migrations (after EIEC). The Andronovo, BMAC and Yaz cultures have often been associated with Indo-Iranian migrations. The GGC, Cemetery H, Copper Hoard and PGW cultures are candidates for cultures associated with Indo-Aryan movements. (W)

Nomenclature

The term Aryan has been used historically to denote the Indo-Iranians, because Arya is the self designation of the ancient speakers of the Indo-Iranian languages, specifically the Iranian and the Indo-Aryan peoples, collectively known as the Indo-Iranians. Some scholars now use the term Indo-Iranian to refer to this group, while the term "Aryan" is used to mean "Indo-Iranian" by other scholars such as Josef Wiesehofer, Will Durant, and Jaakko Häkkinen. Population geneticist Luigi Luca Cavalli-Sforza, in his 1994 book The History and Geography of Human Genes, also uses the term Aryan to describe the Indo-Iranians.

Origin

The early Indo-Iranians are commonly identified with the descendants of the Proto-Indo-Europeans known as the Sintashta culture and the subsequent Andronovo culture within the broader Andronovo horizon, and their homeland with an area of the Eurasian steppe that borders the Ural River on the west, the Tian Shan on the east (where the Indo-Iranians took over the area occupied by the earlier Afanasevo culture), and Transoxiana and the Hindu Kush on the south. Historical linguists broadly estimate that a continuum of Indo-Iranian languages probably began to diverge by 2000 BC, if not earlier, preceding both the Vedic and Iranian cultures. The earliest recorded forms of these languages, Vedic Sanskrit and Gathic Avestan, are remarkably similar, descended from the common Proto-Indo-Iranian language. The origin and earliest relationship between the Nuristani languages and that of the Iranian and Indo-Aryan groups is not completely clear.

Expansion


Scheme of Indo-European migrations from c. 4000 to 1000 BC according to the Kurgan hypothesis. The magenta area corresponds to the assumed Urheimat (Samara culture, Sredny Stog culture). The red area corresponds to the area which may have been settled by Indo-European-speaking peoples up to c. 2500 BC; the orange area to 1000 BC.


Two-wave models of Indo-Iranian expansion have been proposed by Burrow (1973) and Parpola (1999). The Indo-Iranians and their expansion are strongly associated with the Proto-Indo-European invention of the chariot. It is assumed that this expansion spread from the Proto-Indo-European homeland north of the Caspian sea south to the Caucasus, Central Asia, the Iranian plateau, and Northern India. They also expanded into Mesopotamia and Syria and introduced the horse and chariot culture to this part of the world. Sumerian texts from EDIIIb Girsu (2500-2350 BC) already mention the 'chariot' (gigir) and Ur III texts (2150-2000 BC) mention the horse (anshe-zi-zi).

 Iranian peoples

Iranian peoples (W)

The Iranian peoples, or the Iranic peoples, are a diverse Indo-European ethno-linguistic group that comprise the speakers of the Iranian languages.

The Proto-Iranians are believed to have emerged as a separate branch of the Indo-Iranians in Central Asia in the mid-2nd millennium BCE. At their peak of expansion in the mid-1st millennium BCE, the territory of the Iranian peoples stretched across the entire Eurasian Steppe from the Great Hungarian Plain in the west to the Ordos Plateau in the east, to the Iranian Plateau in the south. The Western Iranian empires of the south came to dominate much of the ancient world from the 6th century BCE, leaving an important cultural legacy; and the Eastern Iranians of the steppe played a decisive role in the development of Eurasian nomadism and the Silk Road.

The ancient Iranian peoples who emerged after the 1st millennium BCE include the Alans, Bactrians, probably Cimmerians, Dahae, Khwarezmians, Massagetae, Medes, Parthians, Persians, Sagartians, Sakas, Sarmatians, Scythians, Sogdians, among other Iranian-speaking peoples of Western Asia, Central Asia, Eastern Europe and the Eastern Steppe.

In the 1st millennium CE, their area of settlement was reduced as a result of Slavic, Germanic, Turkic, and Mongol expansions, and many were subjected to Slavicisation and Turkification. Modern Iranian-speaking peoples include the Baloch, Gilaks, Kurds, Lurs, Mazanderanis, Ossetians, Pamiris, Pashtuns, Persians, Tajiks, the Talysh, Wakhis, and Yaghnobis. Their current distribution spreads across the Iranian Plateau, stretching from the Caucasus in the north to the Persian Gulf in the south and from eastern Turkey in the west to western Xinjiang in the east — a region that is sometimes called the Iranian Cultural Continent, representing the extent of the Iranian-speakers and the significant influence of the Iranian peoples through the geopolitical reach of Greater Iran.

 Yaz culture

Yaz culture (W)


Archaeological cultures associated with Indo-Iranian migrations (after EIEC).

The Yaz culture (named after the type site Yaz-depe, Yaz Depe, or Yaz Tepe, near Baýramaly, Turkmenistan) was an early Iron Age culture of Margiana, Bactria and Sogdia (ca. 1500-500 BC). It emerges at the top of late Bronze Age sites (BMAC), sometimes as stone towers and sizeable houses associated with irrigation systems. Ceramics were mostly hand-made, but there was increasing use of wheel-thrown ware. There have been found bronze or iron arrowheads, also iron sickles or carpet knives among other artifacts.


With the farming citadels, steppe-derived metallurgy and ceramics, and absence of burials it has been regarded as a likely archaeological reflection of early East Iranian culture as described in the Avesta. So far, no burials related to the culture have been found, and this is taken as possible evidence of the Zoroastrian practice of exposure or sky burial.

  

Indo-Iranians / Indo-Aryans

Indo-Iranians / Indo-Aryans (LINK)

Indo-Iranians and Indo-Aryans were the eastern descendants of Indo-Europeans. The terms ‘Indo-Iranian’ and ‘Indo-Aryan’ refer essentially to the same people, although with a division which was related to language dialect and geographical placement. The older term of 'Aryan' which was originally used to describe these peoples has rather distasteful connotations due to its use by the Nazis.

The groups which formed these two divisions appear to have originated to the north and east of the Caspian steppe. This was prior to the Yamnaya horizon event which saw the widespread outwards migration of Indo-Europeans (IEs). While the steppe dwellers generally headed west, the ancestors of the Indo-Iranians and Indo-Aryans moved east, displacing some earlier tribal populations of foragers with their horse-riding, cattle-herding sophistication. From there they spread out between southern Siberia and Central Asia, setting up two related cultures to the north of the Aral Sea and the Syr Daria (River Jaxartes/Tanais) which were eastward expressions of the Yamnaya.

The original spur for this sudden expansion lay in the Middle East, somewhere between south-eastern Anatolia (today's Turkey) and northern Mesopotamia (modern Iraq), where cattle herding was invented when wild aurochs were tamed. This new economy quickly proved its worth and soon spread in all directions in which cattle could graze, along with the people who invented it. Some of them crossed the Caucasian Mountains (the western end on the Black Sea coast would be a favourite location for such a tricky crossing), and spread out amongst the steppe-dwelling proto-Indo-Europeans to the north of the mountains. This cattle herding technology was eventually augmented there by the use of the horse, vital for herding on the vast, open plains of the Pontic-Caspian steppe. The newcomers adopted the local language, and this appears to have formed the basis for centum-speaking Indo-Europeans (involving western Indo-European language groups).

In the forests to the north of this steppeland, relatively untouched groups of forager IEs slowly adapted to the new technology without being subsumed by the newcomers, probably via contact with their steppe-dwelling cousins; these were the satem variety of IE speakers (the later eastern language groups). They were the ancestors of Indo-Iranians, Indo-Aryans, Slavs, and Balts (Lithuanians, most Latvians, and Old Prussians), and they also provided part of the ancestry of Germanics (which explains why Germanics were notably different from their Celtic neighbours - see below). Once the horse was introduced, the great steppe nomad expansion soon occurred - known as the Yamnaya horizon - with IEs entering Central Europe, Anatolia, the Middle East, and Central Asia. Eventually, India, theIranian highlands, and eastern Asia would follow.

In Central Asia, two cultures which emerged were the Andronovo (actually an horizon) and Sintashta. These succeeded the Yamnaya horizon, seemingly as the aforementioned eastwards expressions of Yamnaya migration. It is these cultures that are most often cited as a possible birthplace of the proto-Indo-Iranian language. The earlier Abashevo and Poltavka cultures are also linked to this event - seemingly supplying the pastoral nomads who formed the later cultures. Farther south, the indigenous Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC) soon emerged, centred in the later provinces of Bactria and Margiana. This provided a vital trading link between the proto-Indo-Iranians and the high cultures of Mesopotamia and Iran, and served to encourage the Andronovo and Sintashta people to develop their industries. It also seemed to encourage then to migrate southwards where they soon overran the BMAC during its later, weaker years. There they developed and then expanded into north-western South Asia, with further migrations into India (from about 1700 BC) and Iran (from about 1200-800 BC).

The Indo-European word 'arya' meant the 'civilised' or 'respectable' according to general scholarly opinion. This word, added to a plural suffix, possibly -na, produced Aryana, which is how these people referred to themselves. The East Indo-Europeans who supplied the tribes which formed the later Indo-Iranians and Indo-Aryans were documented as calling themselves Aryans when they entered India. This rather elitist naming is explained as a reaction to the apparently barbarous people they encountered, although an earlier reason may supply the true meaning because the name clearly predated the migration into India (its survival in Central Asia and Iran shows this). The 'barbarous people' were more likely those of the forager cultures encountered when the IEs first migrated to the east of the Caspian Sea, although at this stage the word may still have borne an earlier meaning - it could be seen as being the verb 'to be', used as a noun instead of a verb.

In reality Indo-Iranians and Indo-Aryans formed a single cultural and language group. The two terms are merely convenient ways of describing groups of them following a gradual division in Central Asia and then entering Iran (the Indo-Iranians) and India (Indo-Aryans). It does not specifically describe those who remained behind in the north of Central Asia (Scythians and Sarmatians), although since the Indo-Aryans of India were, to an extent, isolated on the other side of the Hindu Kush and River Indus, it is easier to relate the Central Asian stay-at-homes as Indo-Iranians, and this is usually what happens with modern scholars. In fact, the term 'Iranian' is only a later modified form of 'arya', as is 'Alan', with the Indo-Iranian Alani eventually settling in the northern Caucuses.

The core of the early first millennium Indo-Iranian homeland in southern Central Asia and northern South Asia appears to have been the land of Tūr (and the later kingdom of Turan). This was within an 'Asia' which may also be an Indo-Iranian name (see feature, right). The land of Tūr appears to have focused mainly on the later provinces of Bactria and Margiana, along with the Kopet Dag region, the Atrek valley, and the eastern Alborz Mountains. This would appear to place it on the northern border of another ancient region, that ofAriana (another form of that same word - Aryana). The focus in Ariana is less clear, but this region was the gateway into India so that focus was probably eastwards. Bactra (modern Balkh) in Bactria is often considered to have been the first city reached by Indo-Iranian tribes moving southwards from the steppeland. They may have reached it between 2000-1500 BC, and it later became a centre of Zoroastrianism.

When it came to methods of worship, the East Indo-European rituals and gods were more male-centred than their West Indo-European counterparts (but certainly not exclusively - Rig Veda contains plenty of female goddesses). Eastern Yamnaya people shared borders with northern and eastern foragers who did not make female figurines, so they themselves may have seen less inclination to do so. In East Indo-European branches the spirit of the domestic hearth was male (Agni). In Indo-Iranian, the furies of war were male Maruts. Eastern Yamnaya graves on the Volga contained a higher percentage (80%) of males than any other Yamnaya region.

As for the Germanics and their notable differences from their Celtic neighbours, this is one peculiarity which has commonly been raised by linguists. There are a number of parallels between East IE Indo-Iranians and West IE Germanics. Frankly the presence of Germanic language-speaking peoples in Scandinavia makes no sense in terms of a smooth 'wave front' of Indo-European migration. They are an anomaly next to the Celts. They are more like the Aryana than they are the Celts. This includes exalting the asuras as the Os and Æsir, and the use of that plural suffix, '-na', seen as '-an' and '-on' among some Germanic tribes, but still used as '-na' by the Angles, giving the English their spelling of Mercia as Mercna. The explanation seems either to be that the Germanics were formed by a northern group of IEs, one which probably lay at the border between centum (West) and satem (East) speakers and was influenced by both before they migrated to Scandinavia, or that a group of East IEs were either part of the migration of a West IE segment or followed on behind them to add that vital satem influence to their later language.

(Information by Peter Kessler and Edward Dawson, with additional information from the Encyclopaedia of Indo-European Culture, J P Mallory & D Q Adams (Eds, 1997), from The Persian Empire, J M Cook (1983), from The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World, David W Anthony, from A Genetic Signal of Central European Celtic Ancestry, David K Faux, from the BBC Radio 3 programme with Bettany Hughes, Tracking the Aryans, 2011, from The Turks in World History, Carter Vaughn Findley (Oxford University Press 2005), from Ethnogenesis in the tribal zone: The Shaping of the Turks, Peter Benjamin Golden (2005), and from External Links: Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe, Nature.com, and Peering at the Tocharians through Language, and Indo-European Chronology - Countries and Peoples, and alsoIndo-European Etymological Dictionary, J Pokorny, and Zarathustra (Encyclopaedia Britannica).)

 
  Kurgan Hypothesis and Anatolian Hypothesis

Kurgan hypothesis

Kurgan hypothesis (W)

The Kurgan hypothesis (also known as the Kurgan theory or Kurgan model) or steppe theory is the most widely accepted proposal to identify the Proto-Indo-European homeland from which the Indo-European languages spread out throughout Europe, Eurasia and parts of Asia. It postulates that the people of a Kurgan culture in the Pontic steppe north of the Black Sea were the most likely speakers of the Proto-Indo-European language (PIE). The term is derived from the Russian kurgan (курга́н), meaning tumulus or burial mound.Map of Indo-European migrations from c. 4000 to 1000 BC according to the Kurgan model. The magenta area corresponds to the assumed urheimat (Samara culture, Sredny Stog culture). The red area corresponds to the area that may have been settled by Indo-European-speaking peoples up to c. 2500 BC, and the orange area by 1000 BC.

Scheme of Indo-European migrations from c. 4000 to 1000 BCE according to the Kurgan hypothesis

The assumed Urheimat (Samara culture, Sredny Stog culture) and the subsequent Yamnaya culture.
Area possibly settled up to c. 2500 BCE.
Area settled up to 1000 BCE.
 
   


The Kurgan hypothesis was first formulated in the 1950s by Marija Gimbutas, who used the term to group various cultures, including the Yamnaya, or Pit Grave, culture and its predecessors. David Anthony instead uses the core Yamnaya culture and its relationship with other cultures as a point of reference.

Marija Gimbutas defined the Kurgan culture as composed of four successive periods, with the earliest (Kurgan I) including the Samara and Seroglazovo cultures of the DnieperVolga region in the Copper Age (early 4th millennium BC). The people of these cultures were nomadic pastoralists, who, according to the model, by the early 3rd millennium BC had expanded throughout the Pontic–Caspian steppe and into Eastern Europe.

Three genetic studies in 2015 gave partial support to Gimbutas's Kurgan theory regarding the Indo-European Urheimat. According to those studies, haplogroups R1b and R1a, now the most common in Europe (R1a is also common in South Asia) would have expanded from the Russian and Ukrainian steppes, along with the Indo-European languages; they also detected an autosomal component present in modern Europeans which was not present in Neolithic Europeans, which would have been introduced with paternal lineages R1b and R1a, as well as Indo-European languages.


Kurgan culture


Overview of the Kurgan hypothesis
 

Cultures that Gimbutas considered as part of the "Kurgan culture":

 
   

Cultural horizon

Gimbutas defined and introduced the term "Kurgan culture" in 1956 with the intention of introducing a "broader term" that would combine Sredny Stog II, Pit Grave, and Corded ware horizons (spanning the 4th to 3rd millennia in much of Eastern and Northern Europe). The model of a "Kurgan culture" brings together the various cultures of the Copper Age to Early Bronze Age (5th to 3rd millennia BC) Pontic–Caspian steppe to justify their identification as a single archaeological culture or cultural horizon, based on similarities among them. The eponymous construction of kurgans (mound graves) is only one among several factors. As always in the grouping of archaeological cultures, the dividing line between one culture and the next cannot be drawn with hard precision and will be open to debate.

Stages of culture and expansion

Gimbutas's original suggestion identifies four successive stages of the Kurgan culture:

 

In other publications she proposes three successive "waves" of expansion:

 • Wave 1, predating Kurgan I, expansion from the lower Volga to the Dnieper, leading to coexistence of Kurgan I and the Cucuteni–Trypillia culture. Repercussions of the migrations extend as far as the Balkans and along the Danube to the Vinča culture in Serbia and Lengyel culture in Hungary.
 • Wave 2, mid 4th millennium BC, originating in the Maykop culture and resulting in advances of "kurganized" hybrid cultures into northern Europe around 3000 BC (Globular Amphora culture, Baden culture, and ultimately Corded Ware culture). According to Gimbutas this corresponds to the first intrusion of Indo-European languages into western and northern Europe.
 • Wave 3, 3000–2800 BC, expansion of the Pit Grave culture beyond the steppes, with the appearance of the characteristic pit graves as far as the areas of modern Romania, Bulgaria, eastern Hungary and Georgia, coincident with the end of the Cucuteni–Trypillia culture and Trialeti culture in Georgia (c. 2750 BC).

 Anatolian hypothesis

Anatolian hypothesis (W)

The Anatolian hypothesis, also known as the Anatolian theory or the sedentary farmer theory, first developed by British archaeologist Colin Renfrew in 1987, proposes that the dispersal of Proto-Indo-Europeans originated in Neolithic Anatolia. It is the main competitor to the Kurgan hypothesis, or steppe theory, the more favoured view academically.


When it was first proposed in 1956, in The Prehistory of Eastern Europe, Part 1, Marija Gimbutas's contribution to the search for Indo-European origins was an interdisciplinary synthesis of archaeology and linguistics. The Kurgan model of Indo-European origins identifies the Pontic-Caspian steppe as the Proto-Indo-European (PIE) urheimat, and a variety of late PIE dialects are assumed to have been spoken across the region. According to this model, the Kurgan culture gradually expanded until it encompassed the entire Pontic-Caspian steppe, Kurgan IV being identified with the Yamnaya culture of around 3000 BC.

The mobility of the Kurgan culture facilitated its expansion over the entire region, and is attributed to the domestication of the horse and later the use of early chariots. The first strong archaeological evidence for the domestication of the horse comes from the Sredny Stog culture north of the Azov Sea in Ukraine, and would correspond to an early PIE or pre-PIE nucleus of the 5th millennium BC. Subsequent expansion beyond the steppes led to hybrid, or in Gimbutas's terms "kurganized" cultures, such as the Globular Amphora culture to the west. From these kurganized cultures came the immigration of Proto-Greeks to the Balkans and the nomadic Indo-Iranian cultures to the east around 2500 BC.


Timeline

 • 4500-4000: Early PIE. Sredny Stog, Dnieper–Donets and Samara cultures, domestication of the horse (Wave 1).
 • 4000-3500: The Pit Grave culture (a.k.a. Yamnaya culture), the prototypical kurgan builders, emerges in the steppe, and the Maykop culture in the northern Caucasus. Indo-Hittite models postulate the separation of Proto-Anatolian before this time.
 • 3500–3000: Middle PIE. The Pit Grave culture is at its peak, representing the classical reconstructed Proto-Indo-European society with stone idols, predominantly practicing animal husbandry in permanent settlements protected by hillforts, subsisting on agriculture, and fishing along rivers. Contact of the Pit Grave culture with late Neolithic Europe cultures results in the "kurganized" Globular Amphora and Baden cultures (Wave 2). The Maykop culture shows the earliest evidence of the beginning Bronze Age, and Bronze weapons and artifacts are introduced to Pit Grave territory. Probable early Satemization.
 • 3000–2500: Late PIE. The Pit Grave culture extends over the entire Pontic steppe (Wave 3). The Corded Ware culture extends from the Rhine to the Volga, corresponding to the latest phase of Indo-European unity, the vast "kurganized" area disintegrating into various independent languages and cultures, still in loose contact enabling the spread of technology and early loans between the groups, except for the Anatolian and Tocharian branches, which are already isolated from these processes. The centum–satem break is probably complete, but the phonetic trends of Satemization remain active.

Alignment with Anatolian hypothesis (2000s)

Alberto Piazza and Luigi Luca Cavalli-Sforza have tried in the 2000s to align the Anatolian hypothesis with the Steppe theory. According to Alberto Piazza, writing in 2000, " [i]t is clear that, genetically speaking, peoples of the Kurgan steppe descended at least in part from people of the Middle Eastern Neolithic who immigrated there from Turkey.” According to Piazza and Cavalli-Sforza (2006), the Yamna-culture may have been derived from Middle Eastern Neolithic farmers who migrated to the Pontic steppe and developed pastoral nomadism. Wells agrees with Cavalli-Sforza that there is "some genetic evidence for migration from the Middle East." Nevertheless, the Anatolian hypothesis is controversial.

Anthony’s revised steppe theory (2007)

David Anthony's The Horse, the Wheel and Language describes his "revised steppe theory". David Anthony considers the term “Kurgan culture” so lacking in precision as to be useless, instead using the core Yamnaya culture and its relationship with other cultures as a point of reference. He points out that

The Kurgan culture was so broadly defined that almost any culture with burial mounds, or even (like the Baden culture) without them could be included.

He does not include the Maykop culture among those that he considers to be IE-speaking, presuming instead that they spoke a Caucasian language.

 Paleolithic Continuity Theory

Paleolithic Continuity Theory (W)

The Paleolithic Continuity Theory (or PCT; Italian: La teoria della continuità), since 2010 relabelled as a "paradigm", as in Paleolithic Continuity Paradigm or PCP), is a hypothesis suggesting that the Proto-Indo-European language (PIE) can be traced back to the Upper Paleolithic, several millennia earlier than the Chalcolithic or at the most Neolithic estimates in other scenarios of Proto-Indo-European origins.

As advanced by Mario Alinei in his Origini delle Lingue d’Europa (Origins of the Languages of Europe), published in two volumes in 1996 and 2000, the PCT posits that the advent of Indo-European languages should be linked to the arrival of Homo sapiens in Europe, at around 40,000 years ago. Employing "lexical periodisation", Alinei arrives at a timeline deeper than even that of Colin Renfrew's Anatolian hypothesis, previously the mainstream linguistic theory proposing the earliest origin for Indo-European.

Since 2004, an informal workgroup of scholars who support the Paleolithic Continuity Theory has been held online. Members of the group (referred to as "Scientific Committee" in the website) include linguists Xaverio Ballester (University of Valencia) and Francesco Benozzo (University of Bologna), prehistorian Marcel Otte (Université de Liège) and anthropologist Henry Harpending (University of Utah).

The Paleolithic Continuity Theory is distinctly a minority view as it enjoys very little academic support, serious discussion being limited to a small circle of scholars. It is not listed by Mallory among the proposals for the origins of the Indo-European languages that are widely discussed and considered credible within academia.


Overview

The framework of PCT is laid out by Alinei in four main assumptions:

 1. Continuity is the basic pattern of European prehistory and the basic working hypothesis on the origins of IE languages.
 2. Stability and antiquity are general features of languages.
 3. The lexicon of natural languages, due to its antiquity, may be "periodized" along the entire course of human evolution.
 4. Archaeological frontiers coincide with linguistic frontiers.

The continuity theory draws on a Continuity Model (CM), positing the presence of IE and non-IE peoples and languages in Europe from Paleolithic times and allowing for minor invasions and infiltrations of local scope, mainly during the last three millennia.

Arguing that continuity is "the archeologist's easiest pursuit," Alinei deems this "the easiest working hypothesis," putting the burden of proof on competing hypotheses as long as none provide irrefutable counter-evidence. Alinei also claims linguistic coherence, rigor and productivity in the pursuit of this approach.

 
  Altaic Languages

🗺️ The branches of the Altaic language family

The branches of the Altaic language family (W)


Altaic languages

Turkic languages
Mongolic languages
Tungusic languages
Koreanic languages (sometimes included)
Japonic languages (sometimes included)
Ainu language (rarely included)

 Altaic languages

Altaic languages (W)

Altaic is a hypothetical language family that was once proposed to include the Turkic, Mongolian, and Tungusic language families; and possibly also the Japonic and Koreanic families, and the Ainu language. Speakers of those languages are currently scattered over most of Asia north of 35 °N and in some eastern parts of Europe, extending in longitude from Turkey to Japan. The group is named after the Altai mountain range in the center of Asia.

The Altaic family was first proposed in the 18th century. It was widely accepted until the 1960s, and is still listed in many encyclopedias and handbooks. However, in recent decades the proposal has been rejected by many comparative linguists, after supposed cognates were found not to be valid, and Turkic and Mongolic languages were found to be converging rather than diverging over the centuries. Opponents of the theory proposed that the similarities are due to mutual linguistic influences between the groups concerned.

The original hypothesis unified only the Turkic, Mongolian, and Tungusic groups. Later proposals to include the Korean and Japanese languages into a “Macro-Altaic” family have always been controversial. (The original proposal was sometimes called "Micro-Altaic" by retronymy.) Most proponents of Altaic continue to support the inclusion of Korean. A common ancestral Proto-Altaic language for the "Macro" family has been tentatively reconstructed by Sergei Starostin and others.

Micro-Altaic includes about 66 living languages, to which Macro-Altaic would add Korean, Japanese and the Ryukyuan languages, for a total of 74 (depending on what is considered a language and what is considered a dialect). These numbers do not include earlier states of languages, such as Middle Mongol, Old Korean or Old Japanese.


Earliest attestations of the languages

The earliest known texts in a Turkic language are the Orkhon inscriptions, 720-735 AD. They were deciphered in 1893 by the Danish linguist Vilhelm Thomsen in a scholarly race with his rival, the German-Russian linguist Wilhelm Radloff. However, Radloff was the first to publish the inscriptions.

The first Tungusic language to be attested is Jurchen, the language of the ancestors of the Manchus. A writing system for it was devised in 1119 AD and an inscription using this system is known from 1185 (see List of Jurchen inscriptions).

The earliest Mongolic language of which we have written evidence is known as Middle Mongol. It is first attested by an inscription dated to 1224 or 1225 AD, the Stele of Yisüngge, and by the Secret History of the Mongols, written in 1228 (see Mongolic languages). The earliest Para-Mongolic text is the Memorial for Yelü Yanning, written in the Khitan large script and dated to 986 AD. However, the Inscription of Hüis Tolgoi, discovered in 1975 and analysed as being in an early form of Mongolic, has been dated to the 7th century.

Japanese is first attested in the form of names contained in a few short inscriptions in Classical Chinese from the 5th century AD, such as found on the Inariyama Sword. The first substantial text in Japanese, however, is the Kojiki, which dates from 712 AD. It is followed by the Nihon shoki, completed in 720, and that by the Man'yōshū, which dates from c. 771-785, but includes material that is from about 400 years earlier.

The most important text for the study of early Korean is the Hyangga, a collection of 25 poems, of which some go back to the Three Kingdoms period (57 BC–668 AD), but are preserved in an orthography that only goes back to the 9th century AD. Korean is copiously attested from the mid-15th century on in the phonetically precise Hangul system of writing.


History of the Altaic family concept

Origins

A proposed grouping of the Turkic, Mongolic, and Tungusic languages was published in 1730 by Philip Johan von Strahlenberg, a Swedish officer who traveled in the eastern Russian Empire while a prisoner of war after the Great Northern War. However, he may not have intended to imply a closer relationship among those languages.

Uralo-Altaic hypothesis

In 1844, the Finnish philologist Matthias Castrén proposed a broader grouping, that later came to be called the Ural–Altaic family, which included Turkic, Mongolian, and Manchu-Tungus (=Tungusic) as an "Altaic" branch, and also the Finno-Ugric and Samoyedic languages as the "Uralic" branch. The name referred to the Altai Mountains in East-Central Asia, which are approximately the center of the geographic range of the three main families.

While the Ural-Altaic family hypothesis can still be found in some encyclopedias, atlases, and similar general references, after the 1960s it has been heavily criticized. Even linguists who accept the basic Altaic family, like Sergei Starostin, completely discard the inclusion of the "Uralic" branch.

Korean and Japanese languages

In 1857, the Austrian scholar Anton Boller suggested adding Japanese to the Ural–Altaic family.

In the 1920s, G.J. Ramstedt and E.D. Polivanov advocated the inclusion of Korean. 

...

Early criticism and rejection

Starting in the late 1950s, some linguists became increasingly critical of even the mininmal Altaic family hypothesis, disputing the alleged evidence of generic connection between Turkic, Mongolic and Tungusic languages.

Among the earlier critics were Gerard Clauson (1956), Gerhard Doerfer (1963), and Alexander Shcherbak. They claimed that the words and features shared by Turkic, Mongolic, and Tungusic languages were for the most part borrowings and that the rest could be attributed to chance resemblances. In 1988, Doerfer again rejected all the genetic claims over these major groups.

 🗺️ ⟺ Linguistic map of the Altaic, Turkic and Uralic languages

Linguistic map of the Altaic, Turkic and Uralic languages (W)

Beskrywing
 • Deutsch: Karte der geographischen Verteilung der Altaischen Sprachen, der Turksprachen und der Uralischen Sprachen
 • English: Linguistic map of the Altaic, Turkic and Uralic languages
 
 

 


  Ural-Altaic Languages

Ural-Altaic Languages

Ural-Altaic Languages (W)


Altai, Belucha. The Altai Mountains in East-Central Asia give their name to the proposed language family.


{ESKİ W İÇERİĞİ}
Ural–Altaic
, Uralo-Altaic or Uraltaic, also known as Turanian, is an obsolete language-family proposal uniting the Uralic and the widely discredited Altaic languages.

Originally suggested in the 18th century, the hypothesis remained debated into the mid-20th century, often with disagreements exacerbated by pan-nationalist agendas. It had many proponents in Britain. Since the 1960s, the hypothesis has been widely rejected. From the 1990s, interest in a relationship between the Altaic, Indo-European and Uralic families has been revived in the context of the Eurasiatic linguistic super-family hypothesis. Bomhard (2008) treats Uralic, Altaic and Indo-European as Eurasiatic daughter groups on equal footing.

Both Ural-Altaic and Altaic remain relevant — and still insufficiently understood — concepts of areal linguistics and typology, even if in a genetic sense these terms might be considered as obsolete.


Ural–Altaic
Uralo-Altaic or Uraltaic is a linguistic convergence zone and former language-family proposal uniting the Uralic and the Altaic (in the narrow sense) languages. It is generally now agreed that even the Altaic languages most likely do not share a common descent: the similarities among TurkicMongolic and Tungusic are better explained by diffusion and borrowing. Cecelia Eaton Luschnig, an expert of Ancient Greek language, has written that "this term and the kinship it implies is now considered obsolete" as a family proposal. However, the term continues to be used for the central Eurasian typological, grammatical and lexical convergence zone. Indeed, "Ural-Altaic" may be preferable to "Altaic" in this sense. For example, J. Janhunen states that "speaking of 'Altaic' instead of 'Ural-Altaic' is a misconception, for there are no areal or typological features that are specific to 'Altaic' without Uralic."

Originally suggested in the 18th century, the genealogical and racial hypotheses remained debated into the mid-20th century, often with disagreements exacerbated by pan-nationalist agendas. It had many proponents in Britain. Since the 1960s, the proposed language family has been widely rejected. A relationship between the Altaic, Indo-European and Uralic families was revived in the context of the Nostratic hypothesis, which was popular for a time, with for example Allan Bomhard treating Uralic, Altaic and Indo-European as coordinate branches. However, Nostratic too is now mostly rejected.


History as a hypothesized language family

The concept of a Ural-Altaic ethnic and language family goes back to the linguistic theories of Gottfried Wilhelm Leibniz; in his opinion there was no better method for specifying the relationship and origin of the various peoples of the Earth, than the comparison of their languages. In his ‘Brevis designatio meditationum de originibus gentium ductis potissimum ex indicio linguarum,’ written in 1710, he originates every human language from one common ancestor language. Over time, this ancestor language split into two families; the Japhetic and the Aramaic. The Japhetic family split even further, into Scythian and Celtic branches. The members of the Scythian family were: the Greek language, the family of Sarmato-Slavic languages (Russian, Polish, Czech, Dalmatian, Bulgar, Slovene, Avar and Khazar), the family of Turkic languages (Turkish, Cuman, Kalmyk and Mongolian), the family of Finnic languages (Finnish, Saami, Hungarian, Estonian, Liv and Samoyed). Although his theory and grouping were far from perfect, they had a considerable effect on the development of linguistic research, especially in German-speaking countries.

In his book 'An historico-geographical description of the north and east parts of Europe and Asia', published in 1730, Philip Johan von Strahlenberg, Swedish prisoner-of-war and explorer of Siberia, who accompanied Daniel Gottlieb Messerschmidt on his expeditions, described Finno-Ugric, Turkic, Samoyedic, Mongolic, Tungusic and Caucasian peoples as sharing linguistic and cultural commonalities. 20th century scholarship has on several occasions incorrectly credited him with proposing a Ural-Altaic language family, though he does not claim linguistic affinity between any of the six groups.

Danish philologist Rasmus Christian Rask described what he called "Scythian" languages in 1834, which included Finno-Ugric, Turkic, Samoyedic, Eskimo, Caucasian, Basque and others.

The hypothesis was elaborated at least as early as 1836 by W. Schott and in 1838 by F. J. Wiedemann.

The "Altaic" hypothesis, as mentioned by Finnish linguist and explorer Matthias Castrén by 1844, included the Finno-Ugric and Samoyedic, collectively called as "Chudic", and TurkicMongolic, and Tungusic, collectively called as "Tataric". Subsequently, in the latter half of the 19th century Turkic, Mongolic, and Tungusic came to be referred to as Altaic languages, whereas Finno-Ugric and Samoyedic were called Uralic. The similarities between these two families led to their retention in a common grouping, named Ural-Altaic.

Friedrich Max Müller, the German Orientalist and philologist, published and proposed a new grouping of the non-Aryan and non-Semitic Asian languages in 1855. In his work The Languages of the Seat of War in the East he called these languages "Turanian". Müller divided this group into two subgroups, the Southern Division, and the Northern Division. In the long run, his evolutionist theory about languages' structural development, tying growing grammatical refinement to socio-economic development, and grouping languages into 'antediluvian', 'familial', 'nomadic', and 'political' developmental stages, proved unsound, but his Northern Division was renamed and re-classed as the "Ural-Altaic languages".

Between the 1850s and 1870s, there were efforts by Frederick Roehrig to including some Native American languages in a "Turanian" or "Ural-Altaic" family, and between the 1870s and 1890s speculations about links with Basque.

In Hungary the idea of the Ural–Altaic relationship remained widely implicitly accepted in the late 19th and the mid-20th century, though more out of pan-nationalist than linguistic reasons, and without much detailed research carried out. Elsewhere the notion had sooner fallen into discredit, with Ural–Altaic supporters elsewhere such as the Finnish Altaicist Martti Räsänen being in the minority. The contradiction between Hungarian linguists' convictions and the lack of clear evidence eventually provided motivation for scholars such as Aurélien Sauvageot and Denis Sinor to carry out more detailed investigation of the hypothesis, which so far has failed to yield generally accepted results. Nicholas Poppe in his article The Uralo-Altaic Theory in the Light of the Soviet Linguistics (1940) also attempted to refute Castrén's views by showing that the common agglutinating features may have arisen independently.

Beginning in the 1960s, the hypothesis came to be seen even more controversial, due to the Altaic family itself also falling out universal acceptance. Today, the hypothesis that Uralic and Altaic are related more closely to one another than to any other family has almost no adherents. There are, however, a number of hypotheses that propose a macrofamily including Uralic, Altaic and other families. None of these hypotheses has widespread support.

In his Altaic Etymological Dictionary, co-authored with Anna V. Dybo and Oleg A. Mudrak, Sergei Starostin characterized the Ural–Altaic hypothesis as "an idea now completely discarded". In Starostin's sketch of a "Borean" super-phylum, he puts Uralic and Altaic as daughters of an ancestral language of c. 9,000 years ago from which the Dravidian languages and the Paleo-Siberian languages, including Eskimo-Aleut, are also descended. He posits that this ancestral language, together with Indo-European and Kartvelian, descends from a "Eurasiatic" protolanguage some 12,000 years ago, which in turn would be descended from a "Borean" protolanguage via Nostratic.

Angela Marcantonio (2002) argues that there is no sufficient evidence for a Finno-Ugric or Uralic group connecting the Finno-Permic and Ugric languages, and suggests that they are no more closely related to each other than either is to Turkic, thereby positing a grouping very similar to Ural–Altaic or indeed to Castrén's original Altaic proposal. This thesis has been criticized by mainstream Uralic scholars.

Linguist Martine Robbeets exemplify that "The Ural-Altaic theory was rather widely accepted in the 19th century, but after the affinity of the Uralic languages was established, the Ural-Altaic theory lost many of its supporters. Although it is commonplace in contemporary linguistic literature to reject the Ural-Altaic theory as such, the debate on possible genetic links between well established families is more animated than ever before. It is in this light that attempts to establish Nostratic or Eurasianic can be seen."

According to the linguist Juha Janhunen typological parallels among Uralic and Altaic languages are accompanied by areal adjacency, calling it "a distinct Ural-Altaic language area and language type" belonging to a "single trans-Eurasian belt of agglutinative languages" in which Turkic, Mongolic, Tungusic, Korean, and Japanese are included.


Typology


There is general agreement on several typological similarities being widely found among the languages considered under Ural-Altaic:


Such similarities do not constitute sufficient evidence of genetic relationship all on their own, as other explanations are possible. Juha Janhunen has argued that although Ural–Altaic is to be rejected as a genealogical relationship, it remains a viable concept as a well-defined language area, which in his view has formed through the historical interaction and convergence of four core language families (Uralic, Turkic, Mongolic and Tungusic), and their influence on the more marginal Korean and Japonic.

Contrasting views on the typological situation have been presented by other researchers. Michael Fortescue has connected Uralic instead as a part of an Uralo-Siberian typological area (comprising Uralic, YukaghirChukotko-Kamchatkan and Eskimo-Aleut), contrasting with a more narrowly defined Altaic typological area; while Anderson has outlined a specifically Siberian language area, including within Uralic only the Ob-Ugric and Samoyedic groups; within Altaic most of the Tungusic family as well as Siberian Turkic and Buryat(Mongolic); as well as Yukaghir, Chukotko-Kamchatkan, Eskimo-Aleut, Nivkh, and Yeniseian.Shared vocabulary

To demonstrate the existence of a language family, it is necessary to find cognate words that trace back to a common proto-language. Shared vocabulary alone does not show a relationship, as it may be loaned from one language to another or through the language of a third party.

There are shared words between, for example, Turkic and Ugric languages, or Tungusic and Samoyedic languages, which are explainable by borrowing. However, it has been difficult to find Ural–Altaic words shared across all involved language families. Such words should be found in all branches of the Uralic and Altaic trees and should follow regular sound changes from the proto-language to known modern languages, and regular sound changes from Proto-Ural–Altaic to give Proto-Uralic and Proto-Altaic words should be found to demonstrate the existence of a Ural–Altaic vocabulary. Instead, candidates for Ural–Altaic cognate sets can typically be supported by only one of the Altaic subfamilies. In contrast, about 200 Proto-Uralic word roots are known and universally accepted, and for the proto-languages of the Altaic subfamilies and the larger main groups of Uralic, on the order of 1000-2000 words can be recovered.

Some linguists point out strong similarities in the personal pronouns of Uralic and Altaic languages.

 
The basic numerals, unlike those among the Indo-European languages (compare Proto-Indo-European numerals), are particularly divergent between all three core Altaic families and Uralic, and to a lesser extent even within Uralic.


Num. Uralic Turkic Mongolic Tungusic
Finnish Hungarian Tundra Nenets Old Turkic Classical Mongolian Proto-Tungusic
1 yksi egy ŋob bir nigen *emün
2 kaksi kettő/két śiďa eki qoyar *džör
3 kolme három ńax°r üs ɣurban *ilam
4 neljä négy ťet° tört dörben *dügün
5 viisi öt səmp°ľaŋk° baš tabun *tuńga
6 kuusi hat mət°ʔ eltı irɣuɣan *ńöŋün
7 seitsemän hét śīʔw° jeti doluɣan *nadan
8 kahdeksan nyolc śid°nťet° säkiz naiman *džapkun
9 yhdeksän kilenc xasuyu" toquz yisün *xüyägün
10 kymmenen tíz yūʔ on arban *džuvan
 
 

 🗺️ ⟺ Linguistic map of the Altaic, Turkic and Uralic languages

Linguistic map of the Altaic, Turkic and Uralic languages (W)

Beskrywing
 • Deutsch: Karte der geographischen Verteilung der Altaischen Sprachen, der Turksprachen und der Uralischen Sprachen
 • English: Linguistic map of the Altaic, Turkic and Uralic languages
 
 

 

 

  Uralic Languages

🗺️ Linguistic map of the Uralic languages

Linguistic map of the Uralic languages (W)


Description
 • Deutsch: Karte der geographischen Verteilung der Uralischen Sprachen
 • English: Linguistic maps of the Uralic languages
Date August 2008
  Linguistic map of the Uralic languages (modified)] [This map is is a derivative work from File:Linguistic map of the Uralic languages.png by cropping off the Yukaghir languges. This was done, because according to the current view of the vast majority of fennougrists Yukaghir ("Jukagrisch") is not part of the uralic language family.]
   

 Uralic languages

Uralic languages (W)

The Uralic languages (sometimes called Uralian languages) form language family of 38 languages spoken by approximately 25 million people, predominantly in Northern Eurasia and in the European Union. The Uralic languages with the most native speakers are Hungarian, Finnish, and Estonian, which are official languages in HungaryFinland, and Estonia, respectively. Other Uralic languages with significant numbers of speakers are ErzyaMokshaMariUdmurt, and Komi, which are officially recognized languages in various regions of Russia.

The name "Uralic" derives from the fact that the areas where the languages are spoken are found on both sides of the Ural Mountains.

Finno-Ugric is sometimes used as a synonym for Uralic, though Finno-Ugric is widely understood to exclude the Samoyedic languages.[3] Scholars who do not accept the traditional notion that Samoyedic split first from the rest of the Uralic family may treat the terms as synonymous.


Phylogenetic tree of Uralic languages, largely based on the English Wikipedia article and on T. Salminen (2002). Extinct languages in red, extant languages in green. White boxes represent unattested proto-languages. Lines branching out of the main central line connect with direct descendants of Proto-Uralic. The ordering of these lines purposefully only follows an alphabetical criteria (top to bottom, left side first, right side second). This leaving out of other proposed phylogenetic orderings follows the spirit of Salminen 2002. Feedback on the internal classifications of the members of the nine main branches is appreciated.

 Uralic peoples

Uralic peoples (W)

 
   

The Uralic peoples or Uralic speaking peoples are the peoples speaking Uralic languages, divided into two large groups: Finno-Ugric peoples and Samoyedic peoples. The Samoyeds consists of Northern Samoyed: Nenets, Enets and Nganasan, and Southern Samoyed: Selkup and now extinct Sayan Samoyed. The Finno-Ugric group contains two branches: Ugric including Ob-Ugric peoples i.e. the Mansi and Khanty and the Hungarians.

The Finnic group has four sub-divisions: The Sami, The Baltic Finns: Finns proper, Karelians, Ingrians, Vepsians, Votians, Estonians and Livonians, and the Volga Finns: the Mordvins subdivided into Moksha and Erza and the Mari, and the Permians.

Distribution of Uralic peoples

Total population ~26,554,700
Regions with significant populations Russia, Hungary, Finland, Estonia, Scandinavia
Languages Uralic languages
Religion various Christian faiths, Shamanism, Uralic Neopaganism  Finno-Ugric Languages

Finno-Ugric languages

Finno-Ugric languages (W)


The Finno-Ugric languages.
 
   

Finno-Ugric (Finno-Ugrian or Fenno-Ugric is a traditional grouping of all languages in the Uralic language family except the Samoyedic languages. Its commonly accepted status as a subfamily of Uralic is based on criteria formulated in the 19th century and is criticized by some contemporary linguists as inaccurate and misleading. The three most-spoken Uralic languages, Hungarian, Finnish, and Estonian, are all included in Finno-Ugric, although linguistic roots common to both branches of the traditional Finno-Ugric language tree (Finno-Permic and Ugric) are distant.

The term Finno-Ugric, which originally referred to the entire family, is sometimes used as a synonym for the term Uralic, which includes the Samoyedic languages, as commonly happens when a language family is expanded with further discoveries.

 Finno-Ugric peoples

Finno-Ugric peoples (W)


Finno-Ugric and Samoyedic languages.
 
   

The Finno-Ugric peoples are any of several peoples of North-West Eurasia who speak languages of the Finno-Ugric group of the Uralic language family, such as the Khanty, Mansi, Hungarians, Maris, Mordvins, Sámi, Estonians, Karelians, Finns, Udmurts, and Komis.

The four most numerous Finno-Ugric peoples are the Hungarians (13-14 million), Finns (6-7 million), Estonians (1.1 million) and Mordvins (744,000). The first three of these have their own independent states – Hungary, Finland, and Estonia. The traditional area of the indigenous Sami people is in Northern Fenno-Scandinavia and the Kola Peninsula in Northwest Russia and is known as Sápmi.

Some other Finno-Ugric peoples have autonomous republics in Russia: Karelians (Republic of Karelia), Komi (Komi Republic), Udmurts (Udmurt Republic), Mari (Mari El Republic), and Mordvins (Moksha and Erzya; Republic of Mordovia).

Khanty and Mansi peoples live in Khanty–Mansi Autonomous Okrug of Russia. Komi subgroup Komi-Permyaks used to live in Komi-Permyak Autonomous Okrug, but today this area is a territory with special status within Perm Krai.

 

Notlar

Centum and satem languages

Centum and satem languages (W)


Map showing the approximate extent of the centum (blue) and satem (red) areals. The origin of satemization according to von Bradke's hypothesis is shown in darker red (marked as the range of the Sintashta/Abashevo/Srubna archaeological cultures), but that hypothesis is not accepted by the majority of linguists.

Indoeuropean Language around 2500 Before Present = 500 Before Christ. Centum languages are in blue, Satem languages are in red


Languages of the Indo-European family are classified as either centum languages or satem languages according to how the dorsal consonants (sounds of "K" and "G" type) of the reconstructed Proto-Indo-European language (PIE) developed. An example of the different developments is provided by the words for "hundred" found in the early attested Indo-European languages. In centum languages, they typically began with a /k/ sound (Latin centum was pronounced with initial /k/), but in satem languages, they often began with /s/ (the example satem comes from the Avestan language of Zoroastrian scripture).

The centum–satem division forms an isogloss in synchronic descriptions of Indo-European languages. It is no longer thought that the Proto-Indo-European language split first into centum and satem branches from which all the centum and all the satem languages, respectively, would have derived. Such a division is made particularly unlikely by the discovery that while the satem group lies generally to the east and the centum group to the west, the most eastward of the known IE language branches, Tocharian, is centum.

The canonical centum languages of the Indo-European family are the "western" branches: Hellenic, Celtic, Italic and Germanic. They merged Proto-Indo-European palatovelars and plain velars, yielding plain velars only ("centumisation") but retained the labiovelars as a distinct set.

The Anatolian branch probably falls outside the centum–satem dichotomy; for instance, Luwian indicates that all three dorsal consonant rows survived separately in Proto-Anatolian. The centumisation observed in Hittite is therefore assumed to have occurred only after the breakup of Proto-Anatolian.

The satem languages belong to the "eastern" sub-families, especially Indo-Iranian and Balto-Slavic (but not Tocharian). It lost the labial element of Proto-Indo-European labiovelars and merged them with plain velars, but the palatovelars remained distinct and typically came to be realised as sibilants. That set of developments, particularly the assibilation of palatovelars, is referred to as satemisation.

Some linguists claim that the Albanian[8] and Armenian[citation needed] branches are also classified as satem, but some linguists claim that they show evidence of separate treatment of all three dorsal consonant rows and so may not have merged the labiovelars with the plain velars, unlike the canonical satem branches.

 Kurgan hypothesis

Kurgan hypothesis (W)


Map of Indo-European migrations from c. 4000 to 1000 BC according to the Kurgan model. The magenta area corresponds to the assumed urheimat (Samara culture, Sredny Stog culture). The red area corresponds to the area that may have been settled by Indo-European-speaking peoples up to c. 2500 BC, and the orange area by 1000 BC.


The Kurgan hypothesis (also known as the Kurgan theory or Kurgan model) or steppe theory is the most widely accepted proposal to identify the Proto-Indo-European homeland from which the Indo-European languages spread out throughout Europe, Eurasia and parts of Asia.[a][b] It postulates that the people of a Kurgan culture in the Pontic steppe north of the Black Sea were the most likely speakers of the Proto-Indo-European language (PIE). The term is derived from the Russian kurgan (курган), meaning tumulus or burial mound.

The Kurgan hypothesis was first formulated in the 1950s by Marija Gimbutas, who used the term to group various cultures, including the Yamna, or Pit Grave, culture and its predecessors. David Anthony instead uses the core Yamna culture and its relationship with other cultures as a point of reference.

Marija Gimbutas defined the Kurgan culture as composed of four successive periods, with the earliest (Kurgan I) including the Samara and Seroglazovo cultures of the DnieperVolga region in the Copper Age (early 4th millennium BC). The people of these cultures were nomadic pastoralists, who, according to the model, by the early 3rd millennium BC had expanded throughout the Pontic–Caspian steppe and into Eastern Europe.

Three genetic studies in 2015 gave partial support to Gimbutas's Kurgan theory regarding the Indo-European Urheimat. According to those studies, haplogroups R1b and R1a, now the most common in Europe (R1a is also common in South Asia) would have expanded from the Russian and Ukrainian steppes, along with the Indo-European languages; they also detected an autosomal component present in modern Europeans which was not present in Neolithic Europeans, which would have been introduced with paternal lineages R1b and R1a, as well as Indo-European languages.

 

  

 📹 Thoth’s Pill — An Animated History of Writing (VİDEO)

📹 Thoth’s Pill — An Animated History of Writing (LINK)

Description

My animation takes you through the birth and evolution of writing. Watch the story of the world's scripts unfold, from the early cave days to modern writing systems. But only if you choose to take Thoth's Pill ...

This animated documentary is my vision of the history of writing if you could've seen it evolve with your own eyes. It was a time-consuming labor of love in honor of written language, a topic I've been passionate about for years.

** CORRECTIONS **

(Hugs to the commenters who took time to point all of these out on specific videos in the series.)

CHINESE #1 The two bottom "yue" examples use simplified characters, one of which ("key") has the more common reading "yao". This means that the characters didn't evolve in ancient times according to the traditional pattern presented here, but were made to look similar later in history. To find accurate examples, rewind to our character "ma" ("horse"). Better yet, use an online Hànzì dictionary to see each component of a specific character:
http://cojak.org/

CHINESE #2 The character for "ant" is cited as a prefix with the more general meaning "insect". ETHIOPIAN (GE'EZ) In standard transliteration, mä, bä and lä rather than ma, ba and la.

KOREAN I swapped the shape keys for 'p' and 'm'. Annotations should pop up to correct this unless you're watching on mobile.

쓰기 instead of 쯔기 on the capsule at 3:20, mentioned by FredRick010 on reddit and also by multiple commenters.


Meet these scripts:
- Egyptian hieroglyphs
- Sumerian cuneiform
- Aztec glyphs
- Chinese characters (Hanzi)
- Maya glyphs
- Phoenician abjad (consonant alphabet)
- Greek alphabet
- Roman alphabet
- Arabic, Syriac and Hebrew consonant alphabets
- Brahmic scripts, including Devanagari
- Ge'ez abugida
- Korean hangul and hanja
- Japanese kana and kanji

See these developments in the history of writing:
- pictographs (pictograms)
- ideographs
- metonymy
- logographs (logograms)
- rebus writing
- determinatives and radicals
- syllabaries
- phonetic complements
- acrophony
- abjads
- alphabets
- matres lectionis
- vowel pointing
- alphasyllabaries
- abugidas
- featural alphabets

  📹 Cuneiform Hand-Me-Downs — How Sumerian outlived its speakers? (VİDEO)

📹 Cuneiform Hand-Me-Downs — How Sumerian outlived its speakers? (LINK)

My favorite example of how odd Cuneiform became as it was passed from civilization to civilization. Thanks, rampant Sumerianization!

Cuneiform languages took Sumerian very seriously, even after it was long dead. That’s how Akkadian and Hittite ended up with these strange Sumerograms and Akkadograms.

Learn how scribes kept around Sumerian spellings for their own native words, creating bizarre hybrid linguistic creatures that saddled Cuneiform with the linguistic baggage of every language that passed it on.

Knowledge:
ANA LUGAL(-i) as "for the king" in Hittite Cuneiform is from page 29 of Theo van den Hout’s _The Elements of Hittite_.

For “hassus" as the Hittite reading of LUGAL, see the lemma "hassu-" on pages 240-241 of Jaan Puhvel’s _Hittite Etymological Dictionary: Vol 3_.

“A-ap-pa" and "EGIR-pa" are Hittite for "backwards" in Anja Busse’s "Hittite scribal habits: Sumerograms and phonetic complements in Hittite cuneiform”, page 91 of _Scribes as Agents of Language Change_.

Forms for Akkadian "mu-ul" and "ka-ka-bu" are given in H. Hunger’s _Astrological Reports to Assyrian Kings_ (1992).

 📹 The Sound of the Old Turkic Language (Kül Tiğin Inscriptions) (VİDEO)

The Sound of the Old Turkic Language (Kül Tiğin Inscriptions) (LINK)

Note: The Old Turkic runes were originally written from right to left. Just happened when I copy pasted the text it turned to left to right.

Old Turkic / Orkhon

The earliest known examples of writing in any Turkic language were found in the Orkhon river valley in Mongolia in the 19th century. They date from the early 8th century AD and the script in which they are written is known as the Orkhon alphabet, or the Old Turkic script, the Göktürk script, or the Orkhon-Yenisey script. Inscriptions dating from the later 8th century AD in a slight variant of the Orkhon alphabet, known as Yenisei or Siberian runes, have also been found around Yenisei and other parts of Siberia.

Because of a superficial resemblance to the Runic alphabet, the alphabet is also known as Orkhon or Turkic runes. This resemblance is probably a result of the writing materials used - most inscriptions are in hard surfaces, such as stone or wood, and curved lines are difficult to inscribe in such surfaces.

The Orkhon alphabet is thought to have been derived from or inspired by a non-cursive version of the Sogdian script. By the 9th century AD, the Orkhon and Yenisei alphabets were replaced by the Uighur alphabet, which developed from the cursive version of the Sogdian script.

 
İdea Yayınevi Site Haritası | İdea Yayınevi Tüm Yayınlar
© Aziz Yardımlı 2018-2019 | aziz@ideayayinevi.com